Vrati se na vrh

09/12/2020

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 76. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 20.11.2020. godine, održana je 76. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojen:

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu pružanja bankarskih usluga na teritoriju Bosne i Hercegovine kojom gospodarski subjekt Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana, Republika Slovenija, kupovinom većinskog paketa dionica, stječe kontrolu nad gospodarskim subjektom Komercijalana banka a.d. Beograd, Republika Srbija, u smislu članka 12. stavak (1) točka b) pod 1) Zakona o konkurenciji.

Rješenje kojim se odbija Zahtjev gospodarskog subjekta Premium osiguranje a.d. Banja Luka protiv Udruženja Biro zelene karte u Bosni i Hercegovini, radi utvrđivanja postojanja zlouporabe vladajućeg položaja u smislu članka 10. stavak (2) točka c) Zakona o konkurenciji na mjerodavnom tržištu usluga izdavanja međunarodne potvrde o osiguranju (zelene karte) na teritoriju Bosne i Hercegovine, kao neutemeljen.

Zaključak kojim se obustavlja postupak po Zahtjevu gospodarskog subjekta UNI-EXPERT d.o.o. društva sa ograničenom odgovornošću za informatiku, edukaciju i trgovinu Sarajevo protiv Federalnog stožera civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine.

Zaključak kojim se pokreće postupak po zahtjevu gospodarskih subjekata: Bosanska knjiga d.o.o. Sarajevo, Nova Dječija knjiga d.o.o., Sarajevo i Sarajevo Publishing d.o.o. Sarajevo, protiv Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-Dobojskog kantona i Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, radi zlouporabe vladajućeg položaja u smislu članka 10. stavak (2) točke b) i c) Zakona o konkurenciji.

Zaključak po Zahtjevu za izuzeće člana Konkurencijskog vijeća, podnesenom od strane gospodarskog subjekta “United Media S.a.r.l.” Luksemburg.

Mišljenje po Zahtjevu gospodarskog subjekta „Phoenix Pharma d.o.o.“ Bijeljina o obvezi prijave koncentracije.

Mišljenje po Zahtjevu Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine.

Konkurencijsko vijeće BiH

Prethodni

M I Š LJ E NJ E po Zahtjevu Regulatorne…

Sljedeći

Interview with the President of the Competition Council of Bosnia…

post-bars