Vrati se na vrh

11/06/2013

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 62. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА

САРАЈЕВО, дана 11. јуна.2013. године одржана 62. сједница Конкуренцијског савјета на којој је усвојено:

РЈЕШЕЊЕ којим је утврђено да је Асоцијација композитора – музичких стваралаца, Сарајево (АМУС), одредбама Колективног уговора у вези кориштења музичких дјела емитовањем (закљученог са Асоцијацијом приватних и тв станица Босне и Херцеговине – Сарајево (ПЕМ), Асоцијацијом електронских медија у Босни и Херцеговини – Сарајево (АЕМ) и Удружењем локалних радио станица Републике Српске, Источно Сарајево (УРС)), одредбама Анекса Колективног уговора, као и одредбама Уговора о неискључивом уступању права кориштења музичких дјела са репертоара АМУС-а (закључен са регистрованим електронским емитерима), злоупотребио доминантни положај закључивањем забрањеног споразума, којим је наметнула куповне и продајне цијене или друге трговинске услове којима се ограничава конкуренција, примијенила различите услове за исту или сличну врсту послова с осталим странама чиме је исте довела у неравноправан и неповољан конкуренцијски положај и условила да друга страна прихвати додатне обавезе које по својој природи или према трговинском обичају немају везе са предметом таквог споразума (члан 10. став (2) тачке а), ц) и д) Закона о конкуренцији).

Предметним Рјешењем је налажено АМУС-у да усклади одредбе наведених правних аката, с одредбама Закона о конкуренцији, на начин да осигура исте услове на релевантном тржишту пружања услуга регулисања права аутора музичких дјела емитирањем у Босни и Херцеговини, свим регистрованим емитерима без обзира да ли су електронски емитери чланови наведених асоцијација /удружења или дјелују изван истих.

Такође, предметним Рјешењем ради неоспорно утврђеног кршења наведених одредби Закона о конкуренцији изрећена је новчана казна АМУС-у у висини од 5.500,00 КМ.

Такође, изречена је новчана казна Младену Капору, предсједнику Удружења локалних радио станица РС, Источно Сарајево, у висини од 1.500,00 КМ, јер није поступио по захтјеву Конкуренцијског вијећа и доставио тражену документацију у оквиру датог рока.

У образложењу предметнога Рјешења, Конкуренцијски савјет је утврдио да је Институт за интелектуално власништво Босне и Херцеговине, донио Рјешење којим је дао одобрење АМУС-у за колективно остваривање права аутора музичких дјела у Босни и Херцеговини, те је на основу истог АМУС одређен као једина колективна организација за обављање послова колективног остваривања права аутора музичких дјела, и да то истој осигурава de facto i de iure монополски положај, односно доминантан положај на релевантном тржишту Босне и Херцеговине.

Имајући у виду изнесено, да АМУС de facto i de jure има монополски /доминантан положај на релевантном тржишту, Конкуренцијски савјет је утврдио да исти има и посебну одговорност о обавезу у поштивању и провођењу одредби Закона о конкуренцији, што значи да  мора осигурати свим регистрованим електронским емитерима равноправан положај на релевантном тржишту, а не да својим дјеловањем доводи у неравноправан и неповољан положај велики број електронских емитера (према подацима РАК-а с одговарајућим дозволама има преко 210 електронских емитера, а преко 130 електронских емитера који нису чланови удружења /асоцијација наведених у Колективном уговору), који дјелују на релевантном тржишту.

Надаље, Конкуренцијски савјет је утврдио да је АМУС у наведеним правним актима неосновано наметнуо додатне обавезе великом броју електронским емитерима (нпр. накнаде за сродна права – извођачка и фонограмска права, различите попусте, различите тарифе, различите годишње минималне накнаде итд.) којима је исте довео у неравноправан и неповољан конкуренцијски положај у односу на електронске емитере чланове удружења /асоцијација.

Ради наведеног, Конкуренцијски савјет је забранио АМУС-у свако будуће поступање, утврђено у овим Рјешењем, као и забрану сваког другог поступања којим би неке електронске емитере ставило у неравноправан и неповољан положај на релевантном тржишту.

ЗАКЉУЧАК о покретању поступка по Захтјеву за покретање поступка привредног субјекта “ОБН” д.д. Сарајево, против привредног субјекта Радио – телевизије Босне и Херцеговине, Сарајево, привредног субјекта Радио –  телевизије Републике Српске, Бања Лука и привредног субјекта Радио – телевизије Федерације Босне и Херцеговине, Сарајево, ради утврђивања забрањеног споразума, из члана 4. став (1) тачке (а), (ц), (д) и (е) Закона о конкуренцији  и злоупотребе доминантног положаја, из члана 10. став 2. тачке (а), (ц) и (д) Закона о конкуренцији.

МИШЉЕЊЕ по Захтјеву Министарства саобрачаја у Влади Кантона Сарајево о усаглашености Нацрта Закона о јавном превозу путника у Кантону Сарајево с одредбама Закона о конкуренцији.

Конкуренцијски савјет је оцијенио да је Нацрт Закона усклађен са одредбама Закона о конкуренцији.

МИШЉЕЊЕ по Захтјеву привредног субјекта RPC Packaging Holdings Limited (РПЦ), Велика Британија о обавези подношења пријаве концентрације.

Конкуренцијски савјет је на основу достављених података и документације навео све прописане услове утврђене у одредбама Закона о конкуренцији које привредни субјект РПЦ, као учесник концентрације, треба испунити да би постојала обавеза пријаве концентрације.     

МИШЉЕЊЕ по Захтјеву Агенције за финансијске информатичке и посредничке услуге д.д. Сарајево (АФИП), о усклађености правних аката с одредбама Закона о конкуренцији.

Конкуренцијски савјет је утврдио да је запримило Захтјев за покретање поступка привредног субјекта ЛРЦ Инжењеринг д.о.о. Сарајево, против АФИП-а (дана 3. априла 2013. године) ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја, из члана 10. став (2) тачке ц) и д) Закона о конкуренцији, а који се односи, између осталога, и на наведене правне акте за које АПИФ тражи мишљење.

Будући да је већ покренут поступак пред Конкуренцијским савјетом и да је АФИП као страна у поступку укључена у исти, Конкуренцијски савјет ће у оквиру постојећег поступка донијети и одлуку о усклађености достављених правних аката с одредбама Законом о конкуренцији.

 

                                                                П р е д с ј е д н и ц а

                                                         Г о р д а н а   Ж и в к о в и ћ

Prethodni

М И Ш Љ Е Њ Е По Захтјеву за…

Sljedeći

М И Ш Љ Е Њ А по Захтјеву Агенција…

post-bars