Vrati se na vrh

20/12/2012

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 49. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА

У САРАЈЕВУ, одржана је 49. сједница Конкуренцијског savjeta 20.12.2012. године на којој је усвојено сљедеће:

 РЈЕШЕЊЕ којим се оцјењује допуштеном концентрација која ће настати на тржишту производње и дистрибуције електричне енергије на територији Босне и Херцеговине на основу заједничког улагања привредних субјеката RWE Innogy GmbH Essen, Савезна Република Њемачка и Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње, Требиње, Босна и Херцеговина са намјером изградње и коришћења четири хидро-електране на горњем сливу ријеке Дрине.

 Анализом релевантног тржишта утврђено је да у моменту концентрације ни један од учесника предметне концентрације није имао доминантан положај на релевантном тржишту, као и то да неће доћи до значајнијег повећања тржишних удјела истих, обзиром да је привредни субјект RWE Innogy присутан на релевантом тржишту само у сегменту дистрибуције. Узимајући у обзир релевантне податке и проведене анализе, као и чињеницу да предметна концентрација не доводи само до повећања тржишних удјела, него представља и инвестицију која ће довести до стварања нових производних капацитета, Конкуренцијски савјет је оцијенио да се предметном концентрацијом неће створити нити додатно ојачати доминантни положај учесника концентрације, будући да се неће моћи у значајној мјери понашати неовисно од стварних конкурената на релевантном тржишту, те је оцијенило концентрацију допуштеном у смислу члана 18. став (2) тачка а) Закона о конкуренцији.

 РЈЕШЕЊЕ којим се оцјењује допуштеном концентрација која ће настати на тржишту малопродаје и велепродаје нафтних деривата у Босни и Херцеговини стјецањем контроле привредног субјекта НИС ПЕТРОЛ д.о.о. Бања Лука, над привредном субјектом OMV BH, Сарајево, Босна и Херцеговина.

 Наиме, НИС Петрол БиХ (односно матична твртка ”НИС” а.д. Нови Сад) је прије провођења предметне концентрације имао одређени бензинских станица на релевантном тржишту малопродаје нафтних деривата Босне и Херцеговине. Уз нове бензинске станица, које су предмет ове концентрације, његово тржишно учешће неће бити значајно повећано, посебно, ако се у обзир узме њихов укупан број на релевантном географском тржишту. Такођер, Конкуренцијски савјет је узело у обзир чињеницу да НИС Петрол овом концентрацијом има намјеру повећати своју малопродајну мрежу у Републици Српској, односно додатним улагањем модернизовати купљене објекте и опрему с циљем увођења иновација, повећати квалитет производа, услуга те проширити асортиман производа/услуга за крајње потрошаче што се сматра бенефитима за исте.

 РЈЕШЕЊЕ којим се одбија се се Захтјев за појединачно изузеће од забране Одлуке Удружења Козмодет да развија и спроводи PREP-P-WB Пројекат на територији Босне и Херцеговине, поднесен од стране Удружење Козмодет – Удружење произвођача и увозника детерџената и козметичких производа, Београд-Земун, Република Србија, као неоснован. Један од основних цилјева Удружења Козмодет је унапређење и развој пословања у овој области, увођење европских стандарда на тржиште Србије и друга тржишта у регији, унапређење и подржавање лојалне конкуренције на тржишту и подстицање конструктивног дијалога између компанија чланица и релевантних институција;

 Анализом Одлуке закључено је да иста не садржи одредбе којим би се директно или индиректно утврђивале куповне и продајне цијене, ограничавала или контролисала производња, тржиште, технички развој или улагање, примјењивали различити услови за идентичне трансакције са другим привредним субјектима или наметали услови који по својој природи или обичајима у трговини нису у вези са предметом споразума.

 Из свега наведеног произилази да Одлука не садржи рестриктивне одредбе у смислу Закона о конкуренцији те се не може сматрати забрањеним споразумом у смислу члана 4. Закона који за посљедицу има спречавање, ограничавање или нарушавање тржишне конкуренције.

 ЗАКЉУЧАК о покретању поступка по службеној дужности против Фонда здравственог осигурања Републике Српске, Бања Лука, Босна и Херцеговина ради оцјене усклађености одредби Уговора о снабдијевању осигураних лица лијековима и медицинским средствима у 2010., 2011. и 2012. години са Законом о конкуренцији, у смислу члана 4. став (1) тачки б) и е). Конкуренцијски савјет је оцијенио да постоји основана сумња постојања забрањеног споразума у смислу члана 4. став (1) тачке б) и е) Закона, те је донијело Закључак о покретању поступка по службеној дужности.

 ЗАКЉУЧАК којим се одбацује Пријава концентрације привредног субјекта “Телеком Словеније” д.д. Љубљана, Република Словенија који на основу Писма намјере закљученог између привредног субјекта “Телеком Словеније” д.д. Љубљана, и физичког лица Небојше Антонијевића, Бања Лука, има намјеру закључити Уговор о купопродаји удјела у привредном субјекту Анекс д.о.о., Бања Лука, ради непостојања концентрације у смислу члана 12. Закона о конкуренцији.

 ЗАКЉУЧАК којим се одбацује Пријава концентрације привредног субјеката BDY Chez a.s Праг, Република Чешка ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији. Наиме, према подацима из Пријаве, учесници концентрације не испуњавају услов у погледу заједничког укупног годишњег прихода у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.

 ЗАКЉУЧАК којим се одбацује Пријава концентрације привредног субјекта Интеренерго, енергетски инжениринг д.о.о., Љубљана, Република Словенија, ради непостојања обавезе пријаве концентрације, у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.

 ЗАКЉУЧАК којим се одбацује Пријава концентрације привредних субјеката Мјешовити холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње, Босна и Херцеговина и „Хрватска електропривреда“, Република Хрватска, ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.

 МИШЉЕЊЕ о усаглашености Нацрта Закона о такси пријевозу у Канотну Сарајево са Законом о конкуренцији БиХ. У складу са предеметним Мишљењем, Конкуренцијски савјет сматра да није задовољен принцип приступа релевантном тржишту свим учесницима под једнаким условима у смислу члана 4. Закона о конкуренцији из чега произилази да предметни Нацрт Закона није усаглашен са Законом о конкуренцији.

 МИШЉЕЊЕ о усаглашености Приједлог Закона о јавном пријевозу путника у Кантону Сарајево са Законом о конкуренцији. Након проведене анализе, утврђено је да се појединим измијењеним одредбама Приједлога Закона не крше одредбе Закона о конкуренцији.

 МИШЉЕЊЕ по Захтјеву Заједничке адвокатске канцеларије Мујарић и Гагула, БиХ, којим се тражи мишљење од Конкуренцијског савјета о усклађености одредби Уговора о неексклузивним дистрибутерским правима са Законом о конкуренцији. Након проведене анализе, Конкуренцијски савјет је утврдио да се одредбама предметног Уговора нарушава тржишна конкуренција, а самим тим и Закон о конкуренцији БиХ.

 МИШЉЕЊЕ по Захтјеву привредног субјекта АС д.о.о. Јелах о постојању обавезе подношења пријаве концентрације. Након проведене анализе, Конкуренцијски савјет је утврдио да се у предметном случају не ради о концентрацији у складу са одредбама Закона о конкуренцији, те, у том смислу, не постоји обавеза подношења пријаве.

 МИШЉЕЊЕ по Захтјеву привредног субјекта Telemach д.о.о. Друштво за пружање услуга у области телекомуникација д.о.о. Сарајево у вези постојања обавезе подношења пријаве концентрације која ће настати стјецањем контроле куповином 100,0% власничких удјела у привредним субјектом ART – NET д.о.о. Кисељак. Након проведене анализе достављених података, Конкуренцијски савјет је утврдио да пивредни субјект Telemach д.о.о. није у обавези поднијети пријаву концентрације.

 МИШЉЕЊЕ на Нацрт Правила о условима пружања телекомуникационих услуга и односима са корисницима Регулаторне агенције за комуникације Босне и Херцеговине. Према усвојеном Мишљењу Конкуренцијског савјета, предметни Нацрт правила је усаглашен са Законом о конкуренцији.

           

                                                                                  П р е д с ј е д н и ц а

                                                                             Г о р д а н а   Ж и в к о в и ћ

Prethodni

М И Ш Љ Е Њ Е (по Захтјеву привредног…

Sljedeći

Presuda Suda BiH po Rješenju broj: 01-02-26-041-36-II/09 od 14.06.2010. godine…

post-bars