Vrati se na vrh

28/02/2017

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 141. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 28.02.2017. године, одржана је 141. (стотинучетрдесетпрва сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

Рјешење којим је одбијен Захтјев привредног субјекта „ORTHO LIFE“ д.о.о. Бихаћ, поднесен против Завода здравственог осигурања Унско-санског кантона, ради утврђивања постојања забрањеног споразума у смислу члана 4. став (1) тачке б), ц) и д) Закона о конкуренцији, као неоснован. Такође је одбијен Захтјев привредног субјекта „ORTHO LIFE“ д.о.о. Бихаћ, поднесен против Завода здравственог осигурања Унско-санског кантона, ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. став (2) тачке а), б) и ц) Закона о конкуренцији („Службени гласник БиХ“, бр. 48/05, 76/07 и 80/09), као неоснован.

Рјешење којим је одбијен Захтјев привредних субјеката Приватна здравствена установа Апотека ”ИБН-СИНА” Тузла, и Комора магистара фармације Тузласнког кантона, поднесен против Завода здравственог осигурања Тузланског кантона ради утврђивања постојања забрањеног споразума у смислу члана 4. став (1) тачке б) и е) Закона о конкуренцији, као неоснован.

Рјешење којим је утврђено да привредни субјекат HD-WIN д.о.о., Београд, Република Србија, у складу са чланом 11. став (2) Закона о конкуренцији, не злоупотребљава доминантан положај у смислу члана 10. став (2) тачке а) и ц) истог Закона.

Закључак којим је одбачена пријава концентрације привредног субјекта „Блицнет“ д.о.о. Бања Лука ради неиспуњења услова за пријаву, у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.

Закључак којим је одбачена пријава концентрације привредног субјекта Триглав ИНТ д.д., Љубљана, Република Словенија, ради непостојања концентрације у смислу члана 12. став (1) Закона о конкуренцији.

Мишљење по Захтјеву Федералног министарства околиша и туризма према којем је Нацрт Закона о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом усаглашен са одредбама Закона о конкуренцији.

Мишљење по Захтјеву привредног субјекта „UniCredit Bank“ д.д. Мостар, а у вези са обавезом пријаве концентрације у смислу чл. 12. и 14. Закона о конкуренцији.

Мишљење по Захтјеву Агенције за пружање услуга у зрачној пловидби Босне и Херцеговине, Мостар, у којем се тражи мишљење у вези провођења заједничких јавних набавки за потребе Подносиоца захтјева без примјене националних прописа о јавним набавкама. Након проведене анализе чињеница из достављеног Захтјева Конкуренцијски савјет је утврдио да је предметна проблематика регулисана законским прописима о јавним набавкама чија проведба и примјена не спада у надлежности Конкуренцијског савјета, а које су прописане Законом о конкуренцији.

Мишљење по Захтјеву привредног субјекта “Raiffeisen Leasing д.о.о. Сарајево“ за давање мишљења да ли се намјеравано припајање привредног субјекта „С-СПВ д.о.о. за промет и услуге Сарајево“ Подносиоцу пријаве треба сматрати концентрацијом у смислу члана 12. Закона о конкуренцији. Након анализе презентираних чињеница, Конкуренцијски савјет је утврдио да припајање повезаног привредног субјекта „С-СПВ“ привредном субјекту “Raiffeisen Leasing д.о.о. Сарајево“, односно Подносиоцу пријаве, не представља концентрацију у смислу члана 12. Закона о конкуренцији, с обзиром да привредни субјект који се припаја није независни привредни субјект.

Правилник о интерним процедурама стварања и евидентирања обавеза и начину потписивања финансијске документације.

 

Конкуренцијски савјет

Prethodni

М И Ш Љ Е Њ Е по Захтјеву Федералног…

Sljedeći

R J E Š E NJ E o nepostojanju zloupotrebe…

post-bars