Vrati se na vrh

18/03/2013

САОПШТЕЊЕ СА 54., 55. и 56. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, у периоду од 06. до 18.03.2013. године, су одржане три сједнице Конкуренцијског савјета БиХ.

 

На 54. сједници Конкуренцијског савјета БиХ која је одржана дана 06.03.2013. године је усвојено сљедеће:

 Рјешење којим се оцјењује допуштеном концентрација на тржишту производње и дистрибуције млијека и млијечних производа на територији Босне и Херцеговине, а која ће настати стицањем контроле привредног субјекта, Б.С.А. Париз, Република Француска, над већинским акционарским капиталом привредног субјекта Љубљанске млекарне д.д., Љубљана, Република Словенија.

 Предметном концентрацијом привредни субјект, Б.С.А. Париз, преузима и привредни субјект Прерада и промет млијека д.д.Тузла, Митра Трифуновића Уче 25, 75000 Тузла, уписан судски регистар Општинског суда (повезано друштво привредног субјекта Љубљанске млекарне д.д. Љубљана).

           Анализом релевантног тржишта као и релевантних података у смислу члана 17. Закона о конкуренцији, Конкуренцијски савјет је оцијенио да ће се провођењем предметне концентрације повећати тржишно учешће Подносиоца пријаве на релевантном тржишту производње и дистрибуције млијека и млијечних производа Босне и Херцеговине. Имајући у виду да тржишно учешће након проведене концентрације ни у једној од посматраних категорија не прелазе 30% тржишног учешћа, сматра се да предметна концентрација неће довести до стварања новог или јачања постојећег доминантног положаја на релевантном тржишту.

 Будући да Пријава концентрације није поднесена у Законом прописаном року (од петнаест дана од дана закључивања Уговора о купопродаји дионица, у смислу члана 16. став (2) Закона о конкуренцији), већ са закашњењем од 30 дана, изречена је новчана казна привредном субјекту, Б.С.А Париз, у висини од 310.000,00 КМ.                                                                                                              

Закључак о покретању поступка по Захтјеву за покретање поступка привредног субјекта Удруга „Сине Qуа Нон“ за колективно остваривање и заштиту ауторских и сродних права, Сарајево, против привредног субјекта Асоцијација композитора – музичких стваралаца, Сарајево, ради утврђивања постојања забрањеног споразума, из члана 4. став (1) тачке а), б) и е) и злоупотребе доминантног положаја, из члана 10. став (2) тачке а), б, ц) и д) Закона о конкуренцији.

 

На 55. сједници Конкуренцијског савјета БиХ која је одржана дана 13.03.2013. године је усвојено сљедеће:

 Закључак о допуни Закључка о покретању поступка по службеној дужности од дана 20.12.2012. године, против Фонда здравственог осигурања Републике Српске (утврђивање постојања забрањеног споразума, у одредбама Уговора о снабдијевању осигураних лица лијековима и  медицинским средствима у 2010., 2011. и 2012. години, који се издају на рецепт или налог осигураним лицима Фонда, којима се спречава, ограничава и нарушава тржишна конкуренција из члана 4. став (1) тачка е) Закона о конкуренцији).

 

На 56. сједници Конкуренцијског савјета БиХ која је одржана дана 18.03.2013. године је усвојено сљедеће:

 Рјешење којим се одбија Захтјев за одгађање извршења коначног рјешења Конкуренцијског савјета (донесеном по Пријави концентрације привредног субјекта Б.С.А. Париз, и привредног субјекта Љубљанске млекарне д.д., Љубљана) поднесен од привредног субјекта Б.С.А. д.д. Париз, Република Француска, којим тражи одлагање извршења плаћања новчане казне као неоснован.

    

                                              Гордана Живковић

           

                         Предсједница Конкуренцијског савјета      

Prethodni

Р Ј Е Ш Е Њ Е о одбијању Захтјева…

Sljedeći

SAOPĆENJE SA 57. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

post-bars