Vrati se na vrh

21/03/2019

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 49. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 21.03.2019. године, одржана је 49. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено следеће:

Рјешење којим се оцјењује допуштеном концентрација на тржишту пружања услуга универзалног банкарства на подручју Федерације Босне и Херцеговине која ће настати стјецањем контроле привредног субјекта АСА ФИНАНЦЕ д.д. Сарајево над привредним субјектом Вакуфска банка д.д. Сарајево, куповином већинског пакета акција.
Рјешење којим се оцјењује допуштеном концентрација на тржишту пројектовања, одржавања и продаје производа и услуга везаних за системе управљања у летјелицама и кабинама, као и за системе за забаву путника током лета и системе везане за приказивање на дисплејима/екранима на територији Босне и Херцеговине која ће настати оснивањем потпуно функционалног заједничког улагања тзв. greenfield под заједничком контролом привредног субјеката LG Electronics Inc, Сеул, Јужна Кореја и привредног субјекта Lufthansa Technik AG, Хамбург, Њемачка у смислу члана 12. став (1) тачка ц) Закона о конкуренцији.
Рјешење којим је утврђено да Град Добој одредбама члана 14. и 26. Одлуке о Тарифном систему са Методологијом обрачуна испоручене топлотне енергије Градске топлане Добој и одредбама члана 9. Методологије обрачуна испоручене топлотне енергије – Прилог 1, спречава, ограничава и нарушава тржишну конкуренцију на тржишту регулисања права на уступање испоруке топлотне енергије у граду Добоју, закључивањем таквих споразума којима се друга страна условљава да прихвати додатне обавезе које по својој природи или обичајима у трговини нису у вези са предметом споразума, и исти представља забрањени споразум из одредби члана 4. став (1) тачка е) Закона о конкуренцији.
Рјешењем је такођер утврђено да се сматрају ништавим (еx леге) посебно одредбе члана 14. и 26. Одлуке о Тарифном систему са Методологијом обрачуна испоручене топлотне енергије Градске топлане Добој и одредбе члана 9. Методологије обрачуна испоручене топлотне енергије – Прилог 1 у складу са одредбама члана 4. став (2) Закона о конкуренцији. С тим у вези, наложено је Граду Добој да у прописаном року усклади одредбе члана 14. и 26. Одлуке о Тарифном систему са Методологијом обрачуна испоручене топлотне енергије Градске топлане Добој као и одредбе члана 9. Методологије обрачуна испоручене топлотне енергије- Прилог 1 са Законом о конкуренцији.
Рјешењем је изричена новчана казна Граду Добој, због кршења одредби члана 4. став 1. тачка е) Закона о конкуренцији у висини од 60.750,00 КМ (шездесетхиљада седамстотинапедест КМ), у смислу члана 48. став (1) тачка а) Закона о конкуренцији.
Такођер је утвђено да је привредни субјект „Градска топлана Добој“ а.д. Добој, злоупотријебио доминантан положај на тржишту испоруке топлотне енергије у Граду Добоју, примјеном одредби Одлуке о висини тарифних ставова – цијена број: 1340/18 које се односе на плаћање дистрибутивних трошкова корисника искључених из топлификацијског система, што представља условљавање другој страни да прихвати додатне обавезе које по својој природи немају везе с предметом споразума, те ограничавање тржишта на штету потрошача, у складу са одредбама члана 10. став (2) тачка д) Закона о конкуренцији.
Рјешењем је наложено привредном субјекту, „Градска топлана Добој“ а.д. Добој, да у прописаном року усклади одредбе Одлуке о висини тарифних ставова – цијена број: 1340/18 са одредбама Одлуке о Тарифном систему са Методологијом обрачуна испоручене топлотне енергије Градске топлане Добој и одредбама Методологије обрачуна испоручене топлотне енергије – Прилог 1 које се односе на плаћање дистрибутивних трошкова корисника искључених из топлификацијског система, на начин да престане са наплатом истих, те да достави доказе о извршењу.
С тим у вези изричена је новчана казна „Градска топлана Добој“ а.д. Добој због кршења одредби из члана 10. став (2) тачке д) Закона о конкуренцији у висини од 7.314.48 КМ (седамхиљадатристотинечетрнаест КМ и 486/100КМ) у складу са одредбом члана 48. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији.
Закључак којим је одбачена Пријава концентрације поднесена од стране привредног субјекта Еко Суровина д.о.о., Љубљана, Република Словенија, у којој је исказана намјера стјецања контроле преузимањем 100% удјела привредног субјекта Горење Суровина д.о.о., Марибор, Република Словенија, ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.
Закључак којим је одбачена Пријава концентрације привредног субјекта Aisle Dutch TopCo B.V., Амстердам, Краљевина Холандија, ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.
Закључак којим је обустављен поступак по Пријави намјере концентрације привредног субјекта Мтел а.д., Бања Лука, због одустајања странке.
Закључак којим је продужен рок за доношење коначног рјешења за додатна 3 (три) мјесеца у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом по Закључку о покретању поступка на основу Захтјева Удружења приватних поштанских оператера, путем Заједничке адвокатске канцеларије „Јасмир Муратовић, Тања Хаџагић и Илвана Биједић“, против ЈП „БХ Пошта“ д.о.о., Сарајево, Предузећа за поштански саобраћај а.д. – „Поште Српске“ а.д. Бања Лука и ЈП „Хрватска пошта“ д.о.о., Мостар, ради утврђивања постојања забрањеног споразума из члана 4. став 1. тачка а) и д) и утврђивања злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. став 2. тачка а) и ц) Закона о конкуренцији као и повреде члана 9. тачке а., б., ц., и г. Одлуке о дефинисању категорија доминантног положаја као и утврђивања постојања забрањене концентрације у смислу члана 13., у вези са чланом 12. став 1. тачка ц) Закона о конкуренцији.
Мишљење по Захтјеву привредног субјекта Мјешовити Холдинг ”Електропривреда Републике Српске” – Матично предузеће а.д. Требиње, за давање мишљења у погледу постојања обавезе подношења пријаве концентрације.

Предсједница

Адиса Бегић

Prethodni

Мишљење по захтјеву привредног субјекта Мјешовити Холдинг “Електропривреда Републике Српске”…

Sljedeći

Izvještaj o obavljenoj finansijskoj reviziji Konkurencijskog vijeća za 2018. godinu

post-bars