Vrati se na vrh

04/04/2018

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 24. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 04.04.2018. године, одржана је 24. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено сљедеће:

Рјешење којим је оцијењена допуштеном концентрација по заједничкој пријави намјере концентрације, поднесеној од стране привредних субјеката: Arcelor Mittal Зеница д.о.о. Зеница, Град Зеница – Зеница, KPA Unicon Oy Pieksämaki, Финска и Finnish Fund for Industrial Cooperation Хелсинки, Финска, која се односи на оснивање друштва заједничког улагања, а настаје на релевантном тржишту производње, дистрибуције и трговине електричном енергијом на цијелој територији Босне и Херцеговине, те тржишту производње и снабдијевања топлотном енергијом на подручју града Зенице у Федерацији Босне и Херцеговине.
Рјешење којим је одбијен Захтјев привредног субјекта „Telemach“ д.о.о. Сарајево, поднесен против привредног субјекта „БХ Телеком“ д.д. Сарајево, ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. став (2) Закона о конкуренцији, као неоснован.
Рјешење којим је одбијен Захтјев Удружења корисника кредита „Швицарац“, поднесен против привредних субјеката Аддико Банк д.д. Сарајево и Аддико Банк а.д. Бања Лука, ради утврђивања постојања забрањених конкуренцијских дјеловања, из члана 10. став (2) тач. а), б), ц) и д) Закона о конкуренцији, као неоснован. Рјешењем је одбијен Захтјев Удружења корисника кредита „Швицарац“, поднесен против привредних субјеката Аддико Банк д.д. Сарајево и Аддико Банк а.д. Бања Лука, ради утврђивања постојања забрањених конкуренцијских дјеловања, из члана 4. став (1) тач. а), б), ц), д) и е) Закона о конкуренцији, као неоснован. Рјешењем је одбијен и Захтјев Удружења корисника кредита „Швицарац“, поднесен против привредних субјеката Аддико Банк д.д. Сарајево, Аддико Банк а.д. Бања Лука, Агенције за банкарство Федерације Босне и Херцеговине и Агенције за банкарство Републике Српске, ради утврђивања забрањених конкуренцијских дјеловања, из члана 4. став (1) тач. а), б), ц), д) и е), као неоснован.
Такође, Рјешењем је изричена је новчана казна привредном субјекту Аддико Банк д.д. Сарајево, ради неосигуравања потребних информација у оквиру датог рока, а у вези са чланом 49. став (1) под а) Закона о конкуренцији, у висини од 13.100,10 КМ .
Закључак којим је продужен рок за доношење коначног рјешења за додатна 3 (три) мјесеца у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом по Закључку о покретању поступка број: УП-03-26-3-021-9/17 од 11.10.2017. године ради утврђивања постојања забрањеног споразума из члана 4. став (1) Закона о конкуренцији, а по Захтјеву привредног субјекта Херинг д.д. Широки Бријег, против Јавног предузећа Аутоцесте Федерације Босне и Херцеговине д.о.о. Мостар, због спречавања, ограничавања и нарушавања тржишне конкуренције у смислу члана члана 4. Закона.
Закључак којим је одбијен захтјев привредног субјекта Telemach д.о.о. Сарајево за вјештачењем у поступку покренутом по Захтјеву привредног субјекта ”Telemacх” д.о.о. Сарајево против привредног субјекта ”БХ Телеком” д.д. Сарајево ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. став (2) Закона о конкуренцији и члана 9. став (1) тачке а), б), ц), е) и г) Одлуке о дефинисању категорије доминантног положаја.
Мишљење по захтјеву привредног субјекта „ОКТАЛ ПХАРМА“ д.о.о. Сарајево, по Захтјеву за давање мишљења од дана 12.03.2018.
Мишљење по Захтјеву за мишљење о конкурентности тржишта у области саобраћаја за аутобуске и минибуске линије на географском подручју Кантона Сарајево од стране Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине, Филијала Мостар.
Предсједник
Иво Јеркић

Prethodni

PLAN JAVNIH NABAVKI ROBA I USLUGA ZA 2018. GODINU i…

Sljedeći

MIŠLJENJE po zahtjevu privrednog subjekta „OKTAL PHARMA“ d.o.o. Sarajevo

post-bars