Vrati se na vrh

06/02/2014

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 80. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 06.02.2014. године, одржана је 80. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

 Рјешење којим је утврђено да је привредни субјекат BH Telecom д.д. Сарајево Обала Кулина Бана 8, 71000 Сарајево злоупотријебио доминантни положај на тржишту интерконекције на фиксну мрежу, условљавајући привредни субјект Akt. online д.о.о., Фра Анђела Звиздића 1, 71000 Сарајево на закључивање споразума којима се условљава на прихватање додатних обавезе које по својој природи или према трговачком обичају немају везе са предметом таквог споразума.

 Конкуренцијски савјет је током провођења предметног поступка утврдио да на територији Босне и Херцеговине, у складу са Листом оператера са значајном тржишном снагом Регулаторне агенције за комуникацију БиХ (РАК), привредни субјекат BH Telecom д.д. Сарајево, привредни субјекат Хрватске телекомуникције д.д. Мостар и привредни субјекат Телекомуникације Српске а.д. Бања Лука, су проглашени оператерима са значајном тржишном снагом на тржишту услуге фиксне и мобилне телефоније, дакле имају доминантан положаj.

 Оператери са значајном тржишном снагом припремају РИП документ о условима и начину прикључка на њихову инфраструктуру, а на садржај и услове из истог РАК даје сагласност. Оператери са значајном тржишном снагом путем РИП-а нуде могућност алтернативним оператерима да се прикључе на њихову инфраструктуру како би могли пружати одређене телекомуникацијске услуге.

 Привредни субјекат BH Telecom д.д. Сарајево има доминантан положај на релевантном тржишту и као такав је имао има посебну одговорност, а и према важећим прописима из области телекомуникација је био обавезан, да омогући интерконекцију на властиту мрежу под условима предвиђеним РИП документом привредном субјекту Akt.online д.о.о.Сарајево.

 Рјешењем је изречена новчана казна привредном субјекту BH Telecom д.д. Сарајево због злоупотребе доминантног положаја на тржишту интерконекције, у смислу одредби Закона о конкуренцији, у висини од 150.000,00 КМ.

 Такође, овим Рјешењем је одбијен као неоснован захтјев привредног субјекта Akt.online д.о.о. Сарајево, поднесен против привредног субјекта BH Telecom д.д. Сарајево, ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја на тржишту терминације позива, у смислу одредби  Закона о конкуренцији.

 У погледу навода Подносиоца захтјева да је привредни субјекат BH Telecom д.д. Сарајево страним оператерима нудио повољније цијене терминације позива у фиксну и мобилниу мрежу него привредном субјекту Akt.online д.о.о. Сарајево, Конкуренцијски савјет је утврдило да је према РИП документу привредног субјекта BH Telecom д.д. Сарајево, који је био на снази у спорном  периоду (2007. година), цијене терминације домаћих позива у фиксну и мобилну мрежу су биле унапријед утврђене, док се цијене терминације иностраних позива у фиксну и мобилну мрежу договарају на комерцијалној основи.

Конкуренцијски савјет је утврдио да нису тачни наводи Подносиоца захтјева да привредни субјекат BH Telecom д.д. Сарајево уговарао повољније услове страним оператерима приликом закључивања билатералних уговора о терминацији међународних позива у фиксну и мобилну мрежу привредног субјекта BH Telecom д.д. Сарајево него привредном субјекту Akt.online д.о.о. Сарајево.

 Рјешење којим се оцјењује допуштеном концентрација на тржишту пружања услуга у области компјутерског система путничких резервација и/или издавања авио карата путем глобалног дистрибутивног система у Босни и Херцеговини, која ће настати стицањем контроле привредног субјекта Amadeus IT Group, С.А., ц/Салвадор де Мадариага 1, 28027 Мадрид, Република Шпанија, над привредним субјектом Амадеус Босна д.о.о. за маркетинг Сарајево, Хамдије Ћемерлића 2, 71000 Сарајево, куповином 95,0% власничког учешћа.

 Правни основ концентрације је Уговор о купопродаји учешћа закључен дана 04.11.2013. године између привредног субјекта Amadeus Group, као купца и привредног субјекта Јавно предузеће BH Airlines, Курта Сцхорка 36 ,71000 Сарајево као продавца, којим привредни субјекат Амадеус Гроуп стиче 95,0% учешћа у привредном субјекту Амадеус БХ, те на тај начин, са раније стечених 5,0% учешћа, постаје 100,0% власник привредног субјекта Амадеус БХ.

 Конкуренцијски савјет је, након процјене и анализе података и утврђених чињеница у поступку доношења Рјешења оцијенио да проведба концентрације не води нарушавању тржишне конкуренције с обзиром да ће тржишно учешће привредног субјекта Амадеус БХ остати непромијењено, односно неће доћи до промјену тржишног учешћа на релевантном тржишту, јер се углавном ради о промјени власничке структуре.

 Мишљење према којем Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о организацији и начину обављања такси пријевоза путника на подручју Зеничко-добојског кантона није усаглашен са Законом о конкуренцији јер одредбама Приједлога Одлуке није задовољен принцип приступа релевантном тржишту свим учесницима под једнаким условима, те исте могу имати за циљ и посљедицу спрјечавање, ограничавање или нарушавање тржишне конкуренције, у смислу одредби  Закона о конкуренцији.

 Мишљење према којем је Приједлог Правила о уступању података правним и физичким лицима и начину њиховог кориштења Агенције за финансијске, информатичке и посредничке услуге д.д. Сарајево усаглашен са Законом о конкуренцији.

 Обавеза усаглашавање предметног Приједлога Правила произилази из претходно усвојеног Рјешења Конкуренцијског вијећа (од дана 16.12.2013.), којим је утврђено да одређене одредбе предметних Правила нису у складу са Законом о конкуренције те да се као такве морају ускладити са истим.

 

 Служба за односе с јавношћу

 Канцеларија Предсједника Конкуренцијског савјета

Prethodni

Presuda Suda BiH po Rješenju broj: 01-03-26-016-21-II/10 od 25.02.2011. godine…

Sljedeći

MIŠLjENjE na Nacrt Pravila o ustupanju podataka pravnim i fizičkim…

post-bars