Vrati se na vrh

22/12/2015

САОПЋЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 115. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 22.12.2015. године, одржана је 115. (стотинупетнаеста) сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

Рјешење којим је утврђено да Општина Травник и привредни субјект Друштво са ограниченом одговорношћу „Унис Енергетика“ д.о.о. Сарајево посебно одредбама члана 3. тачке 5., 7., 8., 9. и 13. Споразума о уступању права даљинског гријања града Травника, закљученог дана 27.04.2006. године, ограничавају конкуренцију на тржишту испоруке топлотне енергије у граду Травнику контролом производње, тржишта, техничког развоја или улагања, и исти представља забрањени споразум, из одредби члана 4. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији. Рјешењем се сматрају ништавим (еx леге) посебно одредбе члана 3. тачке 5., 7., 8., 9. и 13. Споразума о уступању права даљинског гријања града Травник у складу са одредбама члана 4. став (2) Закона о конкуренцији.

 

Наложено је Општини Травник и привредном субјекту Друштво са ограниченом одговорношћу „Унис Енергетика“ д.о.о. Сарајево да одмах, а најкасније у року од 60 (шездесет) дана пријема овог Рјешења, ускладе одредбе важећег Споразума о уступању права даљинског гријања града Травник са Законом о конкуренцији, односно са тачком 1. и 2. диспозитива овог Рјешења.

 

Такођер, предметним рјешењем је изречена новчана казна Општини Травник због кршења релевантних одредби Закона о конкуренцији у висини од 25.000,00 КМ (двадесетпетхиљада КМ).

 

Закључак којим је одбачена Пријава концентрације привредног субјекта „Имлек“ а.д., Падинска скела, Индустријско насеље бб, Београд, Република Србија, због неиспуњености услова за пријаву у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.

 

Закључак којим је продужен рок за доношење коначног рјешења за додатна 3 (три) мјесеца, у поступку који се води пред Конкуренцијским савјетом по Закључку број: 06-26-2-006-5-II/15 од 27.05.2015. године покренут по Захтјеву за покретање поступка привредних субјеката „Pink BH Company“ д.о.о. Сарајево, „Фабрика“ д.о.о. Сарајево, „П Плус“ д.о.о. Сарајево, „С.В.-Р.СА“ д.о.о. Сарајево, „Hayat“ д.о.о. Сарајево и „Direct Media“ д.о.о. Сарајево против привредног субјекта „Audience Measurement“ д.о.о. Сарајево ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја.

 

Закључак о исправци грешке у рјешењу број: 01-26-1-029-23-II/15 од 09.12.2015. године.

 

 

Конкуренцијски савјет

Prethodni

З А К Љ У Ч А К о одбацивању…

Sljedeći

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 116. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I…

post-bars