Vrati se na vrh

16/12/2013

SAOPĆENJE SA 76. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

 

U Sarajevu, dana 16.12.2013. godine, održana je 76. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

 

Rješenje kojim je utvrđeno da je Agencija za finansijske, informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo odredbama Pravila o ustupanju podataka pravnim i fizičkim licima i načinu njihovog korištenja“, i nezaključivanjem Ugovora o poslovnoj saradnji sa privrednim subjektom “LRC Inženjering” d.o.o. Sarajevo, zloupotrijebila svoj dominantan položaj na tržištu pružanja finansijskih, informatičkih i posredničkih usluga na području Federacije Bosne i Hercegovine,  primjenom različitih uslova za istu ili sličnu vrstu poslova, iz člana 10. stav (2) tačka (c) Zakona o konkurenciji, i zaključivanjem ugovora kojima se uslovljava da druga strana prihvati dodatne obaveze koje po svojoj prirodi ili prema trgovačkom običaju nemaju veze sa predmetom takvog ugovora, iz člana 10. stav (2) tačka (d) Zakona o konkurenciji.

 

Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o načinu predaje i obrade računovodstvenih iskaza o uspješnosti poslovanja pravnih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine privredni subjekt Agencija za finansijske, informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo (AFIP) je ovlašten zajedno sa Agencijom za pružanje informatičkih i posredničkih usluga d.d. Mostar (FIP) da vrši prijem računovodstvenih iskaza o uspješnosti poslovanja pravnih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine, u cilju njihove obrade i analize. Slijedom ove Odluke je neosporno utvrđeno da privredni subjekt AFIP ima dominantan položaj na relevantnom tržištu, što znači da ne postoji mogućnost da neki privredni subjekt, korisnik predmetnih usluga, zaključi Ugovor o poslovnoj saradnji sa nekom drugom agencijom /institucijom u vezi relevantne usluge, te slijedom toga isti ima obavezu da svim privrednim subjektima osigura identične uslove na relevantnom tržištu.

 

Predmetnim Rješenjem je naloženo Agenciji za finansijske, informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo da u propisanom vremenskom roku uskladi odredbe „Pravila o ustupanju podataka pravnim i fizičkim licima i načinu njihovog korištenja“ koja su donesena i usvojena od strane Nadzornog odbora,

 

Takođe, je naloženo Agenciji za finansijske, informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo da zaključi ugovor o poslovnoj saradnji sa privrednim subjektom “LRC Inženjering” d.o.o. Sarajevo, kao Podnosiocem zahtjeva za pokretanje postupka, pod uslovima jednakim za sve privredne subjekte, u predviđenom roku i dostavi na uvid dokaze o izvršenju.

 

Osim navedenog, Rješenjem je izrečena novčana kazna Agenciji za finansijske, informatičke i posredničke usluge d.d. u iznosu od 19.000,00 KM, u smislu člana 48. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji.

 

Rješenje kojim je utvrđeno da je privredni subjekt Iko Balkan S.R.L. G-RAL David Praporgescu, preko privrednog subjekta Sport klub d.o.o. Sarajevo Hajrudina  Šabanija br. 49, 71000 Sarajevo (njegovog agenta /zastupnika) zloupotrijebio dominantni položaj na tržištu prodaje prava za distribuciju kanala koji sadrže fudbalske sadržaje visokog kvaliteta, a koji uključuju i prenos Live paketa engleske Premijer lige u Bosni i Hercegovini, tako što je tačkom C.10. važećih Ugovora o distribuciji TV kanala nametnuo uslove o minimalnom broju pretplatnika, što predstavlja direktno ili indirektno nametanje drugih trgovačkih uslova kojima se ograničava konkurencija u smislu člana 10. stav (2) tačka a), odnosno primjenio različite uslove u ugovorima za reemitovanje sportskog kanala Sport Klub sa CATV/IPTV/DTH operaterima u Bosni i Hercegovini, čime su ih doveli u neravnopravan i nepovoljan konkurentski položaj, u smislu člana 10. stav (2) tačka c) Zakona o konkurenciji.

 

Konkurenijsko vijeće je ocjenilo da kada su u pitanju fudbalski sadržaji visokog kvaliteta da se radi o veoma diferenciranom proizvodu, koji nema uopšte ili nema adekvatnu zamjenu, odnosno, da krajnji korisnik koji npr. prati utakmice njemačke Bundeslige neće smatrati utkamice engleske Premijer lige adekvatnom zamjenom, i obratno. Dakle, krajnjim korisnicima /gledaocima u Evropi,  imajući u vidu posebno njihove bitne karakteristike i kvalitet, bilo koja ekskluzivna fudbalska liga (engleska, njemačka, talijanska, španska, francuska) ili druga eksluzivna fudbalska takmičenja (UEFA Liga prvaka, UEFA Liga Evrope) predstavlja posebno relevantno tržište.

 

Imajući u vidu navedeno, Konkurencijsko vijeće je odredilo da relevantno tržište proizvoda i/ili usluga u konkretnom slučaju predstavlja tržište prodaje prava za distribuciju kanala koji sadrže fudbalske sadržaje viskog kvaliteta, a koji uključuju i prenos Live paketa engleske Premijer lige.

 

Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da je privredni subjekt IKO Balkan na teritoriji Bosne i Hercegovine zaključivanjem ugovora o distribuciji TV kanala Sport Klub, samostalno ili putem svog ovlaštenog zastupnika privrednog subjekta Sport Klub d.o.o. Sarajevo kao i nezaključivanjem ugovora o distribuciji TV kanala Sport Klub, zloupotrijebio dominantan položaj na relevantnom tržištu.

 

Rješenjem je zabranjeno privrednom subjektu IKO Balkan svako dalje djelovanje koje predstavlja utvrđenu zloupotrebu dominantnog položaja i naloženo da u predviđenom roku uskladi odredbe važećih Ugovora o distribuciji TV kanala Sport Klub zaključenih sa kablovskim operaterima u BiH, sa Zakonom o konkurenciji.

 Predmetnim Rješenjem je izrečena novčana kazna privrednom subjektu IKO Balkan zbog kršenja Zakona o konkurenciji u visini od 125.000,00 KM, u smislu člana 48. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji.

 

Zaključak kojim se pokreće postupak po službenoj dužnosti ocjene koncentracije privrednog subjekta Telemach Društvo za pružanje usluga u oblasti telekomunikacija d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 216, 71000 Sarajevo i privrednog subjekta „ART NET“ d.o.o. Kiseljak, Administrativni poslovni centar bb, 71250 Kiseljak.

 Konkurencijsko vijeće će tokom postupka ocjeniti efekte predmetne koncentracije na osnovu kriterija utvrđenih u Zakonu o konkurenciji, te analizirati uticaj iste na strukturu relevantnog tržišta, kao i da li će predmetna koncentracija stvoriti ili ojačati dominantni položaj na relevantnom tržištu, koji za posljedicu može imati značajno narušavanje efektivne tržišne konkurencije, odnosno da li će ista proizvesti pozitivne efekte koji se ogledaju u jačanju postojeće konkurencije na relevantnom tržištu.

 

 

Zaključak kojim je obustavlja postupak pokrenut pо Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta „Centrotrans-Eurolines“ d.d. Sarajevo protiv Općine Breza i privrednog subjekta Laljić Turs d.o.o. Čelić, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog konkurencijskog djelovanja, u smislu ograničavanja konkurencije na tržištu prijevoza učenika /učenica na području Općine Breza, radi odustanjanja privrednog subjekta „Centrotrans-Eurolines“ d.d. Sarajevo.

 

Mišljenje na Nacrt zakona o poštanskom prometu Federacije Bosne i Hercegovine po Zahtjevu za davanje mišljenja Ministarstva prometa i komunikacija Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da predmetni Nacrta Zakona nije usklađen s odredbama Zakona o konkurenciji.

 

  Služba za odnose s javnošću

 Iz ureda Predsjednika Konkurencijskog vijeća

Prethodni

R J E Š E NJ E po Zahtjevu za…

Sljedeći

Presuda Suda BiH po Rješenju broj: 01-05-26-033-36-II/09 od 07.04.2011. godine…

post-bars