Vrati se na vrh

25/09/2014

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 96. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

 

У Сарајеву, дана 25.9.2014. године, је одржана 96. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

Рјешење којим се оцјењује допуштеном концентрација привредног субјекта Акционарско друштво за промет нафте, нафтних деривата и природног гаса “Нестро Петрол” Бања Лука, Краља Алфонса XИИИ број 9, 78000 Бања Лука, куповином бензинске пумпе у Козарској Дубици, Краља Петра И Ослободиоца бб, и бензинске пумпе у Бања Луци, Верићи бб, које су биле у власништву привредног субјекта „Донес“ д.о.о. Бања Лука, Јована Дучића 34, 78000 Бања Лука.

Подносилац пријаве као правни основ ове концентрације је доставио Писмо намјере потписано од учесника концентрације дана 16.6.2014. године.

Конкуренцијски савјет анализом тржишта малопродаје нафтних деривата у Републици Српској, у смислу члана 17. Закона о конкуренцији (структуре релевантног тржишта, тржишних учешћа конкурената итд.) је оцијенио да провођењем предметне концентрације неће доћи до нарушавања тржишне конкуренције, односно стварања или јачања доминантне позиције привредног субјекта Нестро Петрол а.д. Бања Лука.

Рјешење којим се оцјењује допуштеном концентрација привредног субјекта „Блицнет“ друштво са ограниченом одговорношћу за телекомуникације Бања Лука, Мајке Југовића 25, 78000 Бања Лука, стјецањем контроле над привредним субјектом Друштво са ограниченом одговорношћу „ТЕЛРАД НЕТ“ Бијељина, Српске војске бб, 76300 Бијељина.

Подносилац пријаве је као правни основ ове концентрације доставио Уговор о купопродаји дијелова закључен дана 17.7.2014. године у Бијељини, између привредног субјекта ТЕЛРАД НЕТ д.о.о. Бијељина и привредног субјекта Блицнет д.о.о. Бања Лука.

Конкуренцијски савјет у поступку оцјене концентрације је анализирао релевантно тржиште интернет услуга, дистрибуције телевизијског сигнала /програма и фиксне телефоније на подручју Бијељине, Лопара, Угљевика, Брода и Брчког, те утврдио да неће доћи до промјена тржишног учешћа на наведеним релевантним тржиштима, будући да привредни субјект Блицнет д.о.о. Бања Лука не дјелује на наведеним географским тржиштима привредног субјекта ТЕЛРАД НЕТ д.о.о. Бијељина.

Рјешење којим се утврђује да Завод здравственог осигурања Кантона Сарајево, Ложионичка 2, 71000 Сарајево, одредбом Уговора о пружању фармацеутских услуга осигураницима Кантона Сарајево (у вези примјене Колективног уговора о правима и обавезама послодаваца у области здравства на територији Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине ФБиХ“, број 61/07)), прекршио одредбе из члана 4. став (1) тачка е) Закона о конкуренцији.

Конкуренцијски савјет анализом одредбе Уговора које се односе на примјену Колективног уговора, а посебно одредби у вези одређивања висине доприноса за обавезно здравствено осигурање, је утврдио да се овим одредбама приватним апотекама намећу додатне обавезе која по својој природи или обичајима нису у вези са предметом споразума /уговора, јер се Уговор односи на регулисање односа пружања фармацеутских услуга осигураницима Кантона Сарајево, а овом одредбом се индирекктно одређује и висина плаће запосленика у приватним апотекама. Конкуренцијски савјет сматра да је обавеза примјене одредби Колективног уговора обавезујућа за уређење права, обавеза и других питања за запослене у јавном здравственом сектору Федерације Босне и Херцеговине (и који приступе истом), а чланице Подносиоца захтјева (Удружење приватних лапотека, Колодворска 11а, 71000 Сарајево) су привредни субјекти основани искључиво приватним капиталом те овако прописана обавеза приватним апотекама (да исплаћују утврђене износе доприноса, односно плаћа запосленима) има значајан утицај на њихово пословање. Надаље, Конкуренцијски савјет сматра да висина плаће као финансијска категорија првенствено зависи од пословања неког привредног субјекта, и да иста представља пословну одлуку приватног привредног субјекта и запосленика.

Рјешењем је изречена новчана казна од 23.000,00 КМ Заводу здравственог осигурања Кантона Сарајево, у смислу члана 48. став (1) тачка а) Закона о конкуренцији, те је истом налажено усклађивање одредби важећих Уговора о пружању фармацеутских услуга осигураницима Кантона Сарајево са одредбама Закона о конкуренцији.

Такође, Рјешењем је одбијен се као неоснован Захтјев Удружења приватних апотека, поднесен против Завода здравственог осигурања Кантона Сарајево, ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја, у смислу члана 10. ст. (1) и (2) тачке а), ц) и д) Закона о конкуренцији.

Закључак којим се одбацује заједничка Пријава концентрације привредног субјекта United Media S.à.r.l., 16-18, rue du Strasbourg, L – 2560 Луксембург, Велико Војводство Луксембург, и привредног субјекта Grand Slam Group д.о.о., Данила Лекића 31, 11000 Београд, Република Србија, ради неиспуњавања услова за пријаву концентрације, у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.

Подносиоци пријеве нису били обавезни поднијети Пријаву концентрације, будући да укупни годишњи приходи сваког од учесника концентрације остварени продајом роба и /или услуга на тржишту Босне и Херцеговине износе мање од 8 милиона КМ, и да њихово заједничко ућешће на релевантном тржишту није веће од 40,0%.

 

Закључак којим се одбацује Пријава концентрације привредног субјекта United Media S.à.r.l., 16-18, rue du Strasbourg, L – 2560 Luksemburg, Велико Војводство Луксембург, ради неиспуњавања увјета за пријаву концентрације, у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.

Подносилац пријаве није био у обавези поднијети Пријаву концентрације, будући да учесници концентрације нису испунили услов укупног годишњег прихода на тржишту Босне и Херцеговине, нити имају заједничко учешће од најмање 40,0% на релевантном тржишту, у смислу члана 14. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији.

Закључак којим се одбацује Пријава концентрације привредног субјекта Slovenia Broadband S.a.r.l. Luxemburg 61, Rue de Rollingergrund L-2440 Luxemburg, Велико Војводство Луxембург, ради непостојања обавезе пријаве концентрације, у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.

Подносилац пријаве није био у обавези поднијети Пријаву концентрације, будући да учесници концентрације нису испунили услов укупног годишњег прихода од 8 милиона КМ на тржишту Босне и Херцеговине, нити имају заједничко учешће од најмање 40,0% на релевантном тржишту, у смислу члана 14. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији.

Закључак којим се покреће се поступак по Захтјеву за покретање поступка привредног субјекта Telemach д.о.о. Џемала Биједића 216, 71000 Сарајево, против привредног субјекта HD-WIN д.о.о., Високог Стевана 38, 11000 Београд, Република Србија, ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја, у смислу члана 10. став 2) тачке а) и ц) Закона о конкуренцији.

Закључак којим се покреће поступак по Захтјеву за покретање поступка привредног субјекта Telemach д.о.о. Сарајево, Џемала Биједића 216, 71000 Сарајево против привредног субјекта БХ Телецом д.д., Обала Кулина Бана 8, 71000 Сарајево, ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја, у смислу члана 10. став (2) Закона о конкуренцији.

Мишљење по Захтјеву за давање мишљења привредног субјекта ”НЕСТРО ПЕТРОЛ” а.д. Бања Лука, Краља Алфонса XIII број 9, 78000 Бања Лука, о обавези Пријаве концентрације.

Комплетне текстове усвојених коначних одлука можете наћи на web страници www.bihkonk.gov.ba.
Служба за односе с јавношћу

Канцеларија Предсједника Конкуренцијског савјета

Prethodni

Р Ј Е Ш Е Њ Е по Пријави концентрације…

Sljedeći

ZAKLJUČAK o odbacivanju Prijave koncentracije privrednog subjekta United Media S.à.r.l.,…

post-bars