Vrati se na vrh

 SAOPĆENJE sa 7. sjednice

SAOPĆENJE sa 7. sjednice

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine je 24. 04. 2024. godine u Sarajevu održalo 7. sjednicu. Sjednici je prethodio stručni kolegij.
Na sjednici su razmatrani materijali iz oblasti konkurencijskog prava i politike kao i oblasti unutrašnjeg rada i funkcioniranja Konkurencijskog vijeća.
U postupku vođenom po Zahtjevu privrednog subjekta „Telemach BH“ d.o.o. Sarajevo protiv privrednih subjekata „Telekomunikacije Republike Srpske“ a.d. Banja Luka, „BH Telecom“ a.d. Sarajevo i „Arena Channels Group“ d.o.o. Beograd, Srbija, doneseno je Rješenje kojim se odbija Zahtjev utvrđivanje postojanja zabranjenog sporazuma prema članu 4. stav 1. tačka b), c) i e) Zakona o konkurenciji, kao neosnovan.
Istim Rješenjem, kao neosnovan je odbijen i dio Zahtjeva „Telemacha“ protiv „Arena Channels Group“ za utvrđivanje zloupotrebe dominantnog položaja iz člana 10. stav 2. tačka b), c) i d) Zakona.
Usvojeno je Rješenje kojim je dopuštena koncentracija na tržištu upravljanja investicionim fondovima na teritoriji Bosne i Hercegovine, koja će nastati sticanjem pojedinačne kontrole privrednog subjekta “ NLB Skladi“ d.o.o. Ljubljana, Slovenija, nad privrednim subjektom „Generali Investments“ AD Skoplje, Sjeverna Makedonija
Prilikom ocjene koncenetracije, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da predmetna koncentracija ne može uzrokovati ograničavanje, sprečavanje ili narušavanje konkurencije na relevantnom tržištu upravljanja investicionim fondovima na teritoriji Bosne i Hercegovine, nakon čega je ona dopuštena.
Odbačena je Prijava koncentracije po Zahtjevu „Delta Real Estate“ d.o.o Beograd, Srbija koja se odnosi na sticanje kontrole nad subjektom u stečaju „GP RAD“ Beograd, Srbija, radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.
Zbog nepostojanja koncentracije, u smislu člana 12. stav (1) Zakona o konkurencij odbačena je i Prijava koncentracije fizičkog lica Saif-a Jaffar Suhail Markhan Alketbi, Ujedinjeni Arapski Emirati, Dubai.
Pokrenut je postupak po Zahtjevu privrednog subjekta “Telemach BH“ protiv privrednih subjekata „VIP Team“, „HAYAT“, „OBN“, „RTV BN“, „O Kanal“, „Retro Media“ i „DENI Compani“, radi utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja iz člana 10. stav 2. tačka c) i d) Zakona.
Pokrenut je postupak po službenoj dužnosti protiv Grada Banja Luka radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma smislu člana 4. stav (1) tačka e) Zakona o konkurenciji, kao i protiv privrednog subjekta „Eko toplane“ Banja Luka radi utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja, u smislu člana 10. stav (2) tačka d) Zakona o konkurenciji.
Po službenoj dužnosti je pokrenut i postupak protiv privrednog subjekta „JP Grijanje“ d.o.o. Kakanj, radi utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav (2) tačka d) Zаkоnа.
Također, postupak po službenoj dužnosti je pokrenut radi za ocjene koncentracije privrednog subjekta „Bingo“ d.d. Tuzla.
Mišljenje po Zahtjevu privrednog subjekta „Frikom“ d.o.o. Trebinje o mogućnosti pokretanja postupka zbog neobezbjeđivanja konkurentnosti vezano za individualnu uslugu „zbrinjavanje otpada iz stambenih i poslovnih prostora“ na tržištu pružanja komunalnih usluga
Imajući u vidu Zahtjev, Konkurencijsko vijeće je navelo da se mišljenjem ne može dati ocjena o eventualnom postojanja zabranjenih konkurencijskih djelovanja niti cijeniti zakonitost određenog ponašanja privrednih subjekata. To je moguće utvrditi isključivo u postupcima koji se vode pred Konkurencijskim vijećem.
U okviru preostalih tačaka dnevnog reda sjednice usvojen je Prijedlog Odluke o usvajanju privremenog plana javnih nabavki za april-juni 2024. godine, kao i Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika Konkurencijskog vijeća.
Također, imenovane su radne grupe za pripremu nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o konkurenciji, kao i za izradu nacrta i prijedloga Programa rada Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine za 2025. godinu.

 

Prethodni

Zahtjev za pristup informacijama u Konkurencijskom vijeću

Sljedeći

Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekata Telemach BH…

post-bars