Vrati se na vrh

 SAOPĆENJE sa 4. sjednice

SAOPĆENJE sa 4. sjednice

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine je 07. 3. 2023. godine u Sarajevu održalo 4. sjednicu. Sjednici je prethodio stručni kolegij.
Na sjednici su razmatrani materijali iz oblasti konkurencijskog prava i politike kao i oblasti unutrašnjeg rada i funkcioniranja Konkurencijskog vijeća.
U postupku vođenom po Zahtjevu privrednog subjekta “Unipromet” d.o.o. Sarajevo, doneseno je Rješenje kojim je utvrđeno da je Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo učinilo povredu iz člana 4. stav. 1) tačka b) i d) Zakona o konkurenciji, tako što je propustilo da donese Pravilnik o uslovima za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje i isporuke toplotne energije i na taj način ograničavanjem i kontrolom tržišta spriječilo i ograničilo konkurenciju u oblasti komunalne djelatnosti na području Kantona Sarajevo. U ostalom dijelu Zahtjev „Uniprometa“ je odbijen kao neosnovan.
Naloženo je Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo da donese navedeni Pravilnik.

Usvojeno je Rješenje kojim je dopuštena koncentracija na tržištu proizvodnje i prometa vozila, LKV srednje veličine na teritoriji Bosne i Hercegovine, koja će nastati zajedničkim ulaganjem privrednih subjekatа “Volvo Business Services International“ AB, Geteborg, Švedska i “Renault” s.a.s. Boulogne-Billancourt, Francuska, čime će se osnovati društvo sa svim funkcijama nezavisnog učesnika na tržištu.
Prilikom ocjene koncenetracije, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da predmetna koncentracija ne sprječava, ograničava niti narušava tržišnu konkurenciju na relevantnom tržištu. Međutim, zbog nepodnošenja Prijave koncentracije u zakonom predviđenom roku, podnosiocima Prijave je izrečena jedinstvena novčana kazna u visini od 50.000,00 KM (pedesethiljada).

Zaključkom je odbačen Zahtjev za pokretanje postupka privrednog subjekta “DRIN-ENERGIJA” d.o.o. protiv Skupštine Zapadnohercegovačkog kantona, radi utvrđivanja zabranjenog sporazuma u smislu odredbi člana 4. stav (1) tačke d) Zakona o konkurenciji.

Odbačena je Prijava namjere koncentracije privrednog subjekta “DS Smith Packaging South East” GmbH Beč, Austrija, koja se odnosi na sticanje 100% udjela i pojedinačne kontrole u privrednom subjektu BOSIS doo Valjevo, Republika Srbija, radi nepostojanja obaveze podnošenja prijave, u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Pokrenut je postupak po službenoj dužnosti protiv privrednih subjekata „Ado – Trans“ d.o.o. Visoko, „Komgrad – Ze“ d.o.o. Zenica i „Roco Commerce“ d..o. Livno, radi zabranjenog sporazuma u postupku javne nabavke ugovornog organa Općine Breza pod nazivom Sanacija dijela lokalne ceste Breza – Mahmutović Rijeka, dionica Bulbulušići – Grabovik, u smislu člana 4. stav (1) tačke b) i c) Zakona o konkurenciji.

Pokrenut je postupak po službenoj dužnosti radi zabranjenog sporazuma u više postupaka javnih nabavki, u smislu člana 4. stav (1) tačke b) i c) Zakona o konkurenciji. Postupak je pokrenut protiv privrednih subjekata PR „Smart computer“ Prijedor, PR „Media market“ Prijedor i „Softkom S“ d.o.o. Prijedor, „Univerzalno“ d.o.o Sarajevo, „Inter-com“ d.o.o. Zenica, „Zerick“ d.o.o. Sarajevo, „Biscommerce“ d.o.o. Banja Luka, „Alf-om“ Banja Luka, „Copitrade“ d.o.o. Bijeljina, „Emado“ d.o.o. Sarajevo i „Elur“ d.o.o Kiseljak.

Mišljenje po Zahtjevu privrednog subjekta “Brod promet” d.o.o. Brod o obavezi podnošenja Prijave namjere koncentracije. Na osnovu podataka dostavljenih u Zahtjevu Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da se ne radi o koncentraciji te ne postoji obaveza podnošenja prijave koncentracije u smislu Zakona o konkurenciji.

U okviru prestalih tačaka dnevnog reda sjednice usvojeni su interni akti Konkurencijskog vijeća i imenovana je radna grupa za Srednjoročni plan rada Konkurencijskog vijeća, te grupa za finansijsko upravljanje i kontrolu Konkurencijskog vijeća.

 

Prethodni

Z A K LJ U Č A K o odbacivanju…

Sljedeći

SAOPĆENJE sa 5. sjednice

post-bars