Vrati se na vrh

01/08/2013

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 64. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 01.08.2013. године, одржана је 64. сједница Конкуренцијског савјета на којој је усвојено:

 Рјешење којим је оцијењена допуштеном концентрација на тржишту продаје препаид услуга мобилних оператера у Босни и Херцеговини која ће настати стицањем контроле привредног субјекта Дионичког друштва за унутрашњу и спољну трговину „ОПРЕСА“ д.д. Сарајево, куповином већинског власничког учешћа у привредном субјекту „Сателит Плус“ д.о.о. Читлук. Предметном концентрацијом привредни субјекат ОПРЕСА“ д.д. Сарајево, преузима и контролу над привредним субјектом ПОС д.о.о. Посушје, и привредним субјектом УНЦРО теам д.о.о. Тузла, повезаним друштвима привредног субјекта „Сателит Плус“ д.о.о. Читлук.

 Конкуренцијски савјет је у оцјени допуштености концентрације анализирало критерије (структура релевантног тржишта, ефекти концентрације, потенцијална конкуренција, интереси потрошача и слично) и оцијенило да ће провођењем намјераване концентрације доћи до значајног повећања тржишног учешћа учесника концентрације на укупном тржишту, али да неће доћи до стварања и јачања доминантног положаја на релевантном тржишту продаје препаид услуга.

 При одобравању ове концентрације, Конкуренцијски савјет је узео у обзир и чињеницу да не постоје технолошка, правна и уговорна ограничења за улазак потенцијалних привредних субјеката на ово тржиште, јер сви који желе могу закључити уговоре са регистрованим мобилним оператерима о заступању (посредовању) према комерцијалним условима и вршити продају препаид картица, ваучера или бонова за допуну на тржишту Босне и Херцеговине.

 Рјешење којим је оцијењена допуштеном концентрација на тржишту продаје дуванских  производа у Босни и Херцеговини која ће настати стицањем контроле привредног субјекта „БЛАГОЕВГРАД-БТ” а.д. Благоевград, Република Бугарска, у привредном субјекту Акционарско друштво „ФАБРИКА ДУВАНА“ Бања Лука, куповином већинског броја акција с правом гласа од привредног субјекта Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и услуге „АНТОНИЋ ТRАDЕ“ Лакташи.

 Конкуренцијски савјет је у оцјени допуштености концентрације анализирао критеријуме (структура релевантног тржишта, ефекти концентрације, потенцијална конкуренција, интереси потрошача и слично) и оцијенило да провођењем намјераване концентрације неће доћи до значајног повећања тржишног учешћа учесника концентрације на укупном тржишту, да ће исти имати тржишно учешће до 5,0% те самим тим неће доћи до стварања и јачања доминантног положаја.

 Наиме, ова концентрација представља значајан корак за привредни субјекат „БЛАГОЕВГРАД-БТ” ка остварењу његовог циља, а то је проширење према релевантном тржишту земаља изван Европске уније. Такође, концентрација ће осигурати привредном субјекту „ФАБРИКА ДУВАНА“ могућност да пласира своје производе на друга тржишта, како у региону, а тако и широм свијета, путем пословне мреже система у оквиру кога послује бугарски партнер.

Провођење концентрације би требало резултирати стварањем стабилног система који ће омогућити поузданог продавца и партнера свим добављачима, и обезбиједити континуирано, свакодневно снабдијевање свим производима. Концентрацијом ће се такође омогућити олакшан приступ роби различитог асортимана кроз јединствен систем категоризације и усаглашености асортимана робе која се налази у понуди малопродајних објеката; бржи и лакши пут робе од произвођача до потрошача и већа доступност робе потрошачима, што ће директно резултирати сљедећим погодностима: снижавање цијена производа и/или услуга, повећање квалитета производа и/или услуга, увођење иновација, повећање и проширивање могућности избора производа и/или услуга за потрошача.

 Рјешење којим је оцијењена допуштеном концентрација на тржишту управљања амбалажним отпадом у Босни и Херцеговини настала оснивањем привредног субјекта ЕКОПАК– Друштво за поступање са амбалажним отпадом д.о.о. Сарајево, заједничким улагањем привредног субјекта Coca-Cola HBC B-H д.о.о. Сарајево, привредног субјекта БИМАЛ дионичко друштво за производњу уља, Брчко дистрикт и привредног субјекта Акционарско друштво БАЊАЛУЧКА ПИВАРА, Бања Лука.

 Предметним Рјешењем је утврђено да привредни субјекти Coca-Cola HBC B-H д.о.о. Сарајево, БИМАЛ дионичко друштво за производњу уља и Акционарско друштво БАЊАЛУЧКА ПИВАРА, Бања Лука, нису поднијели Пријаву концентрације у законом предвиђеном року од 15 дана од закључивања Уговора о оснивању привредног друштва ЕКОПАК д.о.о., у смислу члана 16. став (1) Закона о конкуренцији, те да су провели концентрацију без рјешења, односно да привредни субјекат ЕКОПАК дјелује готово двије године без рјешења Конкуренцијског савјета, у смислу члана 18. став (9) истог Закона.

 Због неподношења пријаве концентрације у законом предвиђеном року и провођења концентрације без рјешења Конкуренцијског савјета изречене су новчане казне:

–          привредном субјекту Coca-Cola HBC B-H д.о.о. Сарајево у износу од 183.894,00 КМ;

–          привредном субјекту БИМАЛ дионичко друштво за производњу уља у износу од 433.975,00 КМ; и

–          привредном субјекту Акционарско друштво БАЊАЛУЧКА ПИВАРА Бања Лука у износу од 38.798,00 КМ.

 Мишљење према којем је Нацрт Закона о такси превозу у Кантону Сарајево усаглашен са Законом о конкуренцији. На тај начин, Законом о такси пријевозу у Кантону Сарајево, је осигурано да сви таксисти имати исте услове на тржишту, без обзира колико удружење, привредни субјекат или физичко лице има регистрованих такси аута у Кантону Сарајево.

 На основу позитивног мишљења Конкуренцијског савјета, Влада Кантона Сарајево може упутити овај Закон у скупштинску процедуру на усвајање.

 Закључак којим се покреће поступак по Захтјеву за покретање поступка привредног субјекта Приватна здравствена установа – Микробиолошко паразитолошки лабораториј са специјалистичком ординацијом медицине рада – ”E-STYLE”, Сарајево против Владе Федерације Босне и Херцеговине – Федералног министарства здравства, ради утврђивања, постојања забрањеног споразума у одредбама Правилника о начину обављања здравствених прегледа особа под здравственим надзором и одредбама Правилника о обиму и врсти јавно-здравствене дјелатности која не може бити предметом приватне дјелатности, из члана 4. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији.

                                                                  

                                                            Гордана Живковић

                        Канцеларија Предсједнице Конкуренцијског савјета    

Prethodni

ОБАВЈЕШТЕЊЕ о Пријави концентрације „БЛАГОЕВГРАД-БТ” а.д., Покровнисхко Схоссе 1, 2700…

Sljedeći

PRAVILNIK O PREVENCIJI I BORBI PROTIV KORUPCIJE U KONKURENCIJSKOM VIJEĆU…

post-bars