Vrati se na vrh

15/09/2021

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 92. СЈЕДНИЦЕ КСБИХ

У Сарајеву, 15.09.2021. године, одржана је 92. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:
Рјешење којим је утврђено да је привредни субјекат ЈП Централо гријање Тузла д.д. злоупотријебио доминантан положај на тржишту дистрибуције/снабдијевања топлотном енергијом на подручју насеља Ступине Б2, ул. М Мака Диздар, Ламела Ц, Тузла, онемогућавањем наплате потрошње топлотнее енергије преко уграђених калориметара у становима стамбене зграде на адреси Ступине Б2 ул. М Мака Диздар Ламела Ц у Тузли, што представља условљавање другој страни да прихвати додатне обавезе које по својој природи немају везе с предметом споразума, те ограничавање тржишта на штету потрошача, у складу са одредбама члана 10. став (2) тачка д) Закона о конкуренцији. Рјешењем је наложено ЈП Централо гријање Тузла д.д. да у року од 60 (шездесет) дана од дана пријема овог Рјешења омогући закључивање нових уговора за потрошњу топлотне енергије преко уграђених калориметара у становима стамбене зграде на адреси Ступине Б2 ул. М Мака Диздар Ламела Ц у Тузли и да наплату потрошење према уграђеним калориметара на наведеној адреси изврши ретроактивно од 15.10.2020 године, те да достави доказе о извршењу. Због кршења одредби из члана 10. став (2) тачке д) Закона о конкуренцији изриче се новчана казна привредном субјекту Централо гријање Тузла д.д. због кршења у висини од 40.000,00 КМ (четрдесет хиљада конвертибилних марака), у складу са одредбом члана 48. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији.
Рјешење којим је оцијењена допуштеном концентрација на тржишту пружања услуга производње и велепродаје сладоледа и тржишту производње и велепродаје смрзнуте хране у Босни и Херцеговини која настаје стјицањем појединачне контроле привредног субјекта Nomad Foods Europe Limited, 1 New Square, Bedfont Lakes Business Park, Feltham, Middlesex, TW14 8HA, Уједињено Краљевство Велике Британије и Сјеверне Ирске, над привредним субјектима Nomad Foods Europe Limited, 1 New Square, Bedfont Lakes Business Park, Feltham, Middlesex, TW14 8HA, Уједињено Краљевство Велике Британије и Сјеверне Ирске, која се тиче стицања појединачне контроле над друштвима ЛЕДО плус д.о.о., Чавићева 1а, Загреб, Република Хрватска, Индустрија смрзнуте хране Фриком д.о.о. Београд, Зрењанински пут бб, Београд, Република Србија, ЛЕДО д.о.о. Читлук, Господарска зона, Тромеђа број 1, Читлук, Босна и Херцеговина, ИРИДА д.о.о., Петра Зринског 34, Дарувар, Република Хрватска, LEDO Jćgkrćm ćs Fagyasztott Elelmiszer Gyšrt6 ćs Forgalmazć Korldtolt Feleldssćgfl T&rsas£g, 2111 Szada, 089/3 hrsz., Мађарска, ЛЕДО, подјетје за трговино с сладоледом, змрзњено храно ин сторитве, д.о.о., Брнчичева улица 45, 1231 Љубљана-Чрнуче, Република Словенија, ЛЕДО д.о.о. Подгорица, Лијешње ББ, Подгорица, Црна Гора, Ledo Sh.p.k., Obiliq, Milloshevfi, Косово, и уједно стиче индиректну контролу над потпуно повезаним друштвом Фриком д.о.о. Београд, привредним субјектом ФРИКОМ БЕОГРАД DOOEL Cucer Sandevo, 20 no.243-a, Brazda, Chucher Сандево, Сјеверна Македонија, од продавца друштва Фортенова Група д.д., Маријана Чавића 1, Загреб, Република Хрватска.
Рјешење којим се сматра да Финансијско-информатичка агенција, Ложионичка 3, Сарајево, у складу са чланом 11. ставак (2) Закона о конкуренцији, не злоупотребљава доминантан положај у смислу члана 10. став (2) Закона.
Закључак којим се одбацује Пријава концентрације привредног субјекта MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Október huszonharmadika u. 18, 1117 Будимпешта, Мађарска, ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.
Закључак којим се одбацује Пријава концентрације привредног субјекта ПЕТРОЛ СЛОВЕНСКА ЕНЕРГЕТСКА ДРУЖБА“ д.д. Љубљана, Република Словенија, ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.
Закључак којим се одбацује Пријава концентрације привредног субјекта „B&C KB Holding GmbH“ друштво са ограниченом одговорношћу, Universitätsring 14, 1010 Беч, Република Аустрија, ради непостојања обавезе пријаве концентрације, у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.
Закључак којим се покреће поступак по захтјеву привредних субјеката Zeochem AG и Алумина д.о.о. ради продужење важења појединачног изузећа рестриктивног споразума од забране, у смислу члана 6. став (3) Закона о конкуренцији.
Закључак којим се покреће поступак по Захтјеву за покретање поступка поднесеном од привредног субјекта Telemach BH д.о.о. Сарајево, Џемала Биједића бр. 216, 71 000 Сарајево против привредних субјеката Мтел а.д. Бања Лука,Вука Караџића 2, 78000 Бања Лука, Логософт д.о.о. Сарајево, Игманска 9, 71000 Сарајево, Блицнет д.о.о. Бања Лука, Мајке Југовића 25, 78000 Бања Лук а, Телрад Нет д.о.о Бијељина, Хасе 1, 76300 Бијељина и Елта Кабел д.о.о. Добој, Добојске бригаде бб, 74000 Добој, Босна и Херцеговина ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја из члана 10. став (2) тачке а), б) и ц) Закона о конкуренцији.
Закључак којим се одбија Захтјев привредног субјекта „Adria News S.à.r.l.“, bulevar Pierre Frieden 43, L-1543, Луксембург, за изузеће мр. Аријане Регода-Дражић, одговорног члана Конкуренцијског савјета у поступку који је покренут Закључком о покретању поступка, број: УП-03-26-3-008-8/21 од 14.07.2021. године, као неоснован.
Закључак којим се покреће поступак по службеној дужности против привредног субјекта Јавно предузеће „Комунално“ д.о.о. Жепче, ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја, у смислу члана 10. Закона о конкуренцији.
Закључак о исправци грешке у Закључку по Захтјеву за изузеће члана Конкуренцијског савјета, број УП-05-26-1-036-127/18 од 31.08.2021. године.

Конкуренцијски савјет БиХ

Prethodni

R J E Š E NJ E o nepostojanju zloupotrebe…

Sljedeći

Zaključak o odbacivanju Prijave koncentracije privrednog subjekta „PETROL SLOVENSKA ENERGETSKA…

post-bars