Vrati se na vrh

11/06/2013

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 62. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA

SARAJEVO, dana 11. lipnja.2013. godine održana 62. sjednica Konkurencijskog vijeća na kojoj je usvojeno:

RJEŠENJE kojim je utvrđeno da je Asocijacija skladatelja – glazbenih stvaralaca, Sarajevo (AMUS), odredbama Kolektivnog ugovora u svezi korišćenja glazbenih djela emitiranjem (sklopljenog s Asocijacijom privatnih i tv stanica Bosne i Hercegovine – Sarajevo (PEM), Asocijacijom elektronskih medija u Bosni i Hercegovini – Sarajevo (AEM) i Udrugom lokalnih radio stanica Republike Srpske, Istočno Sarajevo (URS)), odredbama Aneksa Kolektivnog ugovora, kao i odredbama Ugovora o neisključivom ustupanju prava korišćenja glazbenih djela sa repertoara AMUS-a (sklopljenih s registriranim elektronskim emiterima), zlouporabila vladajući položaj sklapanjem zabranjenog sporazuma, kojim je nametnula kupovne i prodajne cijene ili druge trgovinske uvjete kojima se ograničava konkurencija, primijenila različite uvjete za identičnu ili sličnu vrstu poslova s ostalim stranama čime je iste dovela u neravnopravan i nepovoljan konkurencijski položaj i uvjetovala da druga strana prihvati dodatne obveze koje po svojoj naravi ili prema trgovinskom običaju nemaju veze s predmetom takvog sporazuma (članak 10. stavak (2) točke a), c) i d) Zakona o konkurenciji).

Predmetnim Rješenjem je nalaženo AMUS-u da uskladi odredbe navedenih pravnih akata, s odredbama Zakona o konkurenciji, na način da osigura identične uvjete na mjerodavnom tržištu pružanja usluga reguliranja prava autora glazbenih djela emitiranjem u Bosni i Hercegovini, svim registriranim emiterima bez obzira da li su elektronski emiteri članovi navedenih asocijacija /udruge ili djeluju izvan istih.

Također, predmetnim Rješenjem radi neosporno utvrđenog kršenja navedenih odredbi Zakona o konkurenciji izrećena je novčana kazna AMUS-u u visini od 5.500,00 KM.

Također, izrečena je novčana kazna Mladenu Kaporu, predsjedniku Udruge lokalnih radio stanica RS, Istočno Sarajevo, u visini od 1.500,00  KM, jer nije postupio po zahtjevu Konkurencijskog vijeća i dostavio traženu dokumentaciju u okviru danog roka.

U obrazloženju predmetnoga Rješenja, Konkurencijsko vijeće je utvrđeno da je Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovin, donio Rješenje kojim je dao odobrenje AMUS-u za kolektivno ostvarivanje prava autora glazbenih djela u Bosni i Hercegovini, te je na temelju istoga AMUS određen kao jedina kolektivna organizacija za obavljanje poslova kolektivnog ostvarivanja prava autora glazbenih djela, i da istoj osigurava de facto i de iure monopolski položaj, odnosno vladajući položaj na mjerodavnom tržištu Bosne i Hercegovine.

Imajući u vidu izneseno, da AMUS de facto i de jure ima monopolski /vladajući položaj na mjerodavnom tržištu, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da isti ima i posebnu odgovornost i obvezu u poštivanju i provođenju odredbi Zakona o konkurenciji, što znači da mora osigurati svim registriranim elektronskim emiterima ravnopravan položaj na mjerodavnom tržištu, a ne da svojim djelovanjem dovodi u neravnopravan i nepovoljan položaj veliki broj elektronskih emitera (prema podacima RAK-a s odgovarajućim dozvolama ima preko 210 elektronskih emitera, a preko 130 elektronskih emitera koji nisu članovi udruge /asocijacija navedenih u Kolektivnom ugovoru), koji djeluju na mjerodavnom tržištu.

Nadalje, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da je AMUS u navedenim pravnim aktima neutemeljeno nametnuo dodatne obveze velikom broju elektronskim emiterima (npr. naknade za srodna prava – izvođačka i fonogramska prava, različite popuste, različite tarife,različite godišnje minimalne naknade itd.) kojima je iste doveo u neravnopravan i nepovoljan konkurencijski položaj u odnosu na elektronske emitere članove udruga /asocijacija.

Radi iznesenoga, Konkurencijsko vijeće je zabranilo AMUS-u svako buduće postupanje, utvrđeno u ovim Rješenjem, kao i zabranu svakog drugog postupanja kojim bi neke elektronske emitere stavilo u neravnopravan i nepovoljan položaj na mjerodavnom tržištu.

ZAKLJUČAK o pokretanju postupka po Zahtjevu za pokretanje postupka gospodarskog subjekta “OBN” d.d. Sarajevo, protiv gospodarskog subjekta Radio – televizije Bosne i Hercegovine, Sarajevo, gospodarskog subjekta Radio –  televizije Republike Srpske, Banja Luka i gospodarskog subjekta Radio – televizije Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo, radi utvrđivanja zabranjenog sporazuma, iz članka 4. stavak (1) točke (a), (c), (d) i (e) Zakona o konkurenciji  i zlouporabe vladajućeg položaja, iz članka 10. stavak 2. točke (a), (c) i (d) Zakona o konkurenciji.

MIŠLJENJE po Zahtjevu Ministarstva prometa u Vladi Županije Sarajevo o usaglašenosti Nacrta Zakona o javnom prijevozu putnika u Županiji Sarajevo s odredbama Zakona o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da Nacrt Zakona je usklađen s odredbama Zakona o konkurenciji.

MIŠLJENJE po Zahtjevu gospodarskog subjekta RPC Packaging Holdings Limited (RPC), Velika Britanija o obvezi podnošenja prijave koncentracije.

Konkurencijsko vijeće je na temelju dostavljenih podataka i dokumentacije navelo sve propisane uvjete utvrđene  u odredbama Zakona o konkurenciji koje gospodarski subjekt RPC, kao sudionik koncentracije, treba ispuniti da bi postojala obveza prijave koncentracije.     

MIŠLJENJE po Zahtjevu Agencije za financijske informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo (AFIP), o usklađenosti pravnih akata s odredbama Zakona o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da je zaprimilo Zahtjev za pokretanje postupka gospodarskog subjekta LRC Inženjering d.o.o. Sarajevo, protiv AFIP-a (dana 3.travnja 2013. godine) radi utvrđivanja zlouporabe vladajučeg položaja, iz članka 10. stavak (2) točke c) i d) Zakona o konkurenciji, a koji se odnosi, između ostaloga, i na navedene pravne akte za koje APIF traži mišljenje.

Budući da jе već pokrenut postupak pred Konkurencijskim vijećem i da je AFIP kao strana u postupku uključena u isti, Konkurencijsko vijeće će u okviru postojećeg postupka donijeti i odluku o usklađenosti dostavljenih pravnih akata s odredbama Zakonom o konkurenciji.

                                         P r e d s j e d n i c a

                                 G o r d a n a   Ž i v k o v i ć

Prethodni

М И Ш Љ Е Њ Е По Захтјеву за…

Sljedeći

М И Ш Љ Е Њ А по Захтјеву Агенција…

post-bars