Vrati se na vrh

06/02/2014

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 80. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 06.02.2014. godine, održana je 80. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

 Rješenje kojim je utvrđeno da je gospodarski subjekt BH Telecom d.d. Sarajevo Obala Kulina Bana 8, 71000 Sarajevo zlouporabio vladajući položaj na tržištu interkonekcije na fiksnu mrežu, uslovljavajući gospodarski subjekt Akt. online d.o.o., Fra Anđela Zvizdića 1, 71000 Sarajevo na zaključivanje sporazuma kojima se uvjetuje na prihvaćanje dodatnih obveze koje po svojoj prirodi ili prema trgovačkom običaju nemaju veze s predmetom takvog sporazuma.

 Konkurencijski vijeće je tijekom provođenja predmetnog postupka utvrdio da na teritoriji Bosne i Hercegovine, sukladno Listi operatora sa značajnom tržišnom snagom Regulatorne agencije za komunikaciju BiH (RAK), gospodarski subjekt BH Telecom d.d. Sarajevo, gospodarski subjekt Hrvatske telekomunikcije d.d. Mostar i gospodarski subjekt Telekomunikacije Srpske a.d. Banja Luka, su proglašeni operatvladajući položaj.

 Operatori sa značajnom tržišnom snagom pripremaju RIP dokument o uvjetima i načinu priključka na njihovu infrastrukturu, a na sadržaj i uvjete iz istoga RAK daje suglasnost. Operatori sa značajnom tržišnom snagom putem RIP-a nude mogućnost alternativnim operatorima da se priključe na njihovu infrastrukturu kako bi mogli pružati određene telekomunikacijske usluge.

 Gospodarski subjekt BH Telecom d.d. Sarajevo ima vladajući položaj na mjerodavnom tržištu i kao takav je imao ima posebnu odgovornost, a i prema važećim propisima iz oblasti telekomunikacija je bio obvezan, omogućiti interkonekciju na vlastitu mrežu pod uvjetima predviđenim RIP dokumentom gospodarskom subjektu Akt.online d.o.o. Sarajevo.

 Rješenjem je izrečena novčana kazna gospodarskom subjektu BH Telecom d.d. Sarajevo zbog zlouporabe vladajućeg položaja na tržištu interkonekcije, u smislu odredbi Zakona o konkurenciji, u visini od 150.000,00 KM.

 Također, ovim Rješenjem je odbijen kao neutemeljen zahtjev gospodarskog subjekta Akt.online d.o.o. Sarajevo, podnesen protiv gospodarskog subjekta BH Telecom d.d. Sarajevo, radi utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja na tržištu terminacije poziva, u smislu odredbi  Zakona o konkurenciji.

 U pogledu navoda Podnositelja zahtjeva da je gospodarski subjekt BH Telecom d.d. Sarajevo stranim operatorima nudio povoljnije cijene terminacije poziva u fiksnu i mobilniu mrežu nego gospodarskom subjektu Akt.online d.o.o. Sarajevo, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da je prema RIP dokumentu gospodarskog subjekta BH Telecom d.d. Sarajevo, koji je bio na snazi u spornom razdoblju (2007. godina), cijene terminacije domaćih poziva u fiksnu i mobilnu mrežu su bile unaprijed utvrđene, dok se cijene terminacije inozemnih poziva u fiksnu i mobilnu mrežu dogovaraju na komercijalnom temelju.

 Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da nisu točni navodi Podnositelja zahtjeva da je gospodarski subjekt BH Telecom d.d. Sarajevo ugovarao povoljnije uvjete stranim operatorima prilikom zaključivanja ugovora o terminaciji međunarodnih poziva u fiksnu i mobilnu mrežu BH Telecom d.d. Sarajevo nego privrednom subjektu Akt.online d.o.o. Sarajevo.

 Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu pružanja usluga u oblasti kompjuterskog sustava putničkih rezervacija i/ili izdavanja avio karata putem globalnog distributivnog sustava u Bosni i Hercegovini, koja će nastati stjecanjem kontrole gospodarskog subjekta Amadeus IT Group, S.A., c/Salvador de Madariaga 1, 28027 Madrid, Republika Španija, nad gospodarskim subjektom Amadeus Bosna d.o.o. za marketing Sarajevo, Hamdije Ćemerlića 2, 71000 Sarajevo, kupovinom 95,0% vlasničkih udjela.

 Pravni temelj koncentracije je Ugovor o kupoprodaji udjela sklopljen dana 04.11.2013. godine između gospodarskog subjekta Amadeus Group, kao kupca i gospodarskog subjekta Javno preduzeće BH Airlines, Kurta Schorka 36 ,71000 Sarajevo kao prodavatelja, kojim gospodarski subjekt Amadeus Group stječe 95,0% udjela u gospodarskom subjektu Amadeus BH, te na taj način, sa ranije stečenih 5,0% udjela, postaje 100,0% vlasnik gospodarskog subjekta Amadeus BH.

 Konkurencijsko vijeće je, nakon procjene i analize podataka i utvrđenih činjenica u postupku donošenja Rješenja ocijenilo da provedba koncentracije ne vodi narušavanju tržišne konkurencije s obzirom da će tržišni udjeli gospodarskog subjekta Amadeus BH ostati nepromijenjeni, odnosno neće doći do promjenu tržišnih udjela na mjerodavnom tržištu, jer se uglavnom radi o promjeni vlasničke strukture.

 Mišljenje prema kojem Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksi prijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona nije usaglašen s Zakonom o konkurenciji jer odredbama Prijedloga Odluke nije zadovoljen princip pristupa mjerodavnom tržištu svim sudionicima pod jednakim uvjetima, te iste mogu imati za cilj i posljedicu sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišne konkurencije, u smislu odredbi  Zakona o konkurenciji.

 Mišljenje prema kojem je Prijedlog Pravila o ustupanju podataka pravnim i fizičkim osobama i načinu njihovog korišćenja Agencije za finansijske, informatičke i posredničke usluge d.d.Sarajevo usaglašen sa Zakonom o konkurenciji.

 Obveza usaglašavanje predmetnog Prijedloga Pravila proizilazi iz prethodno usvojenog Rješenja Konkurencijskog sukladne Zakonu o konkurencije, te da se kao takve moraju uskladiti sa istim.

 

 Služba za odnose s javnošću

 Ured Predsjednika Konkurencijskog vijeća

Prethodni

Presuda Suda BiH po Rješenju broj: 01-03-26-016-21-II/10 od 25.02.2011. godine…

Sljedeći

MIŠLjENjE na Nacrt Pravila o ustupanju podataka pravnim i fizičkim…

post-bars