Vrati se na vrh

31/05/2021

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 88. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 31.05.2021. године, одржана је 88. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:
Рјешење којим је уврђено да Министарство финансија Републике Српске доношењем одредбе члана 8. став (3) тачка 1) Правилника о техничким карактеристикама компјутерског система за надзор над приређивањем игара на срећу („Службени гласник Републике Српске” број 45/20 и 80/20) спрјечава, ограничава и нарушава конкуренцију на тржишту вршења послова израде, одржавања, надоградње и развоја компјутерског система за надзор над приређивањем игара на срећу, на подручју Републике Српске у смислу члана 4. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији, што представља забрањени споразум.
Утврђено је да Министарство финансија Републике Српске доношењем одредбе члана 8. став (10) Правилника о техничким карактеристикама компјутерског система за надзор над приређивањем игара на срећу спрјечава, ограничава и нарушава конкуренцију на тржишту вршења послова израде, одржавања, надоградње и развоја компјутерског система за надзор над приређивањем игара на срећу, на подручју Републике Српске у смислу члана 4. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији, што представља забрањени споразум.
Утврђено је да Министарство финансија Републике Српске доношењем одредбе члана 12. Правилника о техничким карактеристикама компјутерског система за надзор над приређивањем игара на срећу спрјечава, ограничава и нарушава конкуренцију на тржишту вршења послова израде, одржавања, надоградње и развоја компјутерског система за надзор над приређивањем игара на срећу, на подручју Републике Српске у смислу члана 4. став (1) тачка а) Закона о конкуренцији, што представља забрањени споразум.
Одредбе Правилника о техничким карактеристикама компјутерског система за надзор над приређивањем игара на срећу, из тачке 1., 2. и 3. диспозитива су ништавне (ex lege), у смислу члана 4. став (2) Закона о конкуренцији.
Наложено је Министарству финансија Републике Српске да у прописаном року направи измјене и допуне Правилника о техничким карактеристикама компјутерског система за надзор над приређивањем игара на срећу.
Рјешењем је изречена новчана казна Министарству финансија Републике Српске у висини од 15.000,00 КМ, због повреде одредби члана 4. став (1) тачка а) и б) Закона о конкуренцији, у складу са чланом 48. став (1) тачка а) Закона о конкуренцији.
Закључак којим се одбацује Пријава концентрације привредног субјекта Агромаркет д.о.о. Крагујевац, ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. Закона о конкуренцији.
Закључак о продужењу рока за доношење коначног рјешења за додатна 3 (три) мјесеца, у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом по Закључку о покретању поступка по Захтјеву привредног субјекта Telemach BH д.о.о. Сарајево против привредног субјеката Телеком Србија а.д., Београд, Република Србија и Јавне медијске установе Радио телевизија Србије, Београд, Република Србија ради утврђивања забрањеног конкуренцијског дјеловања из члана 4. став (1) тачке б) и д) и члана 10. став (2) тач. а), б), ц) и д) Закона о конкуренцији.
Закључак којим се продужава рок за доношење коначног рјешења за додатна 3 (три) мјесеца у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом Босне и Херцеговине, по Закључку о покретању поступка привредног субјекта БХ Телеком д.д. Сарајево, против привредних субјеката United Media S.a.r.l., Луксембург, Спорт Клуб д.о.о. Сарајево, Нова БХ д.о.о. Сарајево и Telemach BH д.о.о. Сарајево ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја из члана 10. став 2) тачке а), б) и ц) Закона о конкуренцији.
Мишљење по Захтјеву Министарства за привреду Зеничко-добојског кантона на „Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о начину расподјеле и кориштењу финансијских средстава прикупљених на основу континуиране и једнократне накнаде од концесија“ којим се сматра да је приједлог Одлуке усаглашен са Законом о конкуренцији.

 

Конкуренцијски савјет БиХ

Prethodni

Izvještaj o izvršenju budžeta za 2020. godinu

Sljedeći

M I Š LJ E NJ E po Zahtjevu Ministarstva…

post-bars