Vrati se na vrh

30/03/2016

Z A K LJ U Č A K o odbacivanju Prijave koncentracije gospodarskih subjekata Mješoviti Holding ”Elektroprivreda Republike Srpske” – Matično preduzeće a.d. Trebinje – Zavisno preduzeće ”Hidroelektrane na Drini” a.d. Višegrad i Mješoviti Holding ”Elektroprivreda Republike Srpske” – Matično preduzeće a.d. Trebinje

Prev Post

R J E Š E NJ E po Zahtjevu gospodarskih…

Next Post

Zaključak o odbacivanju Zahtjeva gospodarskih subjekata Ledo d.d. za proizvodnju…

post-bars