Vrati se na vrh

17/04/2014

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 87. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 17.4.2014. године, је одржана 87. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

Рјешење којим се утврђује да Федерално министарство здравства, Титова 9, 71000 Сарајево, одредбама чланка 10. Правилника о начину обављања здравственог прегледа особа под здравственим надзором (“Службене новине Ф БиХ“, број 20/08) спречава, ограничава и нарушава конкуренцију на тржишту здравствених прегледа лица које подлијежу здравственом надзору прије заснивања радног односа на подручју Федерације Босне и Херцеговине, у смислу члана 4. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији. Федерално министарство здравства је обавезно најкасније у року од 30 дана од пријема овог Рјешења усклади предметни Правилник.

Надаље, истим Рјешењем је утврђено да Федерално министарство здравства одредбама члана 7. став 1. алинеја 5. Правилника о обиму и врсти јавноздравствене дјелатности која не може бити предметом приватне дјелатности (“Службене новине Федерације БиХ“, број 69/12) спречава, ограничава и нарушава конкуренцију на тржишту здравственог надзора над запосленим лицима на подручју Федерације Босне и Херцеговине, у смислу члана 4. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији.

Ради наведених кршења Закона о конкуренцији изречена је новчана казна Федералном министарству здравства у висини од 29.000,00 КМ.

Рјешење којим се одбија Захтјев привредног субјекта „Центротранс-Еуролинес“ д.д. Сарајево, Курта Сцхорка 14., 71000 Сарајево, поднесен против Опћине Вогошћа, Јошаничка 80., 71320 Вогошћа и привредног субјекта „Вилдан тоурс“ д.о.о. Сарајево, Доњи Хотањ 18., 71000 Сарајево, ради утврђивања постојања забрањеног конкуренцијског дјеловања, у смислу члана 4. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији, као неоснован.

Конкуренцијско вијеће је запримило, дана 24. септембра 2013. године, Захтјев за преиспитивање директног споразума закљученог између Опћине Вогошћа и привредног субјекта Вилдан тоурс д.о.о. Сарајево, поднесен од привредног субјекта „Центротранс- Еуролинес“ д.д. Сарајево, ради утврђивања спречавања, ограничавања или нарушавања тржишне конкуренције.

Конкуренцијски савјет није донио рјешење у року из члана 41. став (1) Закона о конкуренцији, у поступку покренутом по Захтјеву за покретање поступка привредног субјекта Црумб гроуп д.о.о. Бијељина, Кнеза Иве од Семберије 4, 76300 Бијељина против привредног субјекта Телекомуникације Републике Српске а.д. Бања Лука, Краља Петра И Карађорђевића 93, 78000 Бања Лука, ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја, у смислу члана 10. став (2) Закона о конкуренцији, те се сматра да поступањем привредног субјекта Телекомуникације Републике Српске а.д. Бања Лука не злоупотребљава свој доминантни положај на релевантном тржишту.

Служба за односе с јавношћу
Канцеларија Предсједника Конкуренцијског савјета

Prethodni

R J EŠ E NJ E po Zahtjevu za pokretanje…

Sljedeći

Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka protiv Općine Vogošća i…

post-bars