Vrati se na vrh

 PRIOPĆENJE sa 4. sjednice

PRIOPĆENJE sa 4. sjednice

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine održalo je 4. sjednicu 7. ožujka 2023. godine u Sarajevu. Sjednici je prethodio stručni Kolegij.
Na sjednici su razmatrani materijali iz područja prava i politike tržišnog natjecanja te unutarnjeg rada i funkcioniranja Konkurencijskog vijeća.
U postupku koji se vodio po zahtjevu gospodarskog subjekta „Unipromet“ d.o.o. Sarajevo, doneseno je rješenje kojim je utvrđeno da je Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo počinilo prekršaj iz članka 4. st. 1) točke b) i d) Zakona o konkurenciji, tako što je propustilo da donese Pravilnik o uvjetima za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje i opskrbe toplinskom energijom te na taj način ograničavanjem i nadziranjem tržišta onemogućilo i ograničilo tržišno natjecanje u oblasti komunalnih djelatnosti na području Kantona Sarajevo. U ostalom dijelu Zahtjev “Uniprometa” je odbijen kao neosnovan.
Naloženo je Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo donošenje navedenog Pravilnika.

Doneseno je Rješenje kojom je dozvoljena koncentracija na tržištu proizvodnje i prometa vozila srednje veličine LKV na području Bosne i Hercegovine, koje će nastati zajedničkim ulaganjem gospodarskih subjekata “Volvo Business Services International” AB, Göteborg, Švedska. i “Renault” s.a.s. Boulogne-Billancourt, Francuska, koja će osnovati društvo sa svim funkcijama neovisnog sudionika na tržištu.
Konkurencijsko vijeće je prilikom ocjene koncentracije utvrdilo da se predmetnom koncentracijom ne sprječava, ograničava ili narušava tržišno natjecanje na mjerodavnom tržištu. Međutim, zbog nepodnošenja Prijave koncentracije u zakonom propisanom roku, podnositeljima Prijave je izrečena jedinstvena novčana kazna u iznosu od 50.000,00 KM (pedeset tisuća).

Zaključkom je odbačen Zahtjev za pokretanje postupka gospodarskog subjekta „DRIN-ENERGIJA“ d.o.o. protiv Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, radi utvrđivanja zabranjenog sporazuma u smislu odredbe članka 4. stavak (1) točka d) Zakona o konkurenciji.

Odbačena je Prijava namjere koncentracije gospodarskog subjekta “DS Smith Packaging South East” GmbH Beč, Austrija, koja se odnosi na stjecanje 100% udjela i pojedinačne kontrole u gospodarskom subjektu BOSIS d.o.o. Valjevo, Republika Srbija, zbog nepostojanje obveze podnošenja prijave, u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

Protiv gospodarskih subjekata „Ado – Trans“ d.o.o. Visoko, „Komgrad – Ze“ d.o.o. Zenica i „Roco Commerce“ d.o.o. Livno, pokrenut je postupak po službenoj dužnosti radi zabranjenog sporazuma u postupku javne nabave naručitelja Općine Breza pod nazivom Sanacija dijela lokalne ceste Breza – Mahmutović Rijeka, dionica Bulbulušići – Grabovik, u smislu članka 4. st. 1) točke b) i c) Zakona o konkurenciji.

Pokrenut je postupak po službenoj dužnosti radi zabranjenih sporazuma u više postupaka javne nabave, u smislu članka 4. stavak (1) točke b) i c) Zakona o konkurenciji. Postupak je pokrenut protiv gospodarskih subjekata PR „Smart computer“ Prijedor, PR „Media market“ Prijedor i „Softkom S“ d.o.o. Prijedor, “Univerzalno” d.o.o Sarajevo, “Inter-com” d.o.o. Zenica, „Zerick“ d.o.o. Sarajevo, “Biscommerce” d.o.o. Banja Luka, “Alf-om” Banja Luka, “Copitrade” d.o.o. Bijeljina, „Emado“ d.o.o. Sarajevo i „Elur“ d.o.o Kiseljak.

Mišljenje na zahtjev gospodarskog subjekta „Brod promet“ d.o.o. Brod o obvezi podnošenja Prijave namjere koncentracije. Na temelju podataka dostavljenih u Zahtjevu, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da se ne radi o koncentraciji te ne postoji obveza podnošenja prijave koncentracije u smislu Zakona o konkurenciji.

U sklopu preostalih točaka dnevnog reda sjednice usvojeni su interni akti Konkurencijskog vijeća te je imenovana radna skupina za Srednjoročni plan rada Konkurencijskog vijeća, te skupina za financijsko upravljanje i kontrolu Konkurencijskog vijeća.

Prev Post

Z A K LJ U Č A K o odbacivanju…

Next Post

Priopćenje sa 5. sjednice

post-bars