Vrati se na vrh

22/12/2020

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 77. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 22.12.2020. године, одржана је 77. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:
Рјешење којим је утврђено да је привредни субјекат United Media S.a.r.l., Луксембург, путем свог агента привредног субјекта „Спорт Клуб“ д.о.о. Сарајево, Босна и Херцеговина, злоупотријебио доминантни положај у смислу члана 10. став (2) тачка а) Закона о конкуренцији на начин да је приликом преговарања за закључивање уговора о дистрибуцији канала Спорт Клуб у Босни и Херцеговини наметањем услова да 100% постојећих корисника привредног субјекта Логософт мигрира на платформу привредног субјекта Мтел директно наметнуо трговачке услове којм се ограничава конкуренција.
Такође је наложено привредном субјекту United Media S.a.r.l., да путем свог агента привредног субјекта „Спорт Клуб“ д.о.о. Сарајево у прописаном року закључи Уговор о дистрибуцији канала Спорт Клуб са привредним субјектом Логософт д.о.о. Сарајево, према стварном броју корисника привредног субјекта Логософт код којих је имплементирана техничка заштита у складу са Општим условима.
Због кршења Закона утврђеног у тачки 1. и тачки 2. Рјешења, изречена је новчана казна привредном субјекту United Media S.a.r.l. у висини од 100.000 КМ (словима: стотину хиљада конвертибилних марака), у смислу члана 48. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији.
Рјешењем је одбијен као неоснован захтјев привредног субјекта Логософт д.о.о. Сарајево, поднесен против привредног субјекта United Media S.a.r.l., и привредног субјекта Спорт Клуб д.о.о. Сарајево, ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. став 2) тачке ц) и д) Закона о конкуренцији.
Рјешење којим је одбијен Захтјев привредних субјеката Крка Фарма д.о.о. Сарајево и Крка, товарна здравил, д.д., Ново Место, Република Словенија, поднесен против Владе Кантона Сарајево, ради утврђивања постојања забрањеног споразума у смислу члана 4. став (1) тачке б) Закона о конкуренцији, као неоснован.
Закључак коим је одбачена Пријава намјере концентрације привредног субјекта Asa Assistance д.о.о Сарајево, ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.
Закључак којим је одбачена Пријава концентрације привредног субјекта Мјешовити Холдинг “Електропривреда Републике Српске” – Матично предузеће а.д. Требиње, ради непостојања концентрације, у смислу члана 12. став 1. Закона о конкуренцији.
Закључак којим је обустављен поступак по Пријави намјере концентрације привредног субјекта „Гас-Рес“ д.о.о. Бања Лука и привредног субјекта „Gazprom SPG Tehnologii“ Санкт Петербург, Руска Федерација.
Закључак којим је покренут поступак по Захтјеву Привредне коморе Републике Српске против Порезне управе Федерације Босне и Херцеговине, ради утврђивања постојања забрањених конкуренцијских дјеловања у смислу члана 4. став (1) Закона о конкуренцији.
Закључак којим је одбачен Захтјев за покретање поступка Туристичке заједнице Кантона Сарајево, против Скупштине Кантона Сарјево, ради утврђивања забрањеног конкуренцијског дјеловања у смислу члана 4. став (1) тачке б) Закона о конкуренцији, из разлога што се поступак не може водити против Скупштине Кантона Сарајево у складу са чланом 2. Закона о конкуренцији.
Такође је одбачен Захтјев за покретање поступка Туристичке заједнице Кантона Сарајево против Скупштине Кантона Сарајево, ради утврђивања забрањеног конкуренцијског дјеловања у смислу члана 4. став (1) тачке б) Закона о конкуренцији.
Закључак којим је одбијен Захтјев привредног субјекта Telemach д.о.о. Сарајево, за додјелу статуса странке у поступку по Пријави концентрације привредног субјекта Мтел а.д. Бања Лука, о намјери стицања контроле у привредном субјекту „Елта-Кабел“ д.о.о. Добој, као неоснован.
Закључак којим је одбијен Захтјев привредног субјекта United Media S.à.r.l., за изузеће одговорног члана Конкуренцијског савјета Небојше Попића у поступку, који је покренут Закључком о покретању поступка, број: УП-06-26-2-018-6/20 од 23.09.2020. године, као неоснован.
Мишљење по Захтјеву за покретање поступка поднесеног од стране Туристичке заједнице Кантона Сарајево против Скупштине Кантона Сарајево, ради утврђивања забрањеног конкуренцијског дјеловања у смислу члана 4. тачке б) Закона о конкуренцији.
Мишљење по Захтјеву за издавање мишљења поднесен од стране привредног субјекта „Телеком Србија“ акционарско друштво Београд, заступано по Адвокатском друштву са ограниченом одговорношћу МАРИЋ & Цо., а у складу са чланом 25. тачка ф) Закона о конкуренцији.
Мишљење по Захтјеву у вези са постојањем кршења одредби члана 4. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији, поднесен од стране привредних субјеката Премиер Спорт д.о.о. Источно Ново Сарајево.

Конкуренцијски савјет БиХ

Prethodni

Zaključak o odbacivanju Prijave koncentracije privrednog subjekta Mješoviti holding „Elektroprivreda…

Sljedeći

Z A K LJ U Č A K o odbacivanju…

post-bars