Vrati se na vrh

02/02/2005

Мишљење на закључивање анекса уговора са коминитентима о условљавању куповине ДВД другог пословног партнера са куповином часописа

 

Мишљење на закључивање анекса уговора са коминитентима о условљавању куповине ДВД другог пословног партнера са куповином часописа

 

Број: 01-02-50-32/05
Сарајево 02.02.2005.год.


A-рото пресс д.о.о. Сарајево
Џемала Биједића 185
7100 Сарајево


Предмет: М И Ш Љ Е Њ Е
-на закључивање анекса уговора са коминитентима о условљавању куповине ДВД другог пословног партнера са куповином часописа

 
Веза: Допис Федералног министарства трговине – Мостар, број 03-49-2353/04 од 17.12.2004.године
(запримљен 23.12.2004. године)


Дописом, горњи број и датум, Федерално министарство трговине – Мостар је доставило Конкуренцијском савјету Босне и Херцеговине, као надлежном органу, на рјешавање ваш захтјев, број 838/04 од 10.12.2004. године и допуну захтјева од 13.12.2004. године, у којима тражите мишљење о постојању законских сметњи на закључивање анекса уговора са вашим досадашњим коминитентима, који врше продају ваших дневних новина и периодичних часописа, да поред редовне продаје једног вашег часопис који кошта 2,00 КМ по примјерку вежу са продајом ДВД другог пословног партнера, по цијени од 6,00 КМ по комаду.


Разматрајући наведени захтјев, Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине у складу са овлаштењима из члана 14. г) Закона о конкуренцији («Службени гласник БиХ», број 30/01) а у вези са чланом 115. б) и 120. Закона о заштити потрошача у Босни и Херцеговини («Службени гласник БиХ», бр. 17/02 и 44/04), на 11. сједници одржаној дана 02.02.2005. године, даје сљедеће:


МИШЉЕЊЕ


1. Закључивање анекса уговора са вашим комисионаром о комисионој продаји ваших новина и часописа, којиим ће се везати продаја једног вашег часописа са продајом ДВД другог пословног партнера забрањен је у смислу одредби члана 3. а) Закона о конкуренцији, јер се ради о једном од облика забрањеног конкурентског дјеловања, и у смислу члана 4. а) истог закона, који прописује да су забрањени сви споразуми (уговори) између привредних субјеката, удружења и њихово заједничко дјеловање, а које се односи на директно или индиректно утврђивање цијена производа и услуга које се јавно продају, или било који трговински услов који би довео корисника, односно потрошача у неравноправан положај.
У конкретном случају, уколико потрошач који жели купити одређени ДВД који се налази у јавној продаји, куповина би била омогућена под додатним условом куповине и вашег часописа. Тиме би се у односу на остале потрошаче, тај потрошач довео у неравноправан положај, плаћањем додатног новчаног износа, као и ограничавањем односно онемогућавањем права куповине појединачног ДВД, уколико не би прихватио везану куповину.

 
2. Закључивање анекса уговора са вашим комисионаром о комисионој продаји, којим ће се везати продаја једног вашег часописа са продајом ДВД је забрањена и у смислу члану 5. став 4. Закона о заштити потрошача у Босни и Херцеговини, по којем је трговцу забрањена дискриминација било којег потрошача, нарочито одбијањем продаје производа, који је изложен или на други начин припремљен за продају, или условљавањем продаје продајом других производа, ради чега долази до повреде права потрошача.
Међутим, имајући у виду да би цијена ДВД била 6,00 КМ по комаду везана куповином вашег часописа који би се продавао по цијени од 2,00 КМ, а узимајући у обзир цијене ДВД-а на тржишту Босне и Херцеговине, које су веће од цијене коју би потрошач морао платити купујући ваше везане производе (ДВД и часопис), Конкуренцијски савјет сматра, да се може закључити анекс уговора под условом да је, поред везане продаје, омогућена и појединачна продаја одређеног ДВД на истом релевантном тржишту, у складу са Одлуком о утврђивању релевантног тржишта («Службени гласник БиХ», број, 1/2005), и да је продајна цијена ваших везаних производа нижа од продајне цијене појединачног ДВД на истом релевантном тржишту, а што би било корисно за потрошаче.
Конкуренцијски савјет сматра да је ваш захтјев за давање мишљења позитиван корак и знак да ће у Босни и Херцеговини заживјети здрава тржишна конкуренција и да ће се проводити и поштовати позитивни законски прописи из ове области, те вам и убудуће стојимо на располагању у погледу даљњег давања мишљења из ове области.

 

                                                                             Предсједник Конкуренцијског савјета

                                                                              Драгиша Станковић

Prethodni

Izvještaj o radu Konkurencijskog vijeća BiH za 2004. godinu

Sljedeći

Zakon o konkurenciji Bosne i Hercegovine – “Službeni glasnik BiH”…

post-bars