Vrati se na vrh

16/12/2013

САОПШТЕЊЕ СА 76. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

 

У Сарајеву, дана 16.12.2013. године, одржана је 76. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

 

Рјешење којим је утврђено да је Агенција за финансијске, информатичке и посредничке услуге д.д. Сарајево одредбама Правила о уступању података правним и физичким лицима и начину њиховог кориштења“, и незакључивањем Уговора о пословној сарадњи са привредним субјектом “ЛРЦ Инжењеринг” д.о.о. Сарајево, злоупотријебила свој доминантан положај на тржишту пружања финансијских, информатичких и посредничких услуга на подручју Федерације Босне и Херцеговине,  примјеном различитих услова за исту или сличну врсту послова, из члана 10. став (2) тачка (ц) Закона о конкуренцији, и закључивањем уговора којима се условљава да друга страна прихвати додатне обавезе које по својој природи или према трговачком обичају немају везе са предметом таквог уговора, из члана 10. став (2) тачка (д) Закона о конкуренцији.

 

Одлуком Владе Федерације Босне и Херцеговине о начину предаје и обраде рачуноводствених исказа о успјешности пословања правних лица у Федерацији Босне и Херцеговине привредни субјекат Агенција за финансијске, информатичке и посредничке услуге д.д. Сарајево (АФИП) је овлаштен заједно са Агенцијом за пружање информатичких и посредничких услуга д.д. Мостар (ФИП) да врши пријем рачуноводствених исказа о успјешности пословања правних лица у Федерацији Босне и Херцеговине, у циљу њихове обраде и анализе. Слиједом ове Одлуке је неоспорно утврђено да привредни субјекат АФИП има доминантан положај на релевантном тржишту, што значи да не постоји могућност да неки привредни субјекат, корисник предметних услуга, закључи Уговор о пословној сарадњи са неком другом агенцијом /институцијом у вези релевантне услуге, те слиједом тога исти има обавезу да свим привредним субјектима осигура идентичне услове на релевантном тржишту.

 

Предметним Рјешењем је наложено Агенцији за финансијске, информатичке и посредничке услуге д.д. Сарајево да у прописаном временском року усклади одредбе „Правила о уступању података правним и физичким лицима и начину њиховог кориштења“ која су донесена и усвојена од стране Надзорног одбора,

 

Такође, је наложено Агенцији за финансијске, информатичке и посредничке услуге д.д. Сарајево да закључи уговор о пословној сарадњи са привредним субјектом “ЛРЦ Инжењеринг” д.о.о. Сарајево, као Подносиоцем захтјева за покретање поступка, под условима једнаким за све привредне субјекте, у предвиђеном року и достави на увид доказе о извршењу.

 

Осим наведеног, Рјешењем је изречена новчана казна Агенцији за финансијске, информатичке и посредничке услуге д.д. у износу од 19.000,00 КМ, у смислу члана 48. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији.

 

Рјешење којим је утврђено да је привредни субјекат Ико Балкан С.Р.Л. Г-РАЛ Давид Прапоргесцу, преко привредног субјекта Спорт клуб д.о.о. Сарајево Хајрудина  Шабанија бр. 49, 71000 Сарајево (његовог агента /заступника) злоупотријебио доминантни положај на тржишту продаје права за дистрибуцију канала који садрже фудбалске садржаје високог квалитета, а који укључују и пренос Ливе пакета енглеске Премијер лиге у Босни и Херцеговини, тако што је тачком Ц.10. важећих Уговора о дистрибуцији ТВ канала наметнуо услове о минималном броју претплатника, што представља директно или индиректно наметање других трговачких услова којима се ограничава конкуренција у смислу члана 10. став (2) тачка а), односно примјенио различите услове у уговорима за реемитовање спортског канала Спорт Клуб са ЦАТВ/ИПТВ/ДТХ оператерима у Босни и Херцеговини, чиме су их довели у неравноправан и неповољан конкурентски положај, у смислу члана 10. став (2) тачка ц) Закона о конкуренцији.

 

Конкуренијски савјет је оцјенио да када су у питању фудбалски садржаји високог квалитета да се ради о веома диференцираном производу, који нема уопште или нема адекватну замјену, односно, да крајњи корисник који нпр. прати утакмице њемачке Бундеслиге неће сматрати уткамице енглеске Премијер лиге адекватном замјеном, и обратно. Дакле, крајњим корисницима /гледаоцима у Европи,  имајући у виду посебно њихове битне карактеристике и квалитет, било која ексклузивна фудбалска лига (енглеска, њемачка, талијанска, шпанска, француска) или друга екслузивна фудбалска такмичења (УЕФА Лига првака, УЕФА Лига Европе) представља посебно релевантно тржиште.

 

Имајући у виду наведено, Конкуренцијски савјет је одредио да релевантно тржиште производа и/или услуга у конкретном случају представља тржиште продаје права за дистрибуцију канала који садрже фудбалске садржаје виског квалитета, а који укључују и пренос Ливе пакета енглеске Премијер лиге.

 

Конкуренцијски савјет је утврдио да је привредни субјекат ИКО Балкан на територији Босне и Херцеговине закључивањем уговора о дистрибуцији ТВ канала Спорт Клуб, самостално или путем свог овлаштеног заступника привредног субјекта Спорт Клуб д.о.о. Сарајево као и незакључивањем уговора о дистрибуцији ТВ канала Спорт Клуб злоупотријебио доминантан положај на релевантном тржишту.

 

Рјешењем је забрањено привредном субјекту ИКО Балкан свако даље дјеловање које представља утврђену злоупотребу доминантног положаја и наложено да у предвиђеном року усклади одредбе важећих Уговора о дистрибуцији ТВ канала Спорт Клуб закључених са кабловским оператерима у БиХ, са Законом о конкуренцији.

 

Предметним Рјешењем је изречена новчана казна привредном субјекту ИКО Балкан због кршења Закона о конкуренцији у висини од 125.000,00 КМ, у смислу члана 48. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији.

 

Закључак којим се покреће поступак по службеној дужности оцјене концентрације привредног субјекта Тelemach Друштво за пружање услуга у области телекомуникација д.о.о. Сарајево, Џемала Биједића 216, 71000 Сарајево и привредног субјекта „ART NET“ д.о.о. Кисељак, Административни пословни центар бб, 71250 Кисељак.

 

Конкуренцијски савјет ће током поступка оцјенити ефекте предметне концентрације на основу критеријума утврђених у Закону о конкуренцији, те анализирати утицај исте на структуру релевантног тржишта, као и да ли ће предметна концентрација створити или ојачати доминантни положај на релевантном тржишту, који за посљедицу може имати значајно нарушавање ефективне тржишне конкуренције, односно да ли ће иста произвести позитивне ефекте који се огледају у јачању постојеће конкуренције на релевантном тржишту.

 

 

Закључак којим је обуставља поступак покренут по Захтјеву за покретање поступка привредног субјекта „Центротранс-Еуролинес“ д.д. Сарајево против Општине Бреза и привредног субјекта „Лаљић Турс“ д.о.о. Челић, ради утврђивања постојања забрањеног конкуренцијског дјеловања, у смислу ограничавања конкуренције на тржишту превоза ученика /ученица на подручју Општине Бреза, ради одустањања привредног субјекта „Центротранс-Еуролинес“ д.д. Сарајево.

 

Мишљење на Нацрт закона о поштанском промету Федерације Босне и Херцеговине по Захтјеву за давање мишљења Министарства промета и комуникација Владе Федерације Босне и Херцеговине. Конкуренцијски савјет је оцијенило да предметни Нацрта Закона није усклађен с одредбама Закона о конкуренцији.

 

  Служба за односе с јавношћу

 Из уреда Предсједника Конкуренцијског савјета

Prethodni

R J E Š E NJ E po Zahtjevu za…

Sljedeći

Presuda Suda BiH po Rješenju broj: 01-05-26-033-36-II/09 od 07.04.2011. godine…

post-bars