Vrati se na vrh

23/09/2020

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 73. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 23.09.2020. године, одржана је 73. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојен:

Рјешење којим се продужава рок за поступања по тачки 2. Рјешења број: УП 03-26-2-018-30/19 од 28.05.2020. године привредном субјекту Централно гријање д.д. Тузла до 30.11.2020. године, који је дужан у остављеном року доставити доказ о извршењу истог.

Закључак којим се одбацује Пријава концентрације привредног субјекта „Hifa – Oil“ д.о.о. Тешањ, ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.

Закључак којим се продужава рок за доношење коначног рјешења, за додатна 3 (три) мјесеца, у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом по Закључку од дана 23.04.2020. године покренутом по Захтјеву привредног субјекта Ветеринарског лабораторија „МУЛТИ ЛАБ“ д.о.о Тузла, поднесеног против Владе Федерације Босне и Херцеговине и Федералног министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства ради утврђивања постојања забрањеног споразума из члана 4. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији.

Закључак којим се продужава рок за доношење коначног рјешења за додатна 3 (три) мјесеца у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом по Закључку од 28.05.2020. године покренутом по Захтјеву привредног субјекта Логософт д.о.о. Сарајево против привредног субјекта United Media S.a.r.l., Луксембург и привредног субјекта Спорт Клуб д.о.о., Сарајево, ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. став (2) тачке а), б), ц) и д) Закона о конкуренцији.

Закључак којим се покреће поступак по Захтјеву привредног субјекта „МОЗЗАРТ” д.о.о. Бања Лука против Министарства финансија Републике Српске ради утврђивања постојања забрањеног споразума из члана 4. став (1) тачке а) и б) Закона о конкуренцији.

Закључак којим се покреће поступак по Захтјеву привредног субјекта Мтел а.д. Бања Лука против привредних субјеката United Media S.a.r.l. Луксембург и Спорт Клуб д.о.о. Сарајево, ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. став (2) тачка б) и ц) Закона о конкуренцији.

Закључак о одбацивању заједничке Пријаве концентрације привредних субјеката „ЈП Електропривреда Србије“ Београд, Србија и „МХ Електропривреда Републике Српске“ Требиње, Босна и Херцеговина.

Мишљење по Захтјеву подносиоца Centrotrans-Eurolines д.д. Сарајево у вези са јавним тендерима за набавку авио карата, те износима провизије из понуда које достављају понудиоци на тендерима.

Мишљење по захтјеву Адвокатског друштва дмб легал, друштво са ограниченом одговорношћу Сарајево, за издавање мишљења којим се тражи мишљење о обавези пријаве трансакције у смислу члана 12. став (1) и члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.

Мишљење по Захтјеву комуналног предузећа Комунално а.д. Костајница за давање мишљења и препорука на Уговор о пружању и кориштењу комуналних услуга са потрошачима Општине Костајница.

Мишљење по Захтјеву Адвокатског друштва са ограниченом одговорношћу MARIĆ & Co., а у складу са чланом 25. тачка ф) Закона о конкуренцији у вези кршења Закона о конкуренцији, односно мишљење о примјени члана 4. Закона о конкуренцији.

Мишљење по Захтјеву Удружења судских тумача Републике Српске о дозвољености, односно праву учешћа удружења у поступку јавних набавки у Босни и Херцеговини, са аспекта тржишне конкуренције.
Одлука о усвајању Плана јавних набавки роба и услуга у Конкуренцијском савјету БиХ за 2020. годину.

Конкуренцијски савјет БиХ

Prethodni

M I Š LJ E NJ E po Zahtjevu Udruženja…

Sljedeći

ZAKLJUČAK o odbacivanju zajedničke Prijave koncentracije privrednih subjekata JP “Elektroprivreda…

post-bars