Vrati se na vrh

07/10/2020

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 74. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 07.10.2020. године, одржана је 74. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:
Рјешење којим се оцјењује допуштеном концентрација на тржишту пружања услуга управљања кориштењем радиоферквенцијског спектра за потребе дистрибуције и емитовања дигиталног телевизијског програма на подручју Босне и Херцеговине, која ће настати стицањем контроле над привредним субјектом „Multiplex Service BH“ друштво са ограниченом одговорношћу Сарајево од стране привредних субјеката Друштво са ограниченом одговорношћу за увоз, извоз, производњу, промет и услуге у промету „Дасто-Семтел“ Бијељина, и „Нова БХ“ друштво са ограниченом одговорношћу Сарајево, иступањем из власништва привредног субјекта РТВ „БН“ д.о.о. Бијељина.

Рјешење којим се утврђује да је привредни субјекат „ЕУРОТЕРМ” д.о.о Кисељак на основу закључених уговора о испоруци и кориштењу топлотне енергије за кориснике са индивидуалним мјерачем топлоте и наплатом фиксних трошкова корисника искључених из топлификацијског система, починио забрањени споразум у смислу члана 4. став (1) тачка е) Закона о конкуренцији у периоду 01.01.2018.-27.12.2018. године на подручју Општине Илиџа.

Рјешењем није утврђено да је привредни субјекат „ЕУРОТЕРМ” д.о.о Кисељак, на основу закључених уговора о испоруци и кориштењу топлотне енергије за кориснике са индивидуалним мјерачем топлоте и наплатом фиксних трошкова корисника искључених из топлификацијског система, починио забрањени споразум у смислу члана 4. став (1) тачке б) Закона о конкуренцији у периоду од 01.01.2018. година до момента доношења овог Рјешења на подручју Општине Илиџа.

Изриче се новчана казна привредном субјекту „ЕУРОТЕРМ” д.о.о Кисељак због кршења одредби из члана 4. став (1) тачке е) Закона о конкуренцији, утврђене у тачки 1. овог Рјешења, у висини од 12.618,15 КМ.

Закључак којим је одбачен Захтјев привредног субјекта Telemach д.о.о Сарајево, за изузеће одговорног члана Конкуренцијског савјета мр. Аријане Регода-Дражић у поступку покренутом по Пријави концентрације број као недопуштен, због чињенице да привредни субјекат Telemach д.о.о. Сарајево није испунио услове из члана 41. Закона о управном поступку, односно није му признат статус странке у поступку пред Конкуренцијским савјетом Босне и Херцеговине.

Закључак којим се одређује вјештак за извођење доказа финансијским вјештачењем. За вјештака се одређује Недељка Билић, стални судски вјештак економске струке, Браће Шимић II-8, 88320 Љубушки.

Закључак о објави Закључка број: УП-04-26-1-032-10/18 од 31.01.2019. године у “Службеном гласнику БиХ”, службеним гласницима ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

Конкуренцијски савјет БиХ

Prethodni

RJEŠENJE u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti protiv privrednog subjekta…

Sljedeći

O B A V J E Š T E NJ…

post-bars