Vrati se na vrh

SAOPĆENJE 105. sjednica Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine

Sarajevo,  19. 05. 2022. godine

S A O P Ć E N J E

u Sarajevu, 19.05.2022. godine, održana je 105. sjednica Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim se kao neosnovan odbija Zahtjev radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav (1) tačke a) i b) Zakona o konkurenciji, podnesen od strane privrednih subjekata “Krka Farma” d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina i “Krka, tovarna zdravil” d.d. Novo mesto, Slovenija, protiv Vlade Kantona 10.

Istim Rješenjem, kao neosnovan je odbijen Prijedlog za donošenje rješenja o privremenoj mjeri, podnesen od strane privrednih subjekata “Krka Farma” d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina i “Krka, tovarna zdravil” d.d. Novo mesto, Slovenija.

Rješenje kojim se kao neosnovan odbija Zahtjev radi utvrđivanja zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji, na tržištu snadbijavanja lijekova koji se izdaju na recept na teret ZZOKS, podnesen od strane privrednih subjekata “Pliva Hrvatska” d.o.o. Zagreb, Hrvatska i “Pliva” d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, protiv Vlade Kantona Sarajevo.

Istim Rješenjem, kao neosnovan je odbijen Prijedlog za donošenje rješenja o privremenoj mjeri, podnesen od strane privrednih subjekata “Pliva Hrvatska” d.o.o. Zagreb, Hrvatska i “Pliva” d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Rješenje kojim se kao neosnovan odbija Zahtjev radi utvrđivanja zabranjenog sporazuma u smislu člana 4. stav (1) tačka a) i b) Zakona o konkurenciji, na tržištu lijekova koji se izdaju na recept na teret ZZOKS, podnesen od strane privrednih subjekata “Krka Farma” d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina i “Krka, tovarna zdravil” d.d. Novo mesto, Slovenija, protiv Vlade Kantona Sarajevo.

Istim Rješenjem, kao neosnovan je odbijen Prijedlog za donošenje rješenja o privremenoj mjeri, podnesen od strane privrednih subjekata “Krka Farma” d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina i “Krka, tovarna zdravil” d.d. Novo mesto, Slovenija.

Rješenje kojim se utvrđuje pojedinačno izuzeće sporazuma od zabrane – Ugovora o ekskluzivnoj distribuciji zaključenog dana 12. jula 2021. godine, između privrednih subjekata „Swixx Biopharma AG“ Baar, Švicarska i „Sanofi-Aventis Groupe“ Pariz, Francuska, u smislu člana 4. stav (3) i člana 5. Zakona o konkurenciji.

Izuzeće se utvrđuje na vremenski period od 5 (pet) godina i počinje teći od dana zaključenja Ugovora.

 Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu usluga u vezi sa gotovim novcem, na teritoriji Bosne i Hercegovine, koja će nastati osnivanjem privrednog subjekta „Monilogi s.r.o.“ Bratislava, Slovačka zajedničkim ulaganjem privrednih subjekata „Všeobecná úverová banka, a.s.“ Bratislava, Slovačka, „Slovenská sporiteľňa, a.s.“ Bratislava, Slovačka,  „Tatra banka, a.s.“ Bratislava, Slovačka, „365.bank, a. s.“ Bratislava, Slovačka i „Československá obchodná banka, a.s.“ Bratislava, Slovačka, koja se odnosi na osnivanje novog privrednog društva „Monilogi s.r.o.“ Bratislava, Slovačka, u smislu člana 12. stav (1) tačka c) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se pokreće postupak po Zahtjevu privrednih subjekata “Pliva Hrvatska” d.o.o. Zagreb, Hrvatska i “Pliva” d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, protiv Vlade Hercegovačko–neretvanskog kantona, Mostar, Bosna i Hercegovina, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu Advokatskog društva dmb legal, d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, u vezi obaveze prijave koncentracije Konkurencijskom vijeću.

Mišljenje po Zahtjevu privrednog subjekta „JP Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, o tome da li je ograničenje utvrđeno Zakonom i Odlukom o ograničavanju povećanja cijena snabdijevanja električnom energijom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa odredbama Zakona o konkurenciji Bosne i Hercegovine.

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine

Prethodni

Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka gospodarskih subjekata KRKA FARMA…

Sljedeći

O B A V J E Š T E NJ…

post-bars