Vrati se na vrh

29/05/2019

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Конкуренцијски савјет БиХ
Сарајево, мај 2019.

У поседње вријеме, босанско-херцеговачка јавност је у више наврата била изложена различитим, нажалост површним, тенденциозним, а прије свега нетачним тумачењима и критикама када је у питању рад институције Конкуренцијског савјета БиХ. У јавни медијски простор су пласиране разне дезинформације посебно у контексту одлука и начина одлучивања Конкуренцијског савјета БиХ у предметима који се тичу тржишта телекомуникација у Босни и Херцеговини.
Тако смо у медијском простору често наилазили на тумачења како ће извјесне концентрације, односно спајања привредних субјеката на тржишту телекомуникација у Босни и Херцеговини довести до монополистичких позиција на тржишту телекомуникација. У том смислу јако је важно направити јасну дистинкцију између постојања монополистичких позиција на тржишту и злоупотреба истих. Закон о конкуренцији (“Службени гласник БиХ”, бр. 48/05, 76/07 и 80/09), како у БиХ, али тако и у оквиру осталих јурисдикција, прописује да није забрањено постојање монополистичког/доминантног положаја, већ је забрањена злоупотреба истог, односно негативна рефлексија на крајњег потрошача чија заштита је крајњи циљ Закона о конкуренцији. У члану 4. став (1) Одлуке о дефинисању категорија доминантног положаја („Службени гласник БиХ бр. 18/06 и 34/10) се наводи да доминантан положај који има привредни субјекат на релевантном тржишту у правилу није забрањен. Забрањена је злоупотреба доминантног положаја на релевантном тржишту кроз дјеловање привредних субјеката која за циљ и посљедицу има искључивање конкурената са тржишта или „затварање“ тржишта потенцијалним конкурентима, односно ограничавање или нарушавање ефикасне тржишне конкуренције у смислу члана 4. став (2) Одлуке о дефинисању категорија доминантног положаја.
Потребно је истаћи да је Конкуренцијски савјет самостално тијело које искључиво осигурава досљедну примјену Закона о конкуренцији на цијелој територији Босне и Херцеговине те има ексклузивну надлежност у одлучивању о постојању забрањеног конкуренцијског дјеловања на тржишту Босне и Херцеговине.
Конкуренцијски савјет је током 2018. године у сектору пружања услуга из области телекомуникацијског сектора, а у складу са одредбама члана 18. став (2) Закона о конкуренцији, оцијенио допуштеном одређене концентрације на тржиштима малопродаје пружања услуга фиксне телефоније, мобилне телефоније, услуга интернета и услуга радио и ТВ програма у Босни и Херцеговини, а све по пријавама концентрација привредних субјеката. Приликом доношења својих рјешења, Конкуренцијски савјет је утврдио да повећања тржишних удјела привредних субјеката том приликом неће довести до спречавања, ограничавања или нарушавања тржишне конкуренције на утврђеном релевантном тржишту.
Конкуренцијски савјете приликом доношења својих рјешења, поред података подносиоца пријаве, прикупља и друге додатне податке од релевантних извора када врши оцјену концетрација и процјену ефеката истих као и када проводи поступке из области забрањених конкуренцијских дјеловања у секторима гдје је регулисање тржишта у надлежности одређеног регулаторног тијела те превасходно користи податке мјеродавних институција, у овом случају то је надлежни секторски регулатор, односно Регулаторна агенција за комуникације БиХ. Регулација тржишта телекомуникација је у надлежности Регулаторне агенције за комуникације БиХ те подстиче и осигурава отворен приступ јавним телекомуникацијским услугама за све кориснике на транспарентном, објективном и недискриминаторском основу, прописује и осигурава ниво квалитета у пружању телекомуникацијских услуга и опреме, штити интересе свих корисника телекомуникацијских услуга у смислу доступности тих услуга, квалитета и цијена, које су транспарентне и недискриминирајуће.
У вези свега напријед наведеног, Конкуренцијски савјет БиХ је дана 29.03.2019. године запримило Захтјев Савјета министара БиХ у којем се наводи да је Савјет министара БиХ на 169. сједници одржаној дана 21.03.2019. године донио Закључак којим се тражи од Конкуренцијског савјета БиХ да достави мишљење о аспекту конкуренције који се односи на поступање Конкуренцијског савјета у вези са издавањем одобрења појединим телекомуникацијским оператерима у БиХ који су у претходном периоду извршили куповину више телекомуникацијских привредних субјеката у БиХ, што за посљедицу може имати доминантан положај привредног субјекта на релевантном тржишту.
У складу са захтјевом Савјета министара БиХ, Конкуренцијски савјет БиХ је у траженом року дао стручно мишљење у вези напријед наведеног те је Мишљење о аспекту конкуренције који се односи на поступање Конкуренцијског савјета у вези са издавањем одобрења појединим телекомуникацијским оператерима у БиХ који су у претходном раздобљу извршили куповину више телекомуникацијских привредних субјеката у БиХ, што за посљедицу може имати доминантан положај привредног субјекта на релевантном тржишту те је исто усвојено 03. априла 2019. године на 50. сједници Конкуренцијског савјета БиХ и достављено Савјету министара БиХ у року од 5 (пет) дана како је тражено у закључцима Савјета министара.
Конкуренцијски савјет БиХ, како је већ истакнуто на самом почетку, представља професионалну институцију која се бави досљедном примјеном Закона о конкуренцији као и подзаконских аката у овој области. Приликом тумачења својих ставова се искључиво реферира на исте, те се не бави давањем популистичких нити сензационалистичких мишљења зарад задовољавања медијских апетита чији искључиви циљ није представљање стручне и професионалне стварности у области конкуренцијског права и политике већ рад у интересу извјесних интересних струја од чега се Савјет у потпуности ограђује на тај начин чувајући властити стручни интегритет.
Рад Конкуренцијског савјета је потпуно транспарентан, те у складу са чланом 44. Закона о конкуренцији све одлуке Конкуренцијског савјета БиХ се објављују у Службеном гласнику БиХ, ентитета и Брчко дистрикта, али и на wеб страници институције.
Конкуренцијски савјет БиХ

Prethodni

Presuda Suda BiH po rješenju broj: UP-05-26-3-030-21/17 od 28.02.2018. godine,…

Sljedeći

O B A V I J E S T O prijavi…

post-bars