Vrati se na vrh

10/10/2013

САОПШТЕЊЕ СА 69. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 10.10.2013. године, одржана је 69. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

 Рјешењекојим је усвојен Захтјев за преиспитивање Рјешења Конкуренцијског савјета број: 02-26-1-09-14-II/13 од дана 01. августа 2013. године, привредног субјекта БИМАЛ дионичко друштво за производњу уља, Бијељинска 9, 76100 Брчко Дистрикт.

 Новим Рјешењем је промијењена тачка 3. диспозитива Рјешења Конкуренцијског савјета од дана 01. августа 2013. године у дијелу који се односи на новчану казну привредном субјекту БИМАЛ д.д. за производњу уља ради неподношења Пријаве концентрације у законом предвиђеном року, те је износ новчане казне са 104.572,00 КМ смањен на износ 57.998,00 КМ, као и тачка 4. диспозитива предметног Рјешења, у дијелу који се односи на спровођење концентрације без Рјешења Конкуренцијског савјета, те је тиме смањена новчана казна са 329.403,00 КМ на износ 182.693,00 КМ, што значи да је укупно новчана казна смањена за 193.283,00 КМ (са 433.975,00 КМ на износ 240.692,00 КМ).

 У Захтјеву се наводи да је достављен погрешан износ укупног прихода на тржишту Босне и Херцеговине привредног субјекта БИМАЛ и његових повезаних друштава, јер су грешком у исти урачунати и приходи о међусобној размјени привредног субјекта БИМАЛ и његових повезаних друштава остварени на тржишту Босне и Херцеговине у 2010. години.

 Конкуренцијски савјет је након додатне анализе и добивања мишљење вјештака финансијске струке у вези података о међусобној размјени привредног субјекта БИМАЛ и његових повезаних друштава, прихватило предметни Захтјев за преиспитивањем предметног Рјешења, односно висине изречене новчане казне за привредни субјект БИМАЛ.

 Приликом доношења овог Рјешења, Конкуренцијски савјет је посебно узео у обзир члан 43. став (5) Закона, гдје је прописано да се на захтјев странке може преиспитати Рјешење уколико постоји стварна промјена у чињеницама на којима се заснивало предметно Рјешење, али и друге релевантне одредбе Закона о конкуренцији и подзаконских аката.

 Мишљење према којем је Нацрт правилника о снабдијевању купаца електричном енергијом у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине усаглашен са Законом о конкуренцији. Нацрт правилника требао би допринијети развоју и бољем функционисању тржишта електричне енергије у Брчко дитрикту Босне и Херцеговине, те на потпунији начин регулисати право купца на слободан избор и промјену снабдјевача електричном енергијом, односно заштити купца у случајевима када га снабдјевач престане снабдјевати електричном енергијом.

 Мишљење према којем Нацрт Закона о измјенама и допунама Закона о цестовном превозу на подручју Тузланског кантона није усаглашен са Законом о конкуренцији.

 Конкуренцијски савјет је у ранијем датом мишљењу утврдио да нацрт Закона који регулише процедуру доношења цјеновника такси услуга од стране надлежне општинске службе на приједлог удружења такси превозника, није у складу са одредбама Закона о конкуренцији.

 Конкуренцијски савјет и у овом мишљењу је обавезао и Владу ТК и ресорно министарство да прецизно дефинишу процедуру доношења цјеновника, у смислу слободног утврђивања цјеновника такси услуга. У овом случају немогућност самосталног одређивања цијене услуге такси пријевоза од стране привредних субјеката би имало за посљедицу изостанак стварне конкуренције међу учесницима на релевантном тржишту, те негативан учинак за крајње потрошаче што је у супротности са Законом о конкуренцији.

 Мишљење по Захтјеву за давање мишљења о обавези пријаве концентрације привредног субјекта Fresenius Medical Care BH д.о.о. Сарајево који намјерава учествовати у приватизацији у сектору здравствених услуга (одјели дијализе) у Федерацији Босне и Херцеговине.

 Мишљење по Захтјеву привредног субјекта ELW Global Limited, Дубаи, Уједињени Арапски Емирати за давање мишљења у вези постојања обавезе подношења пријаве концентрације.

 Закључак о одбацивању Пријаве концентрације привредног субјекта ”МГ МИНД” д.о.о. Мркоњић Град и привредног субјекта ”МРКОЊИЋПУТЕВИ” а.д. Мркоњић Град ради непостојања концентрације, у смислу члана 12. Закона о конкуренцији.

 Закључак којим је продужен рок за доношење коначног рјешења за додатна 3 (три) мјесеца, у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом Босне и Херцеговине по Закључку о покретању поступка, број: 01-26-3-08-6-II/13 од дана 11. јуна 2013. године, донесеном на основу Захтјева за покретање поступка привредног субјекта “ОБН” д.д. Сарајево против привредног субјекта “БХРТ”, привредног субјекта “РТВ ФБиХ”, и привредног субјекта  “РТРС”, ради утврђивања кршења одредби Закона о конкуренцији.

 

                                                                           

Cлужба за односе с јавношћу

 

                                     Канцеларија Предсједника Конкуренцијског савјета                  

Prethodni

Рјешење по Захтјеву за преиспитивање Рјешења број: 02-26-1-09-14-II/13 од дана…

Sljedeći

Zaključak o odbacivanju Prijave koncentracije privrednih subjekata ”MG MIND” d.o.o.…

post-bars