Vrati se na vrh

04/10/2012

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 43. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву је, 04. октобра 2012. године, одржана је 43. сједница Конкуренцијског савјета на којој је, између осталог, усвојено слиједеће:

 – Рјешење по Захтјеву за покретање поступка привредног субјекта Удружење представника међународних произвођача лијекова у Босни и Херцеговини против Владе Федерације Босне и Херцеговине којим је утврђено да Влада Федерације Босне и Херцеговине, тачком VIII посебним критеријумима Одлуке о листи есенцијалних лијекова неопходних за осигурање здравствене заштите у оквиру стандарда обавезног здравственог осигурања у Федерацији Босне и Херцеговине спречава, ограничава и нарушава тржишну конкуренцију на тржишту издавања лијекова који се издају на терет здравственог осигурања кантона у Федерацији Босне и Херцеговине, ограничавањем и контролисањем тржишта што представља забрањени споразум у смислу члана 4. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији  те су као такве, еx леге, ништаве.

Утврђено је да се тачком VIII Одлуке о посебним критеријима, у  којим се наводи да се ,,на позитивну листу лијекова кантона могу уврстити максимално 5 (пет) заштићених назива лијека у оквиру истог генеричног назива, облика, јачине и паковања, укључујући у ово обавезно и лијекове домаће фармацеутске индустрије,“ спречава, ограничава и нарушава тржишна конкуренција на тржишту издавања лијекова који се издају на терет здравственог осигурања кантона у Федерацији БиХ, и то ограничавањем и контролом тржишта, што представља забрањени споразум у смислу члана 4. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији. У поступку анализе и процјене достављених доказа од странака у постукпку, Конкуренцијски савјет је такође утврдио, између осталог, да Влада Федерације БиХ није доставила Одлуку о листи есенцијалних лијекова неопходних за осигурање здравствене заштите у оквиру стандарда обавезног здравственог осигурања у Федерацији Босне и Херцеговине Конкуренцијском савјету на мишљење прије њеног усвајања, а која садржи спорне одредбе у контексту Закона о конкуренцији БиХ.

Предметним Рјешењем је наложено Влади Федерације Босне и Херцеговине да одмах, а најкасније у року од 30 дана од дана пријема Рјешења, усклади одредбе спорне Одлуке са Законом о конкуренцији на начин да нема ограничења броја и поријекла заштићених назива лијекова на позитивној листи кантона, о чему ће у остављеном временском року доставити доказе Конкуренцијском вијећу Босне и Херцеговине.

Овим Рјешењем је изречена новчана казна Влади Федерације Босне и Херцеговине у висини 80.000,00 КМ у смислу члана 48. став (1) Закона о конкуренцији због закључивања забрањеног споразума из члана 4. став (1) Закона о конкуренцији.

– Рјешење којим се одбија Захтјев за покретање поступка Удружења произвођача енергије из обновљивих ресурса „АПЕОР“, Сарајево, против Владе Федерације Босне и Херцеговине ради утврђивања забрањеног споразума према члану 4. Закона о конкуренцији као неоснован.

У оквиру достављеног Захтјева, Удружење „АПЕОР“, између осталог, наводи да Влада Федерације путем одредби из Уредбе о кориштењу обновљивих извора енергије и когенерације и Критерија за кориштење средстава за подстицање производње електричне енергије из ОЕИК у 2012. години фаворизује изградњу нових постројења за производњу електричне енергије из обновљивих извора кроз повећање цијена, односно давање финансијских потицаја, те да су на тај начин стављени у неповољан конкуренцијски положај примјеном различитих услова за идентичне транскације привредни субјекти који су раније изградили таква постројења уз знатно веће трошкове због различитих тржишних околности, а без финансијске подршке Владе Федерације БиХ.

У току поступка Конкуренцијски савјет је утврдио да одредбом става (5) односно (6) члана 15. предметне Уредбе није прекршен члан 4. став (1) тачка д) Закона, у смислу примјена различитих услова за идентичне трансакције са другим привредним субјектима, доводећи их у неповољан положај у односу на конкуренцију, јер  иста омогућава да произвођачи електричне енергије из обновљивих извора добивају фиксну (гарантирану) цијену, као и обавезом откупа електричне енергије, током одређеног низа година, што осигурава једнак положај свим привредним субјектима (квалифицираним произвођачима) електричне енергије из обновљивих извора у периоду од 12 година.

Такођер, Конкуренцијски савјет је утврдио да одредбом става (6) члана 15. предметне Уредбе није прекршен члан 4. став (1) тачка е) Закона, а којом се друга страна условљава да прихвати додатне обавезе које по својој природи нису у вези са предметом Споразума јер из исте није видљив никакав додатни услов нити обавеза за произвођаче електричне енергије из обновљивих извора који не би били у складу са трговинском праксом. Напротив, испуњењем циљева предметне Уредбе осигуравају се одређене погодности за привредне субјекте са релевантног тржишта као што је загарантирани откуп електричне енергије.

– Мишљење на Нацрт Закона о такси пријевозу, а по Захтјеву Министарства саобраћаја Кантона Сарајево.

Конкуренцијско вијеће је у предметном Мишљењу изнијело став да није задовољен принцип приступа релевантном тржишту свим учесницима под једнаким условима те да се подржава постојеће стање на релеватном тржишту које је већ оцијењено као тржиште на ком се спрјечава или ограничава конкуренција у области пружања такси услуга на подручју Кантона Сарајево.                                                                

                                                                        Предсједница Конкуренцијског савјета

                                                                                    гђа Гордана Живковић

Prethodni

Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka podnesenom od strane Udruženja…

Sljedeći

Mišljenje po zahtjevu privrednog subjekta Mješoviti Holding Elektroprivreda Republike Srpske…

post-bars