Vrati se na vrh

07/06/2018

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 30. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 07.06.2018. године, одржана је 30. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено сљедеће:

Рјешење којим је утврђено да је привредни субјекат Кантонално јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлане – Сарајево“ д.о.о. Сарајево, злоупотријебило доминантан положај на тржишту испоруке топлотне енергије у Кантону Сарајево, примјеном одредби Тарифног система КЈКП „Топлане –Сарајево“ д.о.о. Сарајево са методологијом обрачуна испоручене топлотне енергије („Службене новине КС“ број 34/16) које се односе на плаћање фиксних трошкова корисника искључених из топлификацијског система, што представља условљавање другој страни да прихвати додатне обавезе које по својој природи немају везе с предметом споразума, те ограничавање тржишта на штету потрошача, у складу са одредбама члана 10. став (2) тачке б) и д) Закона о конкуренцији. Рјешењем је наложено привредном субјекту Кантонално јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлане – Сарајево“ д.о.о. Сарајево да у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема Рјешења усклади одредбе Тарифног система КЈКП „Топлане –Сарајево“ д.о.о. Сарајево са методологијом обрачуна испоручене топлотне енергије („Службене новине КС“ број 34/16), које се односе на плаћање фиксних трошкова корисника искључених из топлификацијског система, на начин да престане са наплатом истих, те да достави доказе о извршењу. Такође је изричена новчана казна привредном субјекту Кантонално јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлане – Сарајево“ д.о.о. Сарајево, због кршења одредби из члана 10. став (2) тачке б) и д) Закона о конкуренцији, утврђене у тачки 1. овог Рјешења, у висини од 54.000 КМ (словима: педесет и четири хиљаде конвертибилних марака). Рјешењем је још утврђено да Влада Кантона Сарајево, доношењем Одлуке о усвајању тарифног система даваоца услуге КЈКП „Топлане-Сарајево“ д.о.о. Сарајево („Службене новине КС“ број 34/16), у дијелу који се односи на примјену одредби Тарифног система КЈКП „Топлане –Сарајево“ д.о.о. Сарајево са методологијом обрачуна испоручене топлотне енергије, којим се врши наплата фиксних трошкова корисника искључених из топлификацијског система, починила забрањени споразум, у смислу члана 4. став (1) тачке б) и е) Закона о конкуренцији. Рјешењем је утврђено да је Одлука о усвајању тарифног система даваоца услуге КЈКП „Топлане-Сарајево“ д.о.о. Сарајево („Службене новине КС“ број 34/16), у дијелу који се односи на примјену одредби Тарифног система КЈКП „Топлане –Сарајево“ д.о.о. Сарајево са методологијом обрачуна испоручене топлотне енергије, којим се врши наплата фиксних трошкова корисника искључених из топлификацијског система, у складу са чланом 4. став (2) Закона о конкуренцији ништавна. Рјешењем је наложено Влади Кантона Сарајево да у року од 60 (шездесет) дана од дана пријема Рјешења, усвоји измјењени текст Тарифног система КЈКП „Топлане –Сарајево“ д.о.о. Сарајево са методологијом обрачуна испоручене топлотне енергије („Службене новине КС“ број 34/16), у дијелу који се односи на плаћање фиксних трошкова корисника искључених из топлификацијског система, на начин да се престане са наплатом истих, те да достави доказе о извршењу. Такође, рјешењем је изричена новчана казна Влади Кантона Сарајево, због кршења одредби из члана 4. став (1) тачке б) и е) Закона о конкуренцији, утврђене у тачки 4. овог Рјешења, у висини од 150.000 КМ (стотину и педесет хиљада конвертибилних марака), коју је дужна платитити у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема овог Рјешења.

Рјешење којим је одбијен Захтјев привредног субјекта Херинг д.д. Широки Бријег, поднесен против Јавног предузећа Аутоцесте Федерације Босне и Херцеговине д.о.о. Мостар, ради утврђивања постојања забрањеног споразума у смислу члана 4. став (1) Закона о конкуренцији, као неоснован. Рјешењем је одбијен приједлог за доношење рјешења о привременој мјери, поднесен од стране привредног субјекта Херинг д.д. Широки Бријег, као неоснован. Такође је одбијен захтјев привредног субјекта Херинг д.д. Широки Бријег, за накнадом трошкова поступка, као неоснован.
Мишљење по Захтјеву привредног субјекта БХ Телеком д.д. Сарајево, којим се тражи мишљење о одређивању тржишног учешћа привредних субјеката у процесима анализе релевантног тржишта у случају повезаних друштава.

Закључак којим је одбачена заједничка пријава концентрације привредног субјекта Мјешовити холдинг “Електропривреда Републике Српске” Матично предузеће д.д. Требиње и други ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.
Закључак којим је покренут поступак по Захтјеву за покретање поступка привредног субјекта Новартис БА д.о.о. Сарајево, против Федералног министарства здравства ради утврђивања постојања забрањеног споразума из члана 4. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији.
Закључак којим је покренут поступак за оцјену концентрације у смислу чланова 17. и 18. Закона о конкуренцији која ће настати стицањем појединачне контроле привредног субјекта Knauf International GmbH, Iphofen, Њемачка над дијелом пословања привредног субјекта Armstrong World Industries, Lancaster, Пенсилванија, САД, у ЕМЕА и Пацифичкој регији.
Закључак којим је продужен рок за доношење коначног рјешења за додатна 3 (три) мјесеца у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом по Закључку о покретању поступка по Захтјеву привредног субјекта Побједа Technology д.д. Горажде, против привредног субјекта Игман д.д. Коњиц и Владе Федерације Босне и Херцеговине ради преиспитивања њиховог дјеловања и оцјене усклађености са одредбама Закона о конкуренцији.

Закључак о вјештачењу којим се одређује стални судски вјештак балистичке струке, за извођење доказа балистичким вјештачењем у поступку по захтјеву привредног субјекта Побједа Technology д.д. Горажде, против привредног субјекта Игман д.д. Коњиц, и Владе Федерације Босне и Херцеговине, ради преиспитивања њиховог дјеловања и оцјене усклађености са одредбама Закона о конкуренцији.
Закључак о вјештачењу којим се одређује, стални судски вјештак економске струке, за извођење доказа путем финансијског вјештачења у поступку по захтјеву привредног субјекта Побједа Technology д.д. Горажде, против привредног субјекта Игман д.д. Коњиц, и Владе Федерације Босне и Херцеговине, ради преиспитивања њиховог дјеловања и оцјене усклађености са одредбама Закона о конкуренцији.

Предсједница
Адиса Бегић

Prethodni

Aneks II Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki kapitalnih izdataka…

Sljedeći

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 31. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I…

post-bars