Vrati se na vrh

14/02/2017

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 139. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

 

У Сарајеву, 14.02.2017. године, одржана је 139. (стотинутридесетдевета сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:
Закључак о продужењу рока за доношење коначног рјешења за додатна 3 (три) мјесеца у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом по Закључку о покретању поступка покренут по Захтјеву привредних субјеката Крка Фарма д.о.о. Сарајево и Крка, товарна здравил, д.д., Ново Место, Република Словенија против Владе Кантона Сарајево ради утврђивања усаглашености Одлуке о позитивној болничкој и магистралној листи лијекова Кантона Сарајево број: 02-05-22664/16 од 1. јуна 2016. године са Законом о конкуренцији, а ради оцјене постојања забрањеног споразума из члана 4. став (1) тачка б) Закона. Након анализе представљеног чињеничног стања, Конкуренцијски савјет је оцијенио да је рок за доношење коначног рјешења по Закључку о покретању поступка потребно продужити за додатна 3 (три) мјесеца у смислу члана 41. став (2) Закона.

Закључак којим је покренут поступак по Захтјеву за појединачно изузеће споразума од забране поднесеном од стране привредних субјеката ”Zeochem” AG, 108-CH-8707 Uetikon am See, Швицарска и ”Алумина” д.о.о. Зворник, којим се тражи појединачно изузеће од забране Оквирног уговора о испоруци, а у складу са члановима 4. и 5. Закона о конкуренцији.

Мишљење по Захтјеву за давање мишљења од стране привредног субјекта „ПД ПЛАСТИКА“ д.о.о., Дервента у вези са постојањем обавезе подношења пријаве концентрације. На основу представљеног чињеничног стања, Конкуренцијски савјет је утврдио да нису испуњени услови из члана 12. став (1) Закона, те у том смислу не постоји обавеза подношења пријаве концентрације.

На 139. Сједници Конкуренцијског савјета усвојени су и сљедећи интерни акти:

Извјештај о извршеном редовном попису основних средстава на дан 31.12.2016. године.

Извјештај о финансијском управљању и контроли за 2016. годину.

Извјештај о проведеном поступку интерне контроле за период јануар – децембар 2016. године.

Извјештај Комисије за попис новчаних средстава, потраживања и обавеза са стањем на дан 31.12.2016. године.

Извјештај о провођењу Средњорочног плана рада Конкуренцијског савјета за 2016. годину.
Конкуренцијски савјет

Prethodni

МИШЉЕЊЕ по захтјеву привредног субјекта „ПД ПЛАСТИКА“ д.о.о., ул. Книнска…

Sljedeći

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 140. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I…

post-bars