Vrati se na vrh

28/02/2017

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 141. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 28.02.2017. godine, održana je 141. (stotinučetrdesetprva sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim je odbijen Zahtjev gospodarskog subjekta „ORTHO LIFE“ d.o.o. Bihać, podnesen protiv Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanske županije, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu članka 4. stavak (1) točke b), c) i d) Zakona o konkurenciji, kao neutemeljen. Također je odbijen Zahtjev gospodarskog subjekta „ORTHO LIFE“ d.o.o. Bihać, podnesen protiv Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanske županije, radi utvrđivanja postojanja zlouporabe vladajućeg položaja u smislu članka 10. stavak (2) točke a), b) i c) Zakona o konkurenciji („Službeni glasnik BiH“, br. 48/05, 76/07 i 80/09), kao neutemeljen.

Rješenje kojim je odbijen Zahtjev gospodarskog subjekata Privatna zdravstvena ustanova Apoteka ”IBN-SINA” Tuzla, i Komora magistara farmacije Tuzlasnke županije, podnesen protiv Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanske županije radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu članka 4. stavak (1) točke b) i e) Zakona o konkurenciji, kao neutemeljen.

Rješenje kojim je utvrđeno da gospodarski subjekt HD-WIN d.o.o., Beograd, Republika Srbija, sukladno članku 11. stavak (2) Zakona o konkurenciji, ne zlouporabljuje vladajući položaj u smislu članka 10. stavak (2) točke a) i c) istog Zakona.

Zaključak kojim je odbačena prijava koncentracije gospodarskog subjekta „Blicnet“ d.o.o. Banja Luka radi neispunjenja uvjeta za prijavu, u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je odbačena prijava koncentracije gospodarskog subjekta Triglav INT d.d., Ljubljana, Republika Slovenija, radi nepostojanja koncentracije u smislu članka 12. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu Federalnog ministarstva okoliša i turizma prema kojem je Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom usuglašen sa odredbama Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu gospodarskog subjekta „UniCredit Bank“ d.d. Mostar, a u svezi sa obvezom prijave koncentracije u smislu čl. 12. i 14. Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, Mostar, u kojem se traži mišljenje u svezi provođenja zajedničkih javnih nabava za potrebe Podnositelja zahtjeva bez primjene nacionalnih propisa o javnim nabavama. Nakon provedene analize činjenica iz dostavljenog Zahtjeva Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da je predmetna problematika regulirana zakonskim propisima o javnim nabavama čija provedba i primjena ne spada u nadležnosti Konkurencijskog vijeća, a koje su propisane Zakonom o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu gospodarskog subjekta “Raiffeisen Leasing d.o.o. Sarajevo“ za davanje mišljenja da li se namjeravano pripajanje gospodarskog subjekta „S-SPV d.o.o. za promet i usluge Sarajevo“ Podnositelju prijave treba smatrati koncentracijom u smislu članka 12. Zakona o konkurenciji. Nakon analize prezentiranih činjenica, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da pripajanje povezanog gospodarskog subjekta „S-SPV“ gospodarskom subjektu “Raiffeisen Leasing d.o.o. Sarajevo“, odnosno Podnositelju prijave, ne predstavlja koncentraciju u smislu članka 12. Zakona o konkurenciji, s obzirom da gospodarski subjekt koji se pripaja nije neovisni gospodarski subjekt.

Pravilnik o internim procedurama stvaranja i evidentiranja obveza i načinu potpisivanja financijske dokumentacije.

 

Konkurencijsko vijeće

Prethodni

М И Ш Љ Е Њ Е по Захтјеву Федералног…

Sljedeći

R J E Š E NJ E o nepostojanju zloupotrebe…

post-bars