Vrati se na vrh

07/05/2014

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 89. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, дана 7.5.2014. године, је одржана 89. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

Рјешење којим се одбија Захтјев привредног субјекта „Електроконтакт СА“ д.о.о., Паромлинска 68, 71000 Сарајево, против привредног субјекта Јавно предузеће “Електропривреда БиХ“ д.д., Вилсоново шеталиште 15, 71000 Сарајево и привредног субјекта Јавно предузеће „Електропривреда БиХ“ д.д. Сарајево Зависно друштво „Елдис-техника“ д.о.о. Сарајево, Блажујски друм бб, Илиџа, 71000 Сарајево, за утврђивања злоупотребе доминантног положаја, у смислу члана 10. став (2) тачке а) и б) Закона о конкуренцији, као неоснован.

Овим Рјешењем је извршена Пресуда Суда Босне и Херцеговине, од дана 29.1.2014. године, којом је Суд Босне и Херцеговине уважио Тужбу привредног субјекта „Електроконтакт СА“ д.о.о., и поништио Рјешење Конкуренцијског савјета од дана 25.2.2011. године, те наложио Конкуренцијском савјету поновно рјешавање предмета.

Рјешење којим се оцјењује допуштеном концентрација на релевантном тржишту дистрибуције радио и телевизијског програма на подручју Бања Луке и Лакташа, која ће настати стицањем контроле привредног субјекта Телекомуникације Републике Српске а.д. Бања Лука, Краља Петра I Карађорђевића 93, 78000 Бања Лука над привредним субјектом Елнет д.о.о. Лакташи, Карађорђева бб, 78250 Лакташи, куповином већинског учешћа у основном капиталу.

Конкуренцијски савјет је анализом података (посебно структуре релевантног тржишта, тржишних удјела учесника концентрације и конкурената) утврдило да провођење концентрације не може имати за посљедицу негативне ефекте, који могу значајно нарушити ефикасну тржишну конкуренцију на релевантном тржишту.

Рјешење којим се оцјењује допуштеном концентрација, на релевантном тржишту дистрибуције телевизијског програма и пружања интернет услуга, настала стицањем контроле привредног субјекта „Telemach“ Друштво за пружање услуга у области телекомуникација д.о.о. Сарајево, Џемала Биједића 216, 71000 Сарајево над привредним субјектом „АРТ НЕТ“ д.о.о. Кисељак, Административни пословни центар бб, 71250 Кисељак, и привредним субјектаом „ВИ-НЕТ” д.о.о. Високо Друштво за инсталитрање дистрибутивних система, Бурића 5, 71300 Високо, куповином већинског учешћа у основном капиталу.

Конкуренцијски савјет поступак оцјене предметних концентрација је покренуло по службеној дужности јер је анализом података и документације оцијенио да постоји основана сумња да предметне концентрације нису пријављење Конкуренцијском савјету у утврђеном року, у смислу члана 16. став (1) Закона о конкуренцији, и да су проведене без рјешења Конкуренцијског савјета, у смислу члана 18. став (9) Закона о конкуренцији.

Конкуренцијски савјет је утврдило да ће доћи до одређеног повећања учешћа на релевантном тржишту након провођења предметних концентрација, али сматра да неће доћи до ограничавања ili narušavanja tržišne konkurencije na tim tržištima, jer su na tim relevantnim tržištima prisutni i drugi kablovski operateri, uključujući i javne operatere.

Ради неподношења пријаве концентрације и провођења наведених концентрације без рјешења, изричена је новчана казна привредном субјекту „Телемацх“ Друштво за пружање услуга у области телекомуникација д.о.о. Сарајево, у износу од 53.000,00.

Закључак о обустављању поступка покренутоог по Пријави концентрације привредних субјеката „Опреса“д.д. Сарајево Џемала Биједића185, 71000 Сарајево, „Духанпромет“ д.о.о. Сарајево, Раденка Абазовића 1, 71000 Сарајево, „Рива“ д.о.о. Тузла, Муфтије Ефендије Курта 1, Тузла;„Рива“ д.о.о. Брчко, Браће Кобића 14, 76300 Брчко и „Riva Company“ д.о.о. Добој, Добојских бригада бб, 74000 Добој, ради одустајања Подносиоца пријаве.

Конкуренцијски савјет је запримило дана 20.9.2013. године Пријаву концентрације привредног субјекта „Опреса“д.д. Сарајево, којом намјерава, заједно са привредним субјектима „Духанпромет“ д.о.о. Сарајево, „Рива“ д.о.о. Тузла, „Рива“ д.о.о. Брчко, и „Riva Company“ д.о.о. Добој, основати нови привредни субјект путем заједничког улагања на дугорочној основи.
Служба за односе с јавношћу

Канцеларија Предсједника Конкуренцијског савјета

Prethodni

Р Ј Е Ш Е Њ Е по Пријави концентрације…

Sljedeći

R J E Š E NJ E o koncentraciji privrednog…

post-bars