Vrati se na vrh

21/02/2020

ZAKLJUČAK po Prijavi koncentracije gospodarskog subjekta Društva za istraživanje, proizvodnju, preradu, distribuciju i promet nafte i naftnih derivata i proizvodnju prirodnog gasa „Naftna industrija Srbije“ a.d., Narodnog Fronta 12, 21000 Novi Sad, Republika Srbija u vezi sa namjerom stjecanja isključive kontrole nad gospodarskim subjektom „Jadran – Naftagas“ d.o.o. za istraživanje i proizvodnju nafte i gasa, Kralja Petra I Karađorđevića bb, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Prev Post

Z A K LJ U Č A K o odbacivanju…

Next Post

M I Š LJ E NJ E po Zahtjevu gospodarskih…

post-bars