Vrati se na vrh

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 90. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 14.07.2021. године, одржана је 90. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:
Рјешење којим се одбија Захтјев за појединачно изузеће од забране намјераваних измјена и допуна Уговора о партнерству у осигурању који је закључен дана 30.09.2019. године између привредних субјеката „UniCredit Bank“ д.д. Мостар и „Триглав Осигурање“ д.д. Сарајево и намјераваних измјена и допуна Споразума о заступању у осигурању који је закључен дана 02.12.2019. године између привредних субјеката „UniCredit Bank“ а.д. Бања Лука и „Триглав Осигурање“ д.д. Сарајево.
Рјешење којим се одбија Захтјев за покретање поступка „Удружења приватних поштанских оператера“ Сарајево против привредних субјеката ЈП „БХ Пошта“ д.о.о. Сарајево, Предузећа за поштански саобраћај – Поште Српске а.д. Бања Лука и ЈП „Хрватска пошта“ д.о.о. Мостар ради утврђивања постојања забрањеног споразума у смислу члана 4. став (1) тачка а) и д) као неоснован.
Закључак којим се одбацује Пријава концентрације привредног субјеката „БИМАЛ“ д.д. Брчко дистрикт, којом исти намјерава стећи контролу над привредним субјектом „ЕРАКОВИЋ“ д.о.о. Бечеј Новосадска 163, Бечеј, Република Србија, ради непостојања обавезе пријаве концентрације, у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.
Закључак о одбацивању Пријаве концентрације привредног субјекта Landis+Gyr AG, Cham, Швицарска ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.
Закључак о одбијању Захтјева о дозволи извршења Рјешења број: УП-15-26-10-009-23/19 поднесен од стране привредног субјекта Telemach д.о.о. Илиџа као неоснован.
Закључак којим се одбија Захтјев привредног субјекта Telemach BH д.о.о. за изузеће одговорног члана Конкуренцијског савјета Небојше Попића у поступку који је покренут Закључком о покретању поступка број: УП-06-26-3-011-6/21 као неоснован.
Закључак којим се одбија Захтјев привредних субјеката „Telemach BH“ д.о.о. Сарајево и „Нова БХ“ д.о.о. Сарајево за изузеће одговорног члана Конкуренцијског савјета Небојше Попића у поступку који је покренут Закључком број: УП-06-26-2-028-11/20 од 02.02.2021. године као неоснован.
Закључак којим се покреће поступак по Захтјеву привредног субјекта Телеком Србија а.д. Београд, Република Србија, против привредних субјеката United Media S.à.r.l., Boulevard Pierre Frieden 43, L-1543 Луксембург, Велико Војводство Луксембург, ДИРЕЦТ МЕДИА КОМУНИКАЦИЈЕ д.о.о. Сарајево, и НОВА БХ д.о.о. Сарајево, ради утврђивања постојања забрањеног споразума из члана 4. став (1) тачке б) и ц) Закона о конкуренцији.
Закључак којим се покреће поступак по Ззахтјеву привредног субјекта Телеком Србија а.д., Београд, Република Србија, поднесеном путем пуномоћника, против привредних субјеката: Adria News S.a’ rl, bulevar Pierre Frieden 43, L-1543, Луксембург, Adria News д.о.о. Сарајево, и Adria News BH Production д.о.о. Сарајево ради утврђивања постојања забрањеног споразума у смислу члана 4. став (1) тачке б) и ц) Закона о конкуренцији.
Закључак којим се продужава рок за доношење коначног рјешења за додатна 3 (три) мјесеца, у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом Босне и Херцеговине по Закључку о покретању поступка број: УП-05-26-2-010-5/21 од 08.04.2021. године, а по Захтјеву за покретање поступка привредног субјекта „Telemach BH“ д.о.о. Сарајево против привредног субјекта Arena Channels Group д.о.о. Београд, ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. став (2) тачка а), б) и ц) Закона о конкуренцији.
Мишљење по Захтјеву за издавање мишљења Министарства за привреду Зеничко-добојског кантона, Зеница, у вези с нацртом Закона о туризму ЗЕ-ДО кантона и усклађености истог, у складу са чланом 25. став (1) тачка ф) Закона о конкуренцији.


Конкуренцијски савјет БиХ

Prethodni

RJEŠENJE po Zahtjevu Udruženja privatnih poštanskih operatera, Tešanjska 24a, 71000…

Sljedeći

R J E Š E NJ E po Zahtjevu za…

post-bars