Vrati se na vrh

25/09/2013

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 67. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 25.09.2013. године, одржана је 67. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

 Рјешење којим је оцијењена допуштеном концентрација на тржишту пружања услуга управљања и издавања некретнина у Федерацији Босне и Херцеговине, а која ће настати стицањем контроле привредног субјекта „СКУТЕР“ Друштво за производњу, унутрашњу и вањску трговину и услуге д.о.о. Сарајево над привредним субјектом ”ДРВОПРОМЕТ” д.о.о. Сарајево, куповином већинског власничког учешћа.

 Овом концентрацијом привредни субјект „СКУТЕР“ такође стиче контролу и над повезаним друштвима привредног субјекта „ДРВОПРОМЕТ’“ – привредниим субјектом „DOLCHE” Друштво за производњу, унутрашњу и вањску трговину и услуге д.о.о. Сарајево, привредним субјектом „ИНТЕР ХАК” друштво са ограниченом одговорношћу за унутрашњу и вањску трговину Сарајево, и привредним субјектом Друштво са ограниченом одговорношћу „ДП ИЛМА“, Бихаћ.

 Конкуренцијски савјет је у оцјени допуштености концентрације анализирао критерије (структура релевантног тржишта, ефекти концентрације, потенцијална конкуренција, интереси потрошача и слично) и оцијенио да ће провођењем намјераване концентрације доћи до значајног повећања тржишног учешћа учесника концентрације на укупном тржишту, али да неће доћи до стварања и јачања доминантног положаја на релевантном тржишту.

 Ради неподношења Пријаве концентрације у Законом утврђеном року, привредном субјекту „СКУТЕР“ је изречена новчана казна у износу од 19.000,00 КМ. Приликом одређивања висине предметне казне, Конкуренцијски савјет је узео у обзир обзир и трајање повреде, као и чињеницу да је иста поднесена саомоиницијативно, иако са одређеним закашњењем.

 Рјешење којим је одбијен Захтјев за покретање поступка привредног субјекта Здравствена установа Поликлиника „Атријум” Илиџа, против Кантона Сарајево, односно Министарства здравства Кантона Сарајево и Завода за здравствено осигурање Кантона Сарајево ради утврђивања спрјечавања, ограничавања или нарушавања тржишне конкуренције из члана 4. став (1) тачке б) и ц) Закона о конкуренцији, а у вези процедуре склапања Уговора о пружању породично-медицинских услуга осигураним лицима на терет новчаних средстава Завода за здравствено осигурање Кантона Сарајево, као неоснован.

 Конкуренцијски савјет је утврдио да незакључивањем Уговора о пружању услуга породичне медицине, за период од 2006. године до данас, није било ограничавања и контроле производње, тржишта, техничког развоја или улагања од стране Министарства здравства јер исто није надлежно за закључивање предметног Уговора, а Завод за здравствено осигурање у периоду од 2006. године до 2010. године није могао закључити наведeни Уговор из разлога што Подносилац захтјева, Поликлиника „Атријум” Илиџа, није био уврштен у Мрежу здравствених установа на подручју Кантона Сарајево.

 Такође, у периоду од 2010. године није постојала обавеза закључивања предметног Уговора, већ је у складу са чланом 52. Закона о здравственој заштити постојала могућност закључивања, али у случају испуњења услова – након проведеног поступка додјеле уговора о пружању здравствених услуга на основу одредби Закона о здравственој заштити, Закона о здравственом осигурању, као Закона о о јавним набавкама у Босни и Херцеговини. Будући да је наведени поступак/процедура ступио на снагу тек у мају 2013. године, а Завод здравственог осигурања је расписао Јавни позив који је у току, а на који се могу пријавити све привредни субјекти без обзира на власничку структуру, Конкуренцијски савјет је оцијенио да у досадашним активностима није настало кршење одредби Закона о конкуренцији.

 Мишљење на Захтјев привредног субјекта “НЕСТРО ПЕТРОЛ” а.д. Бања Лука за давање мишљења и препоруке у вези са приједлогом Уговора о пословно-техничкој сарадњи који је сачинио Подносилац захтјева, а који ће вриједити за све потенцијалне примаоце франшизинга у Босни и Херцеговини.

 Мишљење у вези постојања обавезе подношења пријаве концентрације по Захтјеву привредног субјекта Интер д.о.о. Тешањ.

 

Детаљне информације о свим наведеним предметима могу се наћи на web страници Конкуренцијског савјета – www.bihkonk.gov.ba.

 

                                                                    Служба за односе с јавношћу

 

                                                Канцеларија Предсједника Конкуренцијског савјета   

Prethodni

Zaključak o obustavi postupka pokrenutog po Zahtjevu za pokretanje postupka…

Sljedeći

M I Š LJ E NJ E po zahtjevu privrednog…

post-bars