Vrati se na vrh

07/04/2016

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 127. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 07.04.2016. godine, održana je 127. (stotinudvadesetsedma) sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:
Rješenje kojim se smatra da gospodarski subjekt United Media Distribution S.R.L., Str. G-RAL, Bukurešt, Rumunija, putem svog zastupnika gospodarskog subjekta „SPORT KLUB“ d.o.o. Sarajevo, sukladno članku 11. stavak (2) Zakona o konkurenciji, ne zlouporabljuje vladajući položaj u smislu članka 10. stavak (2) istog Zakona.

Zaključak kojim je pokrenut postupak po službenoj dužnosti protiv gospodarskog subjekta Ekopak d.o.o., društvo za postupanje sa ambalažnim otpadom, radi utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja u smislu članka 10. stavak (2) točka c) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je pokrenut postupak za ocjenu koncentracije, u smislu članka 17. i 18. Zakona o konkurenciji, između gospodarskih subjekata Allergan Plc, Clonshaugh Business and Tehnology Park, Dablin, Irska, i Pfizer Inc. Njujork, Sjedinjene Američke Države.

Zaključak kojim je pokrenut postupak po Zahtjevu za pokretanje postupka gospodarskog subjekta Ekopak – Društvo za postupanje sa ambalažnim otpadom d.o.o. Sarajevo protiv Federalnog ministarstva okoliša i turizma, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu članka 4. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji na mjerodavnom tržištu upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine.

Konkurencijsko vijeće

Prethodni

PRESS RELEASE- 126th session of the Council of Competition was…

Sljedeći

R J E Š E NJ E o nepostojanju zloupotrebe…

post-bars