Vrati se na vrh

28/11/2005

Mišljenje koje se odnosi na pojam koncentracije i prijavu namjere koncentracije po zahtjevu Raiffeisen Broker

Brој: 01-01-26-408-1/05
Sаrајеvо, 28. studenoga 2005.godine

Na temelju članka 25. stavka 1. točka f) Zakona o konkurenciji (“Službeni glasnik BiH”, broj 48/05), a po zahtjevu Raiffeisen BROKERS, sa sjedištem u Sarajevu – Fra Anđela Zvizdovića broj 1, koji je zaprimljen pod brojem 01-01-26-408/05 dana 17. listopada 2005. godine, Konkurencijsko vijeće na 19. (devetnaestoj) sjednici održanoj dana 28. studenoga 2005. godine, daje

 

MIŠLJENJE

 

Raiffeisen BROKERS sa sjedištem u Sarajevu – Fra Anđela Zvizdovića broj 1 (u daljnjem tekstu: Raiffeisen BROKERS) je podnio zahtjev Konkurencijskom vijeću za mišljenje u svezi s čl. 12., 14., 16. i 18. Zakona o konkurenciji, koji se odnose na pojam koncentracije i prijavu namjere koncentracije.

Iz podnesenog zathjeva Raiffeisen BROKERS proizilaze tri pitanja, a to su:

I. da li stjecanje većinskog paketa dioničarskog društva putem burze, tender ponude ili putem povećanja kapitala predstavlja koncentraciju za koju je neophodno podnijeti prijavu namjere koncentracije;

II. ako transakcija u slučaju iz točke I. predstavlja koncentraciju – kada je istu potrebno prijaviti – tj. poslije koje konkretne radnje i u kojem roku;

III. da da pojašnjenje odredbe članka 18. stavka (9), uzimajući u obzir kontekst točku II., prema kojem donošenje rješenja kojim se potvrđuje usklađenosti predmetne koncentracije od strane Konkurencijskog vijeća ne sprječava aktivnosti stjecanja dionica.

I. (1) Pojam koncentracije je definiran u članku 12. Zakon o konkurenciji, i smatra se:

a) spajanje ili pripajanje neovisnih gospodarskih subjekata ili dijelova gospodarskih subjekata;

b) stjecanje kontrole ili prevladavajućeg utjecaja jednog, odnosno više gospodarskih subjekata nad drugim, odnosno nad više drugih gospodarskih subjekata ili dijelom drugog gospodarskog subjekta, odnosno dijelovima drugih gospodarskih subjekata, i to:

1) stjecanjem kupovinom većine dionica ili udjela, ili
2) stjecanjem većine prava glasa, ili
3) na drugi način u skladu sa odredbama zakona koji reguliraju osnivanje gospodarskih subjekata i njihovo upravljanje.
c) zajedničko ulaganje na dugoročnoj osnovi, dva ili više neovisnih gospodarskih subjekata, koje djeluje kao neovisan gospodarski subjekt.

(2) Stjecanje nadzora u smislu stavka (1) ovoga članka ostvaruje se putem prava, zaključivanjem sporazuma ili drugim sredstvima kojima jedan ili više gospodarskih subjekata, bilo posebno, bilo zajednički, uzimajući u obzir sve pravne i činjenične okolnosti, stječe mogućnost stvaranja prevladavajućeg utjecaja nad jednim ili više gospodarskih subjekata.

Sukladno navedenim odredbama Zakona o konkurenciji koncentracijom se smatraju transakcije koje su međusobno povezane ili imaju oblik niza transakcija s vrijednosnim papirima a koje se odvijaju u određenom vremenskom razdoblju i na određenom tržištu.

Isto tako, stjecanje većinskog paketa dionica (dioničarskog društva) putem burze, tender ponude ili povećanjem kapitala smatra se koncentracijom.

II. Obveza podnošenja prijave namjere provedbe koncentracije (važi i za slučaj stjecanja većinskog paketa dionica dioničarskog društva putem burze, tender ponude ili povećanjem kapitala) propisana je ako su ispunjeni sljedeći uvjeti iz članka 14. stavka (1) Zakona o konkurenciji:

a) kada ukupni godišnji prihod sudionika koncentracije ostvaren prodajom roba i/ili usluga na svjetskom tržištu iznosi 100.000.000 KM po završnom računu u godini koja je prethodila koncentraciji, pri čemu je najmanje jedan gospodarski subjekat sudionik koncentracije registriran na teritoriju Bosne i Hercegovine (djeluje na domaćem tržištu roba i/ili usluga ); ili

b) kada ukupni godišnji prihod svakog od najmanje 2 (dva) gospodarska subjekta sudionika koncentracije ostvaren prodajom roba i/ili usluga na tržištu Bosne i Hercegovine iznosi najmanje 5.000.000 KM po završnom računu u godini koja je predhodila koncentraciji, ili ako je njihov zajednički tržišni udjel na mjerodavnom tržištu veće od 40% (četrdeset).

U svrhu nadzora koncentracije u bankama, drugim financijskim institucijama i osiguravajućim društvima, umjesto ukupnog godišnjeg prihoda, sukladno članku 15. Zakona o konkurenciji uzima se sljedeće:

a) za pravne osobe koja se bave pružanjem financijskih usluga, nakon odbijanja direktnih poreza koji se odnose na njih, uzima se zbir sljedećih prihoda:

1) prihod od kamata i slični prihodi;
2) prihod od vrijednosnih papira:
2. 1. prihod od dionica i drugih vrijednosnih papira koje imaju promjenjivu dobit;
2. 2. prihod od udjela u gospodarskim subjektima;
2. 3. prihod od dionica u povezanim gospodarskim subjektima.
3) potraživanje provizije;
4) neto profit od financijskih operacija; i
5) drugi prihodi iz poslovanja.

b) za osiguravajuća društva i društva koja se bave poslovima reosiguranja vrijednost bruto premija koja uključuje uplaćene i potraživane iznose koji se odnose na ugovore o osiguranju koji su zaključeni od strane ili u ime osiguravajućih društava, uključujući također i premije reosiguranja, nakon odbijanja poreza i parafiskalnih pristojbi koje se naplaćuju na osnovu iznosa individualnih premija ili u odnosu na ukupan iznos premija.

Prema navedenim odredbama Zakona gospodarski subjekt sudionik koncentracije je obvezan prijaviti namjeru koncentracije, u smislu članka 16. stavka 1. Zakona, Konkurencijskom vijeću kada su ispunjeni uvjeti iz čl. 12. i 14. Zakona o konkurenciji u roku od osam dana od zaključenja sporazuma, objave javne ponude dionica ili stjecanja nadzora, ovisno o tome što nastupi ranije. Način i sadržaj prijava namjere koncentracije definiran je u članku 30. Zakona o konkurenciji.

III. Članak 18. stavka (8) Zakona o konkurenciji propisuje da se koncentracija neće moći provesti prije donošenja rješenja kojim se potvrđuje usklađenost predmetne koncentracije iz čl. 12. i 14. ovoga Zakona.

Međutim, članak 18. stavka (9) Zakona o konkurenciji ne sprječava provedbu javne ponude dionica ili niza transakcija vrijednosnim papirima kojima se može trgovati na tržištu – burzi, putem koje stjecatelj, gospodarski subjekt, sudionik koncentracije stječe kontrolu nad vrijednosnim papirima/dionicama od većeg broja prodavatelja, u smislu članka 12. Zakona o konkurenciji, pod uvjetom da :

a) je predmetna koncentracija prijavljena sukladno članku 16. Zakona o konkurenciji; i
b) stjecatelj gospodarski subjekt ne koristi glasačka prava koja pripadaju uz dotične vrijednosne papire /dionice.

Iz navedenoga proizlazi da se gospodarskom subjektu (sudioniku koncentracije) ne sprječava stjecanje ili kupovina (prikupljanje i sl.) dionice /vrijednosne papire, od većeg broja prodavatelja vrijednosnih papira /dionica ako su (kumulativno) ispunjeni navedeni uvjeti. Stjecanje dionica mora biti suglasno propisima (i prijavljeno mjerodavnim organima, itd) koji reguliraju ovu oblast. Konkurencijsko vijeće mora biti blagovremeno obaviješteno o svim promjenama u svezi s stjecanjem ili kupovinom vrijednosnih papira /dionica.

Konačno sva djelovanja (transakcije) na stjecanju (kupovini) vrijednosnih papira /dionica u predmetnoj koncentraciji ne mogu se pravno provesti (registrirati) sve dok Konkurencijsko vijeće ne donese konačnu odluku /rješenje o usklađenosti predmetne koncentraciji (članak 18. stavka (8) Zakona o konkurenciji).

 

                                                                                 Prеdsјеdnica

                                                                                Konkurencijskog vijeća

                                                                                Sena Hatibović

Prethodni

Izvještaj o radu Konkurencijskog vijeća BiH za 2005. godinu

Sljedeći

Memorandum o međusobnom razumijevanju i saradnji na području politike i…

post-bars