Vrati se na vrh

17/07/2014

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 94. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, дана 17.7.2014. године, је одржана 94. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

 

Рјешење којим се одбија као неоснован Захтјев за покретање поступка (запримљен дана 31. октобра 2013. године) привредног субјекта „Mareco Index Bosnia“ d.о.о. Трампина 12, 71000 Сарајево, против Института за мјеритељство Босне и Херцеговине, Аугуста Брауна 2, 71000 Сарајево, ради утврђивања забрањеног споразума, из члана 4. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији (ограничавање и контрола тржишта и техничког развој).

Конкуренцијски савјет анализом члана 2. став 1) тачка а) Правилника о именовању мјеритељских лабораторија је утврдило да сваки привредни субјекат који испуњава критерије прописане овим Правилником може бити именован за мјеритељску лаборатрију, што значи да именовањем једног привредног субјекта за мјеритељску лабораторију, не искључује могућност да и остали привредни субјекти (укључујући и привредни субјекат „Mareco Index Bosnia“), може бити именован за мјеритељску лабораторију уколико поднесу захтјев за именовање и испуњавају услове дефинисане Правилником о именовању мјеритељских лабораторија.

Из наведеног произилази да је Институт за мјеритељству, у складу са својим законским овлашћењима, доношењем подзаконских аката уредио тржиште пружања услуге мјерења ТВ гледаности, на начин да су привредни субјекти на тржишту обавезни користити уређаје чији квалитет и функционалност су усклађени европским стандардима (серије ЕН 45000, односно ИСО 17025), а с циљем да крајњи корисник услуге мјерења ТВ гледаности има релевантне и тачне податке. Регулисањем ове области дата је могућност свим привредним субјектима који се баве пружањем ове услуге учешће на тржишту, уколико њихови уређаји за мјерење ТВ гледаности (пеоплеметер) испуњавају техничке услове.

 

Рјешење којим се оцјењује допуштеном концентрација на тржишту градског и приградског превоза путника на подручју Тузланског кантона, а која ће настати стицањем контроле привредног субјекта Јунузовић-копеx д.о.о. за нискоградњу, производњу, промет роба и услуга, увоз-извоз, Модрац-Студенац бб, 75300 Лукавац, над привредним субјектом Дионичко друштво Градски и приградски саобраћај Тузла, Букиње бб, 75000 Тузла, куповином вечинског власничког учешћа у основном капиталу.

Правни основ концентрације је „Писмо намјере“ потписано у Лукавцу, дана 5. маја 2014. године односно дана 9. маја 2014. године, од привредног субјекта Јунузовић-копеx (купац) и привредног субјекта Самн д.о.о. Тузла и физичког лица Нијаза Суљкића, којим се изражава намјера стицања контроле над вечинским учешћем у основном капиталу привредног субјекта Гипс Тузла.

Конкуренцијски савјет након процјене и анализе података и утврђених чињеница је оцијенио да проведба предметне концентрације не води хоризонталном преклапању на тржишту учесника концентрације, будући да привредни субјекат Јунузовић-копеx не дјелује на тржишту градског и приградског превоза путника на подручју Тузланског кантона, те да тржишно учешће привредног субјекта Гипс Тузла неће произвести промјену тржишних позиција на релевантном тржишту.

Такође, Конкуренцијски савјет је утврдио да предметна концентрација не спречава, ограничава нити нарушава тржишну конкуренцију на релевантном тржишту градског и приградског превоза путника Тузланског кантона.

 

Рјешење којим се оцјењује допуштеном концентрација на тржишту трговине на мало робом широке потрошње на релевантном географском тржишту Босне и Херцеговине, која ће настати стицањем контроле привредног субјекта Tropic Group B.V., Хааксбергwег 79, 1101 БР Амстердам, Краљевина Холандија, над привредним субјектом Делхаизе БХ д.о.о. Бања Лука, Бранка Поповића 115, 78000 Бања Лука, куповином вечинског пакета акција.

Правни основ концентрације је Уговор о купопродаји привредног субјекта Делхаизе БХ, закључен дана 31. фебруара 2014. године између привредног субјектаLion Holding и привредног субјекта Делхаизе Србија (продаваци) и привредног субјектаTropico Group (kupac).

Конкуренцијски савјет анализом релевантних података је оцијенио да провођењем предметне концентрације се неће значајно повећати тржишо учешће на релевантном тржишту у Босни и Херцеговини, односно неће доћи до стварања и јачања доминантног положаја учесника концентрације.

 

Закључак којим се одбацује Пријава концентрације привредног субјектаNN International B.V., De Smalle Zijde 1 B, 3903LL Veendendal, Краљевина Холандија, и привредног субјекта РФК – Друштво за производњу компоненти лежаја “ВАЉЧИЋИ“ д.д. Коњиц, Хаџића поље бб, 88400 Коњиц, ради неиспуњавања услова за пријаву, утврђених у члану 14. став (1) Закона о конкуренцији.

Конкуренцијски савјет је утврдио да су учесници концентрације испунили услов укупног годишњег прихода на свјетском тржишту, али нису испунили услов укупног годишњег прихода на тржишту Босне и Херцеговине, као нити услов тржишног учешћа јер њихово заједничко тржишно учешће на релевантном тржишту није веће од 40,0%, у смислу члана 14. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији.

Комплетне текстове усвојених коначних одлука можете наћи на web страници www.bihkonk.gov.ba.

 

Служба за односе с јавношћу

 Канцеларија Предсједника Конкуренцијског савјета

Prethodni

O B A V I J E S T o…

Sljedeći

R J E Š E NJ E po Zahtjevu za…

post-bars