Vrati se na vrh

31/07/2017

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 8. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 31.07.2017. započeta je 8. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH koja je nastavljena i završena 04.08.2017. godine, a na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija koja će nastati na mjerodavnom tržištu veleprodaje suhog građevinskog maltera, suhog fasadnog maltera, pastastog fasadnog maltera i maltera za ljepljenje na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine, kojom gospodarski subjekt Baumit Beteiligungen GmbH, Waldegg, Austrija stječe 100% udjela u društvu w&p Baustoffe GmbH, Klagenfurt, Austria i žigovima i domenima BAUMIT i KEMA, a koji su svi dio sektora za građevinske materijale Wietersdorfer grupe.
Zaključak kojim se pokreće postupak za ocjenu koncentracije u smislu članka 17. i 18. Zakona o konkurenciji koja se odnosi na stjecanje isključive kontrole nad poslovnim aktivnostima koje se tiču fosfata za životinjsku hranu gospodarskog subjekta Elixir Prahovo, Industrija hemijskih proizvoda Prahovo, Prahovo, R. Srbija od strane gospodarskog subjekta Timab Industries S.A.S., Dinard, R. Francuska u smislu članka 12. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji.
Mišljenje po Zahtjevu gospodarskog subjekta Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d Trebinje. Prema usvojenom mišljenu, Konkurencijsko vijeće smatra da u predmetnom slučaju ne postoji obveza prijave koncentracije u smislu članka 16. stavak (1) Zakona, s tim da se prijava namjere koncentracije može podnijeti u smislu članka 16. stavak (2) Zakona ako su ispunjeni uvjeti iz članka 12. (oblik koncentracije) i članka 14. Zakona.
Mišljenje po zahtjevu gospodarskog subjekta Amko Komerc d.o.o., Sarajevo, o postojanju obveze podnošenja prijave koncentracije. Konkurencijsko vijeće je primjenom navedenih odredbi, a na temelju podataka koji su dani od strane Podnositelja zahtjeva, utvrdilo da nisu ispunjeni usvjeti iz članka 12. Zakona o konkurenciji, odnosno da se navedeno pripajanje ne smatra koncentracijom, te da samim tim ne postoji obveza prijave iste.

Konkurencijsko vijeće

Prethodni

Р Ј Е Ш Е Њ Е по пријави концентрације…

Sljedeći

M I Š LJ E NJ E po Zahtjevu privrednog…

post-bars