Vrati se na vrh

29/05/2014

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 91. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, дана 29.5.2014. године, је одржана 91. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

Рјешење којим се оцјењује допуштеном концентрација на тржишту животног и неживотног осигурања у Босни и Херцеговини, која ће настати стицањем контроле привредног субјекта Дионичко друштво Адрис Група, Обала Владимира Назора 1, 52210 Ровињ, Република Хрватска, над привредним субјектом Croatia osiguranje, Мирамарска 22, 10000 Загреб, Република Хрватска, куповином већинског учешћа /акција.

Предметна концентрација на тржишту Босне и Херцеговине се остварује преко повезаног привредног субјекта Croatia osiguranje д.д. Љубушки, Николе Кордића бб, 88320 Љубушки, који има регистроване дјелатности – пружање услуга животног и неживотног осигурања.

Имајући у виду да се дјелатности учесника концентрације не преклапају на тржишту Босне и Херцеговине, а да привредни субјект Croatia osiguranje, над којим се контрола стиче, обавља услуге животног и неживотног осигурања, Конкуренцијски савјет је утврдио као релевантно тржиштем – пружање услуга животног и неживотног осигурања у Босни и Херцеговини.

Конкуренцијски савјет анализом релевантног тржишта је оцијенио да након провођења предмете концентрације неће доћи до спречавања, ограничавања или нарушавања тржишне конкуренције од привредног субјекта Адрис Група.

Рјешење – сматра се да привредни субјект Телекомуникације Републике Српске а.д. Бања Лука, Краља Петра Карађорђевића 61-а, 78000 Бања Лука, у складу са чланом 11. став (2) Закона о конкуренцији, не злоупотребљава доминантни положај на релевантном тржишту, у смислу члана 10. став (2) истог Закона.

Овим Рјешењем је извршена Пресуда Суда Босне и Херцеговине, од дана 10.10.2013. године, којом је Суд Босне и Херцеговине уважио Тужбу привредног субјектаCrumb group д.о.о. Бијељина, Кнеза Иве од Семберије 4, 78300 Бијељина, и поништио Рјешење Конкуренцијског савјета од дана 12.10.2011. године, те наложио Конкуренцијском савјету поновно рјешавање предмета.

Закључак којим се одбацује Пријава концентрације привредног субјектаMIH Internet Europe B.V., Таурусавенуе 105, 2132ЛС Хоофддорп, Краљевина Холандија и привредног субјекта “ПИК“ Друштво с ограниченом одговорношћу за рачунарске услуге, маркетинг и дизајн консалтинг д.о.о. Сарајево, Змаја од Босне бб, 71000 Сарајево, Босна и Херцеговина, ради неиспуњавања услова, из члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.

Конкуренцијски савјет у поступку је утврдио да су учесници предметне концентрације испунили услов укупног годишњег прихода на свјетском тржишту, у смислу члана 14. став (1) тачка а) Закона о конкуренцији, али нису испунили услов укупног годишњег прихода и удјела на релевантном тржишту у Босни и Херцеговини (онлине и оффлине оглашавање и мали огласи), у смислу члана 14. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији.

Закључак којим се обуставља поступак покренут по Захтјеву за покретање поступка привредних субјеката РТВ Босне и Херцеговине, Булевар Меше Селимовића 12, 71000 Сарајево, РТВ Републике Српске, Трг Републике Српске 9, 78000 Бања Лука и РТВ Федерације Босне и Херцеговине, Булевар Меше Селимовића 12, 71000 Сарајево, против Регулаторне агенције за комуникације БиХ, Мехмеда Спахе 1, 71000 Сарајево ради одустајања Подносиоца захтјева.

Подносиоци захтјева у Захтјеву за покретање поступка наводе да одредбе Кодекса о измјени кодекса о комерцијалним комуникацијама („Службени гласник БиХ“,број 78/13) донесене од Регулаторне агенције за комуникације БиХ, представљају забрањени споразум, у смислу члана 4. став (1) Закона о конкуренцији.

Конкуренцијски савјет је обавијештен дана 25.4.2014. године да Подносиоци захтјева одустају од даљег вођења поступка, будући да су испуњени њихови захтјеви објављивањем Кодекса о измјени кодекса о комерцијалним комуникацијама (“Службени гласник БиХ”, број 30/14).

Закључак којим се покреће поступак по Захтјеву за покретање поступка привредног субјекта „Љаљић турс“ д.о.о. Челић, Екрема Агића 113., 75246 Челић против Општине Челић, Алије Изетбеговића 60-2, 75246 Челић и привредног субјекта „Маликић турс“ д.о.о. Хумци, Челић, Дениса Еминовца 36., 75246 Челић, ради утврђивања постојања забрањеног споразума, у смислу члана 4. став (1) Закона о конкуренцији.

Мишљење на Захтјев за давање мишљена Регулаторне агенција за комуникације Босне и Херцеговине, Мехмеда Спахе 1, 71000 Сарајево на Нацрт Правила о пружању јавних мобилних телефонских услуга.

Одредбе Нацрта Правила о пружању јавних мобилних телефонских услуга се примјењују на операторе виртуелне мобилне мреже (МВНО) и не примјењују се на правна лица којима је Регулаторне агенција за комуникације Босне и Херцеговине, додијелила дозволу за пружање ГСМ услуга или дозволу за пружање мобилних услуга на универзалним мобилним телекомуникацијским системима (УМТС).

Служба за односе с јавношћу

 Канцеларија Предсједника Конкуренцијског савјета

Prethodni

З А К Љ У Ч А К Пријава концентрације…

Sljedeći

RJEŠENJE po Prijavi namjere koncentracije privrednog subjekta Adris Grupa d.d.…

post-bars