Vrati se na vrh

04/10/2021

С А О П ШТ Е Њ Е 93. сједница Конкуренцијског савјета БиХ

у Сарајеву, 04.10.2021. године, одржана је 93. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

Рјешење којим се одобрава поврат новчаних средстава привредном субјекту „Telemach д.о.о.“ Сарајево, Босна и Херцеговина, уплаћених на име трошкова поступка привредном субјекту „БАБИЋ“ д.о.о. Јабланица, Босна и Херцеговина. Поврат новчаних средстава се одобрава због поништења Рјешења Конкуренцијског савјета број: УП-03-26-3-011-89/17 од 23.01.2020 године.

Закључак којим је одбачен Захтјев за покретање поступка привредног субјекта “Моззарт д.о.о.” Бања Лука, Босна и Херцеговина, против Владе Републике Српске, ради утврђивања забрањеног конкуренцијског дјеловања у смислу члана 10. Закона о конкуренцији, због стварне ненадлежности.

Закључак којим је одбачена Пријава концентрације привредног субјекта „Allied Beverages Adriatic д.о.о.“ Београд, Србија, ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.

Закључак по Рјешењу Жалбеног савјета при Савјету министара БиХ број: УП2ЖВ-07-311/21 од 16.09.2021. године, на основу којег ће се у “Службеном гласнику БиХ”, службеним гласилима ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине објавити Закључак о обустављању поступка број: УП-04-26-1-032-10/18 од 31.01.2019. године у складу са одредбама члана 44. Закона о конкуренцији, без затамњивања података. Исти Закључак ће се доставити привредном субјекту „Telemach д.о.о.” Сарајево, Босна и Херцеговина.

Закључак о покретању поступка по Захтјеву привредног субјекта „Penny Plus д.о.о.“ Сарајево, Босна и Херцеговина, против „КЈКП РАД“ Сарајево, Босна и Херцеговина, ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја, у смислу члана 10. став (2) тачка б) и д) Закона о конкуренцији.

Мишљење по Захтјеву привредног субјекта „Банка Поштанска штедионица а.д.“ Београд, Србија, о обавези подношења пријаве концентрације, у складу са чланом 25. став (1) тачка ф) Закона о конкуренцији, а у вези са намјером куповине 100 % акција Комерцијалне банке а.д. Бања Лука, Босна и Херцеговина, од стране Банка Поштанска штедионица а.д. као купца.
Мишљењем Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине је констатовао да нису испуњени услови из члана 14. став (1) тачке б) Закона о конкуренцији, односно да не постоји обавеза пријаве концентрације.

Мишљење по Захтјеву ДЕРК у вези усаглашености Нацрта одлуке о измјенама и допунама Методологије за израду тарифа за услуге преноса електричне енергије, независног оператора система и помоћне услуге, са Законом о конкуренцији.
Конкуренцијски савјет је у Мишљењу оцијенио да Нацрт одлуке не садржи одредбе које могу спрјечавати, ограничавати или нарушавати тржишну конкуренцију, те је исти усаглашен са Законом о конкуренцији.

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине

Prethodni

MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU PRAVNOG FAKULTETA U SARAJEVU I KONKURENCIJSKOG…

Sljedeći

ZAKLJUČAK o odbacivanju Zahtjeva za pokretanje postupka utvrđivanja zabranjenih konkurencijskih…

post-bars