Vrati se na vrh

12/03/2021

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 84. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 12.03.2021. године, одржана је 84. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:
Рјешење по Захтјеву за покретање поступка Приватне гинеколошке ординације „Clarus“, Поликлинике доктор Гежо, Поликлинике доктор Козарић, Гинеколошке ординације Амира Фрљак, Поликлинике доктор Набил, и Поликлинике „Атријум“ против Завода здравственог осигурање Кантона Сарајево и Министарства здравства Кантона Сарајево којим је утврђено да је Министарство здравства Кантона Сарајево пропустивши да донесе прописе о основама, критеријима и мјерилима за закључивање уговора са здравственим установама којима се утврђују врста, обим и квалитет здравствених услуга које здравствена установа пружа осигураним лицима, накнаде које кантонални завод осигурања плаћа за пружање уговорних услуга, начин обрачунавања и плаћања услуга и друга узајамна права и обавезе уговорача, починило забрањени споразум из члана 4. став (1) под б) и ц) Закона о конкуренцији.
Рјешењем је изречена новчана казна Министарству здравства Кантона Сарајево у висини од 5.000 КМ (пет хиљада конвертибилних марака) због кршења одредби из члана 4. став (1) тачка б) и ц) Закона о конкуренцији, у складу са чланом 48. став (1) тачка а) Закона о конкуренцији.
Одбијен је Захтјев наведених привредних субјеката, поднесен против Министарства здравства Кантона Сарајево, ради утврђивања постојања забрањеног споразума у смислу члана 4. став (1) тачке а) и д) Закона о конкуренцији, као неоснован.
Одбијен је Захтјев наведених привредних субјеката, поднесен против Завода здравственог осигурање Кантона Сарајево, ради утврђивања постојања забрањеног споразума у смислу члана 4. став (1) тачке а), б), ц) и д) Закона о конкуренцији, као неоснован.
Рјешење којим се оцјењује допуштеном концентрација на тржишту пружања услуга универзалног банкарства у Босни и Херцеговини, која ће настати стјецањем контроле привредног субјекта „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, куповином већине акција привредног субјекта „Нова банка“ а.д. Бања Лука.
Рјешење којим се одбија Захтјев привредних субјеката: Босанска књига д.о.о. Сарајево, Нова Дјечија књига д.о.о. Сарајево и Sarajevo Publishing д.о.о. Сарајево, ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја Министарства образовања, науке, културе и спорта Зеничко-Добојског кантона и Министарства образовања и науке Тузланског кантона, у смислу члана 10. став (2) тачке б) и ц) Закона о конкуренцији, као неоснован.
Закључак којим се одбацује Пријава концентрације привредног субјекта ETER CONSULTING ДОО БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА, Београд-Палилула, Република Србија, физичког лица Петра Степановића, Београд-Савски венац, Република Србија и физичког лица Дејана Чакајца, Београд, Република Србија, ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.
Закључак којим се одбија Захтјев за прекид поступка привредних субјеката United Media S.à.r.l., Велико Војводство Луксембург и Спорт Клуб д.о.о., Сарајево, који се води пред Конкуренцијским савјетом по Закључку о покретању поступка, као неоснован.
Закључак о продужењу рока за доношење коначног рјешења за додатна 3 (три) мјесеца, у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом по Закључку о покретању поступка по Захтјеву за покретање поступка од стране привредног субјекта ,,MOZZART“ д.о.о. Бања Лука, против Министарства финансија Републике Српске, ради утврђивања постојања забрањеног споразума из члана 4. став (1) тачке а) и б) Закона о конкуренцији.
Закључак којим се покреће поступак по Захтјеву за појединачно изузеће од забране намјераваних измјена и допуна Уговора о партнерству у осигурању који је закључен дана 30.09.2019. године између привредних субјеката „UniCredit Bank“ д.д. Мостар и „Триглав Осигурање“ д.д. Сарајево и намјераваних измјена и допуна Споразума о заступању у осигурању који је закључен дана 02.12.2019. године између привредних субјеката „UniCredit Bank“ а.д. Бања Лука и „Триглав Осигурање“ д.д. Сарајево.
Закључак којим се покреће поступак по Захтјеву привредног субјекта Telemach БХ д.о.о. Сарајево, против привредног субјеката Телеком Србија а.д., Таковска 2, Београд, Република Србија и Јавне медијске установе Радио Телевизија Србије, Београд, Република Србија због спречавања, ограничавања и нарушавања тржишне конкуренције, у смислу чл. 4. став (1) тач. б) и д) и 10. став (2) тач. а), б), ц) и д) Закона о конкуренцији.

Конкуренцијски савјет БиХ

Prethodni

R J E Š E NJ E po zahtjevu privrednih…

Sljedeći

R J E Š E NJ E po Prijavi koncentracije…

post-bars