Vrati se na vrh

30/03/2016

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 125. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 30.03.2016. године, одржана је 125. (стотинудвадесетпета) сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:
Рјешење којим је утврђено да је привредни субјекат „Audience Measurement“ д.о.о. Сарајево, одредбом члана 9. типског Уговора о мјерењу ТВ гледаности за 2014., 2015. и 2016. годину и одредбом члана 3. Уговора о мјерењу ТВ гледаности за 2014., 2015. и 2016. годину који је закључио са Радио – телевизијом Федерације Босне и Херцеговине, Сарајево, којим одредбама је регулирана цијена услуге и начин плаћања, злоупотријебио доминантни положај на релевантном тржишту пружања услуга мјерења тв гледаности у Босни и Херцеговини, на начин да је према клијентима примијенио различите услове за исту или сличну врсту послова, на релевантном тржишту, у смислу члана 10. став (2) тачка ц) Закона о конкуренцији, чиме их је довео у неравноправан и неповољан конкурентски положај.

Утврђено је да је привредни субјекат „Audience Measurement“ д.о.о. Сарајево, злоупотријебио доминантни положај на релевантном тржишту пружање услуга мјерења тв гледаности у Босни и Херцеговини, чланом 3. типског Уговора о мјерењу ТВ гледаности за 2014., 2015. и 2016. годину на начин да је условљавао привредне субјекте Pink BH Company“ д.о.о. Сарајево, „Фабрика“ д.о.о. Сарајево, „П Плус“ д.о.о. Сарајево, „С.В.-Р.СА“ д.о.о. Сарајево, „Hayat“ д.о.о. Сарајево, и „Direct Media“ д.о.о. Сарајево и друге клијенте да прихвате додатне обавезе које по својој природи немају везе са предметом уговора о мјерењу ТВ гледаности, у смислу члана 10. став (2) тачка д) Закона о конкуренцији.

Забрањено је привредном субјекту „Audience Measurement“ д.о.о. Сарајево свако будуће поступање утврђено у тачкама 1.и 2. диспозитива предметног Рјешења, као и свако друго поступање на релевантном тржишту које би привредне субјекте или физичка лица довело у неравноправан положај на релевантном тржишту у смислу члана 11. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији.

Наложено је привредном субјекту „Audience Measurement“ д.о.о. Сарајево да учини јавно доступним Цјеновник услуга мјерења ТВ гледаности са јасно утврђеним, недвосмисленим и транспарентним критеријумима и цијенама, који би били идентични за све потенцијалне кориснике услуге, те да закључи уговор о мјерењу ТВ гледаности са свим заинтересованим привредним субјектима под једнаким условима, у року од 30 дана од дана достављања овог рјешења, те да Конкуренцијском савјету достави на увид доказе о извршењу.

Изречена је новчана казна привредном субјекту „Audience Measurement“ д.о.о. Сарајево због кршења Закона утврђених у тачкама 1. и 2. овог Рјешења, у висини од 30.000,00 КМ, у смислу члана 48. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији.

Изречена је новчана казна привредном субјекту „Audience Measurement“ д.о.о. Сарајево, због непоступања по захтјеву Конкуренцијског савјета у смислу члана 35. Закона, 5.000,00 КМ, у складу са чланом 49. став (1) тачка а) Закона о конкуренцији.

Одбијен је заједнички Захтјев привредних субјеката „Pink BH Company“ д.о.о. Сарајево, „Фабрика“ д.о.о. Сарајево, „П Плус“ д.о.о. Сарајево, „С.В.-Р.СА“ д.о.о. Сарајево, 71000 Сарајево, „Hayat“ д.о.о. Сарајево, и „Direct Media“ д.о.о. Сарајево, против привредног субјекта „Аудиенце Меасуремент“ д.о.о. Сарајево, поднесен ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. став (2) тачке а) Закона о конкуренцији, као неоснован.

Рјешење о привременој мјери којим је усвојен Захтјев за одређивање привремене мјере поднесен од стране привредног субјекта Екопак – Друштво за поступање са амбалажним отпадом д.о.о. Сарајево. Истим Рјешењем је наложено Федералном министарству околиша и туризма да привремено стави ван снаге и примјене Правилник о престанку важења Правилника о управљању амбалажом и амбалажним отпадом број: 04-23-1334/15 од 21.01.2016. године („Службене новине Федерације БиХ“ број: 8/16). Привремена мјера је одређена у трајању од три мјесеца и исту је могуће продужити уколико то буде потребно и оправдано у смислу члана 40. став (2) Закона.

Закључак којим се одбацује Захтјев привредних субјеката Ледо д.д. за производњу и промет сладоледа и смрзнуте хране, Загреб, Република Хрватска и Mars South Central Europa GmbH, Република Аустрија за појединачно изузеће Уговора о дистрибуцији од забране ради непостојања услова за покретање поступка.

Закључак којим се одбацује пријава концентрације привредног субјекта ПЕТРОЛ, Словенска енергетска дружба, д.д. Љубљана, Република Словенија, ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.

Закључак којим се одбацује Пријава концентрације привредног субјекта Мјешовити Холдинг ”Електропривреда Републике Српске” – Матично предузеће а.д. Требиње – Зависно предузеће ”Хидроелектране на Дрини” а.д. Вишеград и привредног субјекта Мјешовити Холдинг ”Електропривреда Републике Српске” – Матично предузеће а.д. Требиње, ради непостојања концентрације у смислу члана 12. став (1) Закона о конкуренцији.

Закључак којим је покренут поступак по захтјеву поднесеном од Удружења иновативних произвођача лијекова у Босни и Херцеговини против Владе Тузланског кантона, ради утврђивања постојања забрањеног споразума из члана 4. став 1) тачке б) и д) Закона о конкуренцији.

 

Конкуренцијски савјет

Prethodni

R J E Š E NJ E po Zahtjevu privrednih…

Sljedeći

Z A K LJ U Č A K o odbacivanju…

post-bars