Vrati se na vrh

20/12/2012

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 49. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA

U SARAJEVU, održana je 49. sjednica Konkurencijskog vijeća 20.12.2012. godine na kojoj je usvojeno sljedeće:

 RJEŠENJE kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija koja će nastati na tržištu proizvodnje i distribucije električne energije na teritoriji Bosne i Hercegovine na temelju zajedničkog ulaganja gospodarskih subjekata RWE Innogy GmbH Essen, Savezna Republika Njemačka i Мješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično poduzeće a.d. Trebinje, Trebinje, Bosna i Hercegovina sa namjerom izgradnje i korištenja četiri hidro-elektrane na gornjem slivu rijeke Drine.

 Analizom mjerodavnog tržišta utvrđeno je da u momentu koncentracije ni jedan od sudionika predmetne koncentracije nije imao vladajući položaj na mjerodavnom tržištu, kao i to da neće doći do značajnijeg povećanja tržišnih udjela istih, obzirom da je gospodarski subjekt RWE Innogy prisutan na mjerodavnmom tržištu samo u segmentu distribucije. Uzimajući u obzir mjerodavne podatke i provedene analize, kao i činjenicu da predmetna koncentracija ne dovodi samo do povećanja tržišnih udjela, nego predstavlja i investiciju koja će dovesti do stvaranja novih proizvodnih kapaciteta, Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da se predmetnom koncentracijom neće stvoriti niti dodatno ojačati vladajući položaj učesnika koncentracije, budući da se neće moći u značajnoj mjeri ponašati neovisno od stvarnih konkurenata na mjerodavnom tržištu, te je ocijenilo koncentraciju dopuštenom u smislu članka 18. stavak (2) točka a) Zakona o konkurenciji.

 RJEŠENJE kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija koja će nastati na tržištu maloprodaje i veleprodaje naftnih derivata u Bosni i Hercegovini stjecanjem kontrole gospodarskog subjekta NIS PETROL d.o.o. Banja Luka, nad gospodarskom subjektom OMV BH, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

 Naime, NIS Petrol BiH (odnosno matična tvrtka ”NIS” a.d. Novi Sad) je prije provedbe predmetne koncentracije imao određeni broj benzinskih crpki na mjerodavnom tržištu maloprodaje naftnih derivata Bosne i Hercegovine. Uz nove benzinske crpke, koje su predmet ove koncentracije, njegovo tržišno učešće neće biti znatno povećano, posebno, ako se u obzir uzme njihov ukupan broj na mjerodavnom zemljopisnom tržištu. Također, Konkurencijsko vijeće je uzelo u obzir činjenicu da NIS Petrol ovom koncentracijom ima namjeru povećati svoju maloprodajnu mrežu u Republici Srpskoj, odnosno dodatnim ulaganjem modernizirati kupljene objekte i opremu s ciljem uvođenja inovacija, povećati kvalitetu proizvoda, usluga te proširiti asortiman proizvoda/usluga za krajnje potrošače što se smatra benefitima za iste.

 RJEŠENJE kojim se odbija se se Zahtjev za pojedinačno izuzeće od zabrane Odluke Udruge Kоzmоdеt dа rаzviја i prоvоdi PREP-P-WB Projekt na teritoriji Bosne i Hercegovine, podnesen od strane Udrugе Kоzmоdеt – Udrugе prоizvоđаčа i uvоznikа dеtеrdžеnаtа i kоzmеtičkih prоizvоdа, Bеоgrаd-Zеmun, Rеpublikа Srbiја, kao neutemeljen. Jedan od temeljnih cilјeva Udruge Kozmodet je unapređenje i razvoj poslovanja u ovoj oblasti, uvođenje europskih standarda na tržište Srbije i druga tržišta u regiji, unapređenje i podržavanje lojalne konkurencije na tržištu i podsticanje konstruktivnog dijaloga između kompanija članica i mjerodavnih institucija;

 Analizom Odluke zaključeno je da ista ne sadrži odredbe kojim bi se izravno ili  neizravno utvrđivale kupovne i prodajne cijene, ograničavala ili kontrolirala proizvodnja, tržište, tehnički razvoj ili ulaganje, primjenjivali različiti uvjete za identične transakcije sa drugim gospodarskim subjektima ili nametali uvjeti koji po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u svezi s predmetom sporazuma.

 Iz svega navedenog proizilazi da Оdlukа ne sadrži restriktivne odredbe u smislu Zakona o konkurenciji te se ne može smatrati zabranjenim sporazumom u smislu članka 4. Zakona koji za posljedicu ima sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišne konkurencije.

 ZAKLJUČAK o pokretanju postupka po službenoj dužnosti protiv Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Banja Luka, Bosna i Hercegovina radi ocjene usklađenosti odredbi Ugovora o snabdijevanju osiguranih lica lijekovima i medicinskim sredstvima u 2010., 2011. i 2012. godini sa Zakonom o konkurenciji, u smislu članka 4. stavak (1) točki b) i e). Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da postoji utemeljena sumnja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu članka 4. stavak (1) točke b) i e) Zakona, te je donijelo Zaključak o pokretanju postupka po službenoj dužnosti.

 ZAKLJUČAK kojim se odbacuje Prijava koncentracije gospodarskog subjekta “Telekom Slovenije” d.d. Ljubljana, Republika Slovenija koji na temelju Pisma namjere zaključenog između gospodarskog subjekta “Telekom Slovenije” d.d. Ljubljana, i fizičke osobe Nebojše Antonijevića, Banja Luka, ima namjeru zaključiti Ugovor o kupoprodaji udjela u gospodarskom subjektu Aneks d.o.o., Banja Luka, radi nepostojanja koncentracije u smislu članka 12. Zakona o konkurenciji.

 ZAKLJUČAK kojim se odbacuje Prijava koncentracije gospodarskog subjekata BDY Chez a.s Prag, Republika Češka radi nepostojanja obveze prijave koncentracije u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji. Naime, prema podacima iz Prijave, učesnici koncentracije ne ispunjavaju uvjet u pogledu zajedničkog ukupnog godišnjeg prihoda u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

 ZAKLJUČAK kojim se odbacuje Prijava koncentracije gospodarskog subjekta Interenergo, energetski inženiring d.o.o., Ljubljana, Republika Slovenija, radi nepostojanja obveze prijave koncentracije, u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

 ZAKLJUČAK kojim se odbacuje Prijava koncentracije gospodarskih subjekata Mješoviti holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično poduzeće a.d. Trebinje, Bosna i Hercegovina i „Hrvatska elektroprivreda“, Republika Hrvatska, radi nepostojanja obveze prijave koncentracije u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

 MIŠLJENJE o usaglašenosti Nacrta Zakona o taksi prijevozu u Kanotnu Sarajevo sa Zakonom o konkurenciji BiH. Sukladno predemetnom Mišljenju, Konkurencijsko vijeće smatra da nije zadovoljeno načelo pristupa mjerodavnom tržištu svim učesnicima pod jednakim uvjetima u smislu članka 4. Zakona o konkurenciji iz čega proizilazi da predmetni Nacrt Zakona nije usaglašen sa Zakonom o konkurenciji.

 MIŠLJENJE o usaglašenosti Prijedlog Zakona o javnom prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo sa Zakonom o konkurenciji. Nakon provedene analize, utvrđeno je da se pojedinim izmijenjenim odredbama Prijedloga Zakona ne krše odredbe Zakona o konkurenciji.

 MIŠLJENJE po Zahtjevu Zajedničkog odvjetničkog ureda Mujarić i Gagula, BiH, kojim se traži mišljenje od Konkurencijskog vijeća o usklađenosti odredbi Ugovora o neekskluzivnim distributerskim pravima sa Zakonom o konkurenciji. Nakon provedene analize, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da se odredbama predmetnog Ugovora narušava tržišna konkurencija, a samim tim i Zakon o konkurenciji BiH.

 MIŠLJENJE po Zahtjevu gospodarskog subjekta AS d.o.o. Jelah o postojanju obveze podnošenja prijave koncentracije. Nakon provedene analize, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da se u predmetnom slučaju ne radi o koncentraciji sukladno odredbama Zakona o konkurenciji, te, u tom smislu, ne postoji obveza podnošenja prijave.

 MIŠLJENJE po Zahtjevu gospodarskog subjekta Telemach d.o.o. Društvo za pružanje usluga u oblasti telekomunikacija d.o.o. Sarajevo u vezi postojanja obveze podnošenja prijave koncentracije koja će nastati stjecanjem kontrole kupovinom 100,0% vlasničkih udjela u gospodarskim subjektom ART – NET d.o.o. Kiseljak. Nakon provedene analize dostavljenih podataka, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da gospodarski subjekt Telemach d.o.o. nije u obvezi podnijeti prijavu koncentracije.

 MIŠLJENJE na Nacrt Pravila o uvjetima pružanja telekomunikacionih usluga i odnosima sa korisnicima Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine. Prema usvojenom Mišljenju Konkurencijskog vijeća, predmetni Nacrt pravila je usaglašen sa Zakonom o konkurenciji.

          

 

                                                                                  P r e d s j e d n i c a

                                                                             G o r d a n a   Ž i v k o v i ć

Prethodni

М И Ш Љ Е Њ Е (по Захтјеву привредног…

Sljedeći

Presuda Suda BiH po Rješenju broj: 01-02-26-041-36-II/09 od 14.06.2010. godine…

post-bars