Vrati se na vrh

14/07/2016

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 131. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 14.07.2016. године, одржана је 131. (стотинутридесетпрва) сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

Рјешење којим је оцијењена допуштеном концентрација на тржишту пружања услуга универзалног банкарства у Босни и Херцеговини, која ће настати припајањем привредног субјеката Привредна банка Сарајево д.д. Сарајево, привредном субјекту БОР БАНКА д.д. Сарајево.

Рјешење којим је утврђено да је Федерално министарство околиша и туризма, 71000 Сарајево, доношењем Правилника о престанку важења Правилника о управљању амбалажом и амбалажним отпадом број: 04-23-1334/15 од 21.01.2016. године („Службене новине Федерације БиХ“ број: 8/16) , спријечило, ограничило и нарушило тржишну конкуренцију на тржишту управљања амбалажом и амбалажним отпадом на територији Федерације Босне и Херцеговине, ограничавањем и контролом тржишта што представља забрањени споразум у смислу члана 4. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији. Рјешењем је такође утврђено да је Правилник из тачке 1. овог диспозитива ништаван у смислу члана 4. став (2) Закона о конкуренцији. Овим путем је изречена новчана казна Федералном министарству околиша и туризма, 71000 Сарајево у износу од 21.000,00 КМ (двадесетједнахиљада конвертибилних марака), у смислу члана 48. став (1) тачка а) Закона о конкуренцији.

Закључак, којим је обустављен поступак покренут по Захтјеву за покретање поступка Удружења иновативних произвођача лијекова у Босни и Херцеговини, Сарајево, против Владе Тузланског кантона, Тузла, због одустанка Подносиоца захтјева .

Закључак, којим је продужен рок за доношење коначног рјешења за додатна 3 (три) мјесеца у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом, по Закључку о покретању поступка по службеној дужности број: 01-26-2-005-2- II/16 од дана 7.4.2016. године против привредног субјекта Екопак д.о.о., друштво за поступање са амбалажним отпадом, 71000 Сарајево, ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја.

Закључак, којим је покренут поступак по Захтјеву за покретање поступка привредног субјекта „Глобал Интернет“ д.о.о. Нови Травник, против привредног субјекта „HD-WIN“ д.о.о. Београд, Република Србија, ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја, из члана 10. став (2) тачка а) и ц) Закона о конкуренцији.
Конкуренцијски савјет

Prethodni

РЈЕШЕЊЕ Пријава концентрације привредног субјекта БОР БАНКА д.д. Сарајево и…

Sljedeći

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku avionskih karata

post-bars