Vrati se na vrh

23/01/2020

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 63. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 23.01.2020. године, одржана је 63. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено сљедеће:

Рјешење којим се одбија Захтјев привредног субјекта „Telemach“ д.о.о. Сарајево поднесен против привредног субјекта „БХ Телеком“ д.д. Сарајево ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. став (2) тачка б) Закона о конкуренцији, као неоснован.

Рјешење којим се оцјењује допуштеном концентрација на тржишту пружања услуге имплементације информацијске платформе за платне и друге електронске сервисе на подручју Босне и Херцеговине која је настала оснивањем привредног субјекта ЕСП БХ д.о.о. заједничким улагањем привредног субјекта БХ Телеком д.д., Raiffeisen Bank д.д. Босна и Херцеговина, Comtrade д.о.о. и QSS д.о.о.

Предметним рјешењем је утврђено да су привредни субјекти БХ Телеком д.д., Raiffeisen Bank д.д. Босна и Херцеговина, Comtrade д.о.о. и QSS д.о.о. провели концентрацију без рјешења Конкуренцијског савјета, у смислу члана 18. став (9) Закона о конкуренцији, те је у смислу наведеног Конкуренцијски савјет изрекао новчану казну привредним субјектима БХ Телеком д.д. , Raiffeisen Bank д.д. Босна и Херцеговина , Comtrade д.о.о.  и QSS д.о.о..

Рјешење којим је утврђено да Федерално министарство здравства доношењем одредбе члана 1. Правилника о измјенама Правилника о обиму и врсти јавноздравствене дјелатности која не може бити предметом приватне дјелатности („Службене новине Федерације БиХ“, број 39/14) спрјечава, ограничава и нарушава конкуренцију на тржишту здравственог надзора над клицоношама, запосленим и другим особама на подручју Федерације Босне и Херцеговине, ограничавањем и контролом тржишта у смислу члана 4. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији, што представља забрањени споразум.

Рјешењем је наложено Федералном министарству здравства да одмах усклади одредбе Правилника о измјенама Правилника о обиму и врсти јавноздравствене дјелатности која не може бити предметом приватне дјелатности на начин да се омогући да право на обављање санитарних прегледа имају и приватне здравствене установе. Изричена је новчана казна Федералном министарству здравства у висини од 25.000,00 (двадесетпетхиљада) КМ због закључења забрањеног споразума из тачке (1) овог Рјешења и кршења одредби члана 4. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији, у складу са чланом 48. став (1) тачка а) Закона о конкуренцији.

Рјешење којим се одбија Захтјев привредног субјекта „Telemach“ д.о.о. Сарајево, поднесен против привредног субјекта „БАБИЋ“ д.о.о. и привредног субјекта „БХ Телецком“ д.д., ради постојања забрањеног споразума у смислу члана 4. став 1. тачка б) и д) Закона о конкуренцији, као неоснован.

Рјешење (допунско) којим се Рјешењу Конкуренцијског савјета број: 04-26-2-008-41-II/16 од 05.12.2018. године додаје нова тачка 3. која гласи: “Подносилац захтјева је на ово Рјешење обавезан платити административну таксу у укупном износу од 3.000,00 КМ у корист Буџета институција Босне и Херцеговине.”

Рјешење којим се одобрава поврат новчаних средстава привредном субјекту Telemach д.о.о. Сарајево уплаћених на име трошкова поступка привредном субјекту „БАБИЋ“ д.о.о. по Рјешењу Конкуренцијског савјета број: УП-03-26-3-011-70/17.

Закључак којим се одбацује Пријава концентрације поднесена од стране привредног субјекта „Телекомуникације Републике Српске“ а.д. Бања Лука, у којој је исказана намјера стицања појединачне контроле куповином 100% учешћа у привредном субјекту „Финанц“ д.о.о. за трговину и услуге Бања Лука, ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.

Закључак којим се продужава рок за доношење коначног рјешења за додатна 3 (три) мјесеца у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом по Закључку о покретању поступка а по Захтјеву привредног субјекта Telemach д.о.о., заступан по пуномоћнику, адвокату Невени Томић Лучић, Бања Лука против привредног субјеката Телеком Србија а.д. Београд, Република Србија и Јавне медијске установе Радио Телевизија Србије, Београд, Република Србија због спречавања, ограничавања и нарушавања тржишне конкуренције у смислу члана 4. став 1. тачка а), б), ц), д) и е) и члана 10. став 2. тачка а), б), ц) и д) Закона о конкуренцији.

Мишљење по Захтјеву привредног субјекта „АС Холдинг“ д.о.о. Тешањ о обавези подношења пријаве концентрације.

Мишљење по Захтјеву привредног субјекта Трговинско, прометно и услужно друштво „Инпек-зе“ д.о.о. Зеница у вези постојања обавезе подношења пријаве концентрације код планираног стицања 100% учешћа у Друштву за проиводњу, промет и услуге „ДИТАПЕК“ д.о.о. Зеница.

Мишљење по Захтјеву Јавног предузећа „Водовод“ а.д. Приједор о усклађености Нацрта Одлуке о јавном водоводу и јавној канализацији за подручје града Приједора са Законом о конкуренцији.

 

Конкуренцијски савјет БиХ

Prethodni

Rješenje po zajedničkoj Prijavi koncentracije privrednih subjekata BH Telecom, Franca…

Sljedeći

MIŠLJENJE po zahtjevu privrednog subjekta „AS Holding“ d.o.o. Tešanj, o…

post-bars