Vrati se na vrh

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 69. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 28.05.2020. године, одржана је 69. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено сљедеће:

Рјешење којим се оцјењује допуштеном концентрација на тржишту превоза путника у аутобуском саобраћају у Босни и Херцеговини, која је настала стицањем контроле привредног субјекта Сејари д.о.о. Сарајево над привредним субјектом Centrotrans-Eurolines д.д. Сарајево. Рјешењем је утврђено да привредни субјекат Сејари д.о.о. Сарајево није поднио Пријаву концентрације у Законом предвиђеном року, у смислу члана 16. став (1) Закона о конкуренцији. Ради неподношења Пријаве концентрације у Законом предвиђеном року изриче се новчана казна привредном субјекту Сејари д.о.о. Сарајево у износу од 20.000,00 КМ.

Рјешење којим се утврђује да је привредни субјекат „Централно гријање“ д.д. Тузла, злоупотријебио доминантан положај на тржишту дистрибуције топлотне енергије у Граду Тузла, примјеном члана 29. Општих услова за прикључење на систем даљинског гријања и испоруку топлотне енергије број: 01-5439-2010/II-ВНР-1 од 05.01.2010. године којим су прописани услови издвајања тарифног купца из топлотног система као и обавеза плаћања свих трошкова осим трошкова енергије за тарифне купце којима је одобрено издвајање из топлотног система што представља условљавање другој страни да прихвати додатне обавезе које по својој природи немају везе с предметом споразума, у складу са одредбама члана 10. став (2) тачка д) Закона о конкуренцији. Наложено је привредном субјекту, „Централно гријање“ д.д. Тузла да у предвиђеном року измијени члан 29. Општих услова за прикључење на систем даљинског гријања и испоруку топлинске енергије број: 01-5439-2010/II-ВНР-1 од 05.01.2010 године на начин да се одредбе истог ускладе са Законом о конкуренцији. Такође је изричена новчана казна привредном субјекту „Централно гријање“ д.д. Тузла, због кршења одредби из члана 10. став (2) тачке д) Закона о конкуренцији, утврђене у тачки 1. овог Рјешења, у висини од 20.000 КМ, у складу са одредбом члана 48. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији, коју је дужан платити у року од 15 (петнаест) дана од пријема овог Рјешења.

Закључак којим се покреће поступак по Захтјеву за покретање поступка привредног субјекта Логософт д.о.о. Сарајево против привредних субјеката United Media S.a.r.l., Луксембург и Спорт Клуб д.о.о. Сарајево, ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. став (2) тачке а), б), ц) и д) Закона о конкуренцији.

Конкуренцијски савјет БиХ

Prethodni

Rješenje po Zaključku o pokretanju postupka po službenoj dužnosti protiv…

Sljedeći

RJEŠENJE o ocjeni dopuštenosti koncentracije privrednih subjekata Sejari d.o.o. Sarajevo…

post-bars