Vrati se na vrh

04/12/2012

Vodič za podnositelje zahtjeva pristupa informacijama u Konkurencijskom vijeću

UVOD

Vodič treba pomoći podnositeljima zahtjeva u ostvarivanju njihovih prava sukladno Zakonu o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini («Sl. glasnik Bosne i Hercegovine», broj 28/00), (u daljnjem tekstu: Zakon).

Svrha Vodiča je da sve zainteresirane uputi kako mogu što jednostavnije doći do informacija koje posjeduje Konkurencijsko vijeće.

Vodič će vam pružiti odgovore na sljedeća pitanja:

 • koje informacije možete tražiti
 • kako možete dobiti traženu informacija
 • rok za dostavljanje odgovora na zahtjev
 • na koji način možete dobiti odgovor na zahtjev
 • ako niste zadovoljni koja su vaša prava
 • kako trebate napisati zahtjev za pristup informacijama

Za sva dodatna pitanja na raspolaganju je službenik za informiranje Dalila Zečić.

Koje informacije možete tražiti?

Svakoj pravnoj i fizičkoj osobi omogućava se pristup informacijama koje su pod kontrolom Konkurencijskog vijeća, a koje su sadržane u Indeks-registru informacija Konkurencijskog vijeća, sukladno Zakonu.

Odgovor može u cjelosti ili djelomično biti uskraćen, ukoliko se tražena informacija odnosi na:

 • funkcioniranje institucijaBiH (otkrivanjem informacija osnovano bi se moglo očekivati izazivanje štete u oblasti: vanjske politike, obrane i sigurnosti, monetarne politike, sprječavanja i otkrivanja kriminala, zaštite postupka donošenja odluka od strane Konkurencijskog vijeća, uključujući davanje mišljenja, savjeta ili preporuka, a ne obuhvata činjenice, statističke, naučne ili tehničke informacije );
 • povjerljive komercijalne informacije, kada je Konkurencijsko vijeće dužno da hitno treću stranu obavijesti o pojedinostima zahtjeva. Ukoliko treća strana u roku od 15 dana ne obavijesti Konkurencijsko vijeće da je tražena informacija povjerljiva, ista će se objaviti;
 • privatnost – Konkurencijsko vijeće će odbiti davanje informacije ako utvrdi da tražena informacija uključuje osobne interese koji se odnose na privatnost treće osobe. Naročito će se, prilikom izuzimanja od objavljivanja određenih informacija, voditi računa o odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka.

Kako možete dobiti traženu informaciju?

Da bi ste dobili informaciju koju tražite neophodno je uputiti pisani zahtjev na jednom od jezika koji su u službenoj uporabi u Bosni i Hercegovini i to: osobno, putem redovne pošte, elektronske pošte ili fax-om.

Obrazac zahtjeva možete dobiti na našoj internet stranici www.bihkonk.gov.ba, a isti treba da sadrži sljedeće:

 • naziv institucije kojoj se obraćate za davanje informacija
 • dovoljno podataka o prirodi ili sadržaju informacije koja se traži;
 • ime i prezime podnsitelja zahtjeva, adresu i broj telefona/faxa ili e-mail adresu;

Rok za dostavljanje odgovora na zahtjev?

Konkurencijsko vijeće po primljenom zahtjevu prvo utvrđuje da li je zahtjev kompletan i jasan. Ukoliko se ustanovi da zahtjev nije kompletan, u roku od osam dana obavijestit ćemo podnositelja zahtjeva da isti dopuni.

Ako Konkurencijsko vijeće ocijeni da nije nadležno za postupanje po zahtjevu za pristup informacijama, odnosno utvrdi da ne raspolaže traženom informacijom ili je tražena informacija pod kontrolom drugog javnog tijela za čiji je slobodan pristup potrebna suglasnost tog tijela, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana proslijedit ćemo zahtjev nadležnom javnom tijelu i o tome u pisanom obliku obavijestiti podnositelja zahtjeva.

Ako Konkurencijsko vijeće ne može utvrditi sjedište nadležnog javnog tijela, a posjeduje traženu informaciju, onda će pristupiti rješavanju primljenog zahtjeva za pristup informacijama kao da je nadležan.

Ukoliko tražena informacija prema Zakonu može biti izuzeta od objave, cijenit će se je li njena objava, u cjelosti ili djelomično, u javnom interesu o čemu ćemo obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Ovaj rok može biti i dulji kada je prethodno potrebno očitovanje treće strane o suglasnosti za objavljivanje informacije ili se treća strana obavještava da će se informacija koja je Zakonom predviđena kao izuzetak, zbog postojanja javnog interesa objaviti.

Na koji način možete dobiti odgovor na zahtjev?

Kada Konkurencijsko vijeće odobri pristup informaciji u cijelosti ili djelomično, službenik za informiranje dopisom će obavijestiti podnositelja zahtjeva o sljedećem:

 • mogućnosti osobnog pristupa informaciji u prostorijama Konkurencijskog vijeća ili će podnositelju zahtjeva dostaviti informaciju u pisanom obliku putem pošte, ako je informacija kraća od 50 strana;
 • mogućnosti umnožavanja informacije i dostavljanja putem pošte, ukoliko informacija nema više od 50 strana;
 • mogućnosti umnožavanja informacije ako je duža od 50 strana, uz obvezu predhodno izvršene uplate. U slučaju da Konkurencijsko vijeće odbije, u cjelosti ili djelomično, zahtjev za pristup informacijama, podnositelja zahtjeva obavijestit ćemo o tome u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva.

Umnožavanje informacije preko 50 strana vršit će se sukladno s Odlukom o troškovima umnožavanja Vijeća ministara BiH.

Ako niste zadovoljni koja su vaša prava?

Konkurencijsko vijeće je dužno da u dopisu, kojim podnositelja zahtjeva obavještava da se odbija pristup traženoj informaciji u cjelosti ili djelomično, navede i sljedeće:

 • zakonski osnov za status izuzeća informacije, uzimajući u obzir i faktor javnog interesa;
 • pouku o pravu na žalbu nadležnom organu, a što uključuje neophodne podatke za kontaktiranje tog organa (adresa i telefon);
 • rok za podnošenje žalbe;
 • uputstvo da imate pravo da se obratite Ombudsmenu, te podatke za kontaktiranje sa ovom institucijom.

Ovaj vodič se može dobiti u prostorijama Konkurencijskog vijeća kao besplatan primjerak, a istovremeno se nalazi i na službenoj internet stranici Konkurencijskog vijeća www.bihkonk.gov.ba.

Adresa Konkurencijskog vijeća:

Bosna i Hercegovina, Radićeva 8/4, 71000 Sarajevo

Službenik za informiranje: Dalila Zečić

Tel.: +387 33 251 406

Fax: +387 33 251 408,

www.bihkonk. gov.ba

e-mail: kontakt@bihkonk. gov.ba

Kako trebate napisati zahtjev za pristup informacijama?

Ime i prezime podnositelja zahtjeva Adresa, telefon i e-mail podnositelja zahtjeva

KONKURENCIJSKO VIJEĆE

Radićeva 8/4 71000 Sarajevo

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama

Na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama Bosne i Hercegovine (mogućnost, ali preporučena kako bi ovo pomoglo u brzom prepoznavanju prirode zahtjeva) tražim da mi omogućite pristup (precizirati traženu informaciju koliko je to moguće). Upućivanje na bilo koji poznati materijal kao što su imena i mjesta koja se odnose na traženu informaciju, vremenski period koji istražujete, itd. može pomoći da se pronađe informacija.

S poštovanjem,

Potpis podnositelja zahtjeva

Prethodni

Обавјештење о Пријави намјере концентрације, привредних субјеката „Електропривреда Републике Српске“…

Sljedeći

O B A V I J E S T o…

post-bars